Welke van het te verkopen product § Gering verlies

Welke eisen stellen de factoringmaatschappijen aan de cliënten  De cliënten dienen aan eenaantal voorwaarden te voldoen om geaccepteerd te worden door defactormaatschappij. De factoringmaatschappij is niet gebaat met cliënten dieeen aanhoudende tekort aan liquiditeiten hebben als gevolg van een slechtbeleid en daardoor niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en dreigenfailliet te gaan. De volgende eisen worden in het algemeen gesteld.§  Regelmatige afnemers§  Minimale omzet van 2.5 miljoen§  Systematische afname producten/diensten§  Goede kwaliteit van het te verkopen product§  Gering verlies op dubieuze debiteuren inrelatie tot de omzet§  Bereidheid om alle huidige en toekomstigevorderingen te factoreren§  Goede bedrijfsleiding en winstgevendheid§  Wilskracht en normbesef van de leiding§  Debiteurentermijn maximaal 90 tot 120 dagen Bovenal wordt voor dedienstverlening en verzekering een omzetprovisie in rekening gebracht.

Dehoogte van de factorprovisie is afhankelijk van de volgende componenten:§  Gemiddelde factuurwaarde§  Aantal debiteuren§  Kwaliteit van de debiteuren branche §  Hoogte van de gefactoreerd omzet§  Kwaliteit van de geleverde goederen of diensten§  De gemiddelde betalingstermijn§  Binnenlandse of buitenlandse omzetten§ Diverse controles en/of extrawerkzaamhedenDaarnaast is de interest eentweede kostenfactor die wordt berekend over het werkelijk opgenomen voorschotsaldoop dagbasis. De hoogte van deze rente ligt op hetzelfde niveau als de rekeningcourant-krediettarieven.De volgende onderneming komenbij voorkeur in aanmerking voor factoring.§  jonge bedrijven met een snel groeiende omzet§  bedrijven met een kleine doch qua bedragbelangrijke afnemerskring waarbij verlies opdebiteurentot moeilijkheden kan leiden§  bedrijven die overwegen te exporteren, maaronbekend zijn met potentiële afnemers§  bedrijven die door de toegenomen concurrentiehun betalingsvoorwaarden moetenwijzigenwaardoor een hoge investering in debiteuren noodzakelijk wordt§  bedrijven die leverancierskrediet genieten,welke (duur) krediet bij factoring niet langernodigis.        Waarom kiezen ondernemingen om debiteuren te financieren Elke onderneming heeft geldnodig om aan zijn verplichtingen te voldoen zoals; huur, personeel, elektriciteiten dergelijke. Daarnaast hebben de ondernemingen geld nodig om te groeien en teinvesteren(projecten, personeel, machines, gebouwen). Er zijn tijden dat’opportunities’ sneller komen dan het ‘cash’.

De onderneming wil de kans nietmislopen. Echter zal die genoodzaakt zijn om te wachten op de betalingen van dedebiteuren. De ondernemingen kunnen niet gokken op dat de vorderingen betaaldworden, want dat is gokken op je werkkapitaal(cashflow) en dus spelen met detoekomst. Een goede cashflow hebben is essentieel voor het sturen van deonderneming. De onderneming kan een geweldig product/dienst hebben enuitstekende winstmarges, maar als de cashflow slecht is, zal de onderneminglijden. In feite hebben veel winstgevende ondernemingen serieuzecashflowkwesties.

 Er zijn een aantal redenenwaarom een ??onderneming in cashflowproblemen zou kunnen komen. Een van de meest voorkomenderedenen is dat zij betalingsvoorwaarden aan hun klanten moeten aanbieden. Detegenpartij maakt direct gebruik van de producten/diensten terwijl bij deverkoper de inkomen is gekoppeld aan de vorderingen die achterlopen. Hetgrootste probleem van het aanbieden van voorwaarden voor netto 30 dagen ofnetto 60 dagen aan klanten is dat dit de kaspositie beïnvloedt.

De ondernemingenmoet betalen voor het afleveren van de product of dienst en vervolgens één tottwee maanden wachten om betaald te worden. Ondertussen heeft deonderneming nog steeds geld nodig om lopende uitgaven te betalen om deonderneming te runnen. Als het gaat om het aanbieden van netto-30-voorwaarden,hebben kleine ondernemingen hier weinig zeggenschap over. De meeste ondernemingen,vooral grotere, betalen hun facturen in 30 tot 60 dagen. Het zit in hun contractenen is meestal niet onderhandelbaar.  Dit brengt je in eenfinanciële situatie waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst tebereiken doordat de regels dat niet toelaten. Als onderneming wil je groeien ennieuwe klanten aantrekken.

Maar als de onderneming de bovengenoemde voorwaardenaanbiedt, loop het risico dat je geen geld meer hebt. Een manier om ditprobleem op te lossen is om uw debiteuren te financieren(verkopen).Het financieren van dedebiteuren(vorderingen) is een alternatief om zekerheid te bieden op jecashflow. Debiteurenfinanciering isfinanciering op basis van het uitstaande saldo aan debiteuren. Omdat debiteurenonderdeel uitmaken van het werkkapitaal van een onderneming, isdebiteurenfinanciering een vorm van werkkapitaalfinanciering. Dit soortfinanciering stelt de ondernemingen om direct toegang te krijgen totwerkkapitaal. De onderneming kan op deze manier al zijn aandacht vestigen opandere kernactiviteiten in plaats van al zijn energie stoppen in het proberente innen van al die facturen.

  Financieel Dagblad. (sd). Opgehaald van https://fd.nl/opinie/1139230/ook-kpn-ns-en-tomtom-gaan-kleine-leveranciers-sneller-betalen Leermakers, C. (sd). Tilburg University. Opgehaald van http://arno.uvt.

nl/show.cgi?fid=141870 Smit, P. (1986). Leiden Universiteit.

Opgehaald van open access: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/36600/254.pdf?sequence=1 Stanciu, L. (2013, December 1).

Hogeschool Rotterdam. Opgehaald van Academic search: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.hro.nl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=f12fc29b-c26b-4808-b619-e909e031c523%40sessionmgr4008