Yukar?da yoksun kald??? anlam?na gelecektir. Bu nedenle u?ran?lan zarar?n

Yukar?da inceledi?imiz Yarg?tay Karar?nda arsa pay? kar??l??? in?aat sözle?mesinin imzaland??? s?rada edimin ifas? mümkün iken, sonradan ortaya ç?kan bir imkans?zl?k sebebiyle edimin ifas? imkans?z hale gelmektedir.

Burada öncelikle imkans?zl?k kavram?n?n incelenmesi ve sonras?nda da as?l ifa yerine hangi edimin gelmesi gerekti?i tart???lmal?d?r.Kararda arsa sahibi in?aat?n eksik ve kusurlu yap?ld??? gerekçeleriyle borçlu yükleniciden giderim bedelini ve dubleks daire yap?lmad???ndan dolay? olu?an alaca??n?n tahsilini istemi?tir. Burada temerrüd hükümlerine gidilmesi gerekip gerekmedi?ine bakacak olursak;Sözle?me geçerli olarak yap?ld?ktan sonra ortaya ç?kan ifa imkans?zl???, borçlunun kusuruna dayan?yorsa, borçlu bundan sorumlu olacakt?r. Kusurlu imkans?zl?k Borçlar kanununun 112. maddesinde düzenlenmi?tir.  “Borç hiç veya gere?i gibi ifa edilmezse borçlu kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyece?ini ispat etmedikçe, alacakl?n?n bundan do?an zarar?n? gidermekle yükümlüdür.” Olay?m?zda da yüklenicinin edimi belediye taraf?ndan al?nan karar gere?i dubleks daire yap?m? aç?s?ndan tamamen imkans?zla?m?? durumdad?r  ve bu imkans?zl?k durumu Borçlar Kanunu madde 136 gere?ince borçlunun sorumlu tutulamayaca?? bir sebep olarak imkans?zla?ma halidir. temerrüd hükümlerinin tart???lmas?na gerek yoktur.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Borçlar Kanununun 136. maddesinin birinci f?kras?n?n “Borcun ifas? borçlunun sorumlu tutulamayaca?? sebeplerle imkans?zla??rsa, borç sona erer.” ?eklinde düzenlenmi? olmas? borçluyu borcundan kurtarabilecek nitelikte bir düzenlemedir. Borcun ifas?n?n imkans?z hale gelmesinde borçluya yüklenecek herhangi bir kusur yoksa borçlu, borcun sona ermesinden sorumlu tutulamaz.

 ?mkâns?zl?k meydana geldikten sonra, alacakl?n?n ifa talebi kar??s?nda ifan?n imkâns?zl??? olgusu, def’i de?il, aynen ifay? talep hakk?n?n sona erdi?ine ili?kin bir itiraz olu?turur ve bu nedenle hâkimin  re’sen dikkate almas? gerekir.  ?mkâns?z hale gelen edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu ayn? zamanda imkâns?zl?ktan sorumlu ise, sona eren ifa yükümünün yerine, kar?? taraf?n u?rad??? zararlar? tazmin yükümü de  TBK 112 gere?i do?ar.Borçlunun imkâns?zl?ktan sorumlu olmamas? halinde ise TBK madde 136 f?kra 1 uyar?nca  tazminat yükümü do?maks?z?n borç sona ermi? olur. Bu halde borçlu, tam iki tarafa borç yükleyen sözle?melerde kar?? edimi talep hakk?n? da kaybedecektir. Bu durumda bakmam?z gereken imkâns?z hale gelen edimin alacakl?s?n?n imkâns?zl?ktan sorumlu olup olmad???d?r. E?er ifa, alacakl?n?n sorumlu oldu?u bir sebeple imkâns?z hale gelmi? ise bu, TBK 136/II  gere?ince kar?? edimi talep etme hakk?n? kaybeden borçlunun ifa gerçekle?ebilseydi elde edece?i menfaatten de alacakl? yüzünden yoksun kald??? anlam?na gelecektir.

Bu nedenle u?ran?lan zarar?n alacakl? taraf?ndan tazmini gerekir.Sonuç olarak olay?m?zda sonradan meydana gelen bir imkans?zl?k hali oldu?undan ve bu imkans?zl?k her ne kadar iki tarafa yüklenemeyecek bir sebep gibi görünse de kamula?t?rma, sonradan yap?lan düzenlemeler gibi haller  gere?i borcun ifa edilememesi  alacakl?dan kaynaklanan sebeplerden say?lmaktad?r. TBK madde 136 f?kra 2 uygulanmal?d?r.