Yasa?a ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf? Müdürü Katherine Maher, Türkiye’nin

Yasa?a yolaçan makaleler de?i?tiAylard?r süren Wikipedia yasa?? ile ilgili bugün sevindirici bir geli?me ya?and?.Wikipedia’n?n ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf? Müdürü Katherine Maher, Türkiye’ninreaksiyonuna yol açan ve sekiz ayd?r süren eri?im yasa??na yol açan makalelerindüzeltildi?ini bildirdi.Vikipedi’nin de ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf?’n?n Genel Müdürü KatherineMaher, Türk Hükümeti’nin resmen tav?r koymas?na neden olan ve eri?iminengellenmesi ile sonuçlanan makalelerin de?i?ti?ini söyledi.

Maher, Türkiye’dekiyetkililerin bu makalelerin son halini tetkik edilmemi? olabilece?inibelirterek, Vikipedi’ye ula??m?n halen mümkün olmamas?n?n hangi sebebedayand???n? anlamakta güçlük çekti?ini ifade etti. Katherine Maher, 29 Nisan2017 tarihinde Wikipedia’ya getirilen yasa?a ili?kin Habertürk gazetesinden BurakGüleç’le görü?en Maher son geli?meler hakk?nda bilgi verdi.Maher, BilgiTeknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun (BTK), tart??mal? makalelerinkald?r?lmas?na ili?kin talebini do?rudan vak?f yönetimine de?il, Wikipediabünyesindeki Gönüllüler Destek Hatt?’na yapt???n? belirterek, “Hatta yap?lanbildirim vakfa cuma günü ö?leden sonra ula?t?. Biz cevap bile veremeden, ertesigün site engellenmi?ti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, ?ngilizceWikipedia’da yay?mlanan iki makalenin kald?r?lmas? istendi?ini söyledi. Maher, butalep hakk?nda hiçbir bir neden gösterilmedi?ini öne sürdü.

Böyle durumlar sözkonusu oldu?unda normal prodesür gere?i editör toplulu?unu bilgilendikleriniileri süren Maher, makalenin içeri?ini sadece, uzun süredir Vikipedi sitesindeyazarl?k yapan ve yaz?lar?nda güvenilirli?ini ispatlam?? olan k?demli yazarlardanolu?an editör toplulu?unun de?i?tirebilece?ini anlatt?. Makaledeki bilgi do?rulanabilir ve güvenilir kaynaklardan al?nm?? m?? Makaleobjektif bir dille mi yaz?lm?? ve gereken kaynaklara at?f yap?lm?? m?? Buhususlara bak?l?r. Biz, sitedeki bir bilgiyi, s?rf be?enilmedi?i veya birhususta olumsuz görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z.

Çünkü sansüre kar??y?z”dedi’TÜRK?YE’Y? ÇOK GEZD?M’San Francisco d???nda dünyan?n hiçbir yerinde ofisleri bulunmad???n? vurgulayanMaher, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eri?imin engellenmesiyle ilgili karar?n?beklediklerini söyledi. Eri?im engelinin bir an önce kalkmas?n? umdu?unukaydeden Maher, “Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umar?m Türkkullan?c?lar?m?z içerik yaratmaya devam eder ve bu say? milyonlar? bulur. BenTürkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tariheve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim.Ama site engellenirse bu içeri?i sa?layacak yazarlar?m?z engellenmi? olacak.Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklar?ndan biri olan Wikipedia’n?n tekrareri?ime aç?laca?? günü iple çekiyoruz” ?eklinde konu?tu.