Voordat Europese Unie behoren. 26 landen zijn samen verenigd

Voordat wij overgaan tot hetin kaart brengen van verschillen tussen Kaunas Airport en Eindhoven Airport,volgen eerst drie voorbeelden van de wijze waarop de veiligheid in terminalsgeregeld is: passagiers uit Schengen- of Non-Schengengebied, online incheckenen security check. Passagiers uit Schengen- ofNon-SchengengebiedErg belangrijk bij de veiligheidop en rondom het vliegveld is de controle over wie zich in de terminalsbevindt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Schengengebied en Non-Schengengebied.Deze laatste omvat landen die niet tot de Europese Unie behoren. 26 landenzijn samen verenigd tot het Schengengebied,hetgeen betekent dat er een vrije toestroom van goederen, diensten en personentussen deze landen mogelijk gemaakt is. Er is dus een geen paspoortcontrolenodig, waardoor het gehele proces van vliegen versneld wordt. Online incheckenMaatschappijen raden het hunpassagiers aan om online in te checken.

Dit voorkomt dat passagiers onnodigvroeg naar het vliegveld komen. Voor grote vliegvelden kan dit erg belangrijkzijn. Daarvoor zijn 2 redenen:1.

    Passagiers komen later aan op het vliegveld. Daardoor wordtdrukte vermeden. Hierdoor blijft de veiligheid gewaarborgd.

 2.    Door online in te checken, kunnen passagiers, indien zijalleen handbagage met zich meedragen, meteen door naar de gate. Door hetinchecken online uit te voeren, wordt het hele proces versneld. Ook dit zorgtervoor dat drukte wordt vermeden en de veiligheid rondom en op het vliegveldverzekerd blijft.Op een klein vliegveld als Kaunas Airport, zoudenmaatregelen als deze niet veel invloed uitoefenen op de drukte in de vertrekhal.Zij hebben namelijk maar een aantal vluchten per dag.

Echter op vliegvelden alsSchiphol, waar tientallen vliegtuigen per minuut kunnen vertrekken, kunnen dezemaatregelen van grote invloed zijn.              Passagiers zullen zich minder lang in de terminalvinden, wat betekent dat in het geval van bijvoorbeeld brand, deze plek door debrandweer sneller bereikt kan worden. Op Eindhoven Airport kunnen dergelijke maatregelenook van belang zijn, maar lang niet zoveel ‘winst’ opleveren, zoals bij een internationaalvliegveld als Schiphol.SecuritycheckHet verplichte onderzoek dat elke passagier dient teondergaan. Indien men enkel handbagage met zich meebrengt, kan hij/zij meteenhiernaartoe.

In alle andere gevallen dient met de bagage in te checken. Bij desecurity worden passagiers gecontroleerd of zij aan de wettelijkeinternationale voorwaarden doen om naar het vliegtuig door te mogen.Hierdoor zijn de volgende zaken verboden:·        Vloeistoffen met een grotere inhoud dan 100 ml.·        Wapens (messen, geweren, bommen etc.)·        Drugs (toevoer) ·        Ontvlambare vloeistoffen·        Voorwerpen waarmee anderen letsel kan wordenaangebracht       ·        Gassen·        Etc. Doorhet verbieden van bovenstaande producten, stoffen en zaken wordt zowel deveiligheid op de grond als in de lucht voor bemanning en medepassagiersgegarandeerd. Het is wel toegestaan om vloeistoffen met een inhoud van meer dan100 ml in te checken in de bagage.

Dat betekent dat de bagage vervoerd wordt inhet ruim van het vliegtuig. Andere genoemde punten blijven strikt verboden.Deze veiligheidsredenen zijn vooral van dienst zien 09/11;op deze datum vonden      ‘s ochtendsvier terroristische aanslagen plaats met behulp van gekaaptepassagiersvliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten.

 IngechecktebagageWat gebeurt er met ingecheckte bagage? Op het moment dat debagage wordt ingecheckt, wordt er op de koffer/tas een sticker geplakt met denaam en vluchtgegevens van de passagiers. Vervolgens wordt deze bagage over eenband naar een security ruimte vervoerd, waar ook personeel aanwezig is om techecken of de bagage aan de voorwaarden voldoet. Als dit niet zo is, en hetpersoneel het vermoeden heeft dat de ingecheckte bagage middelen bevat die ookniet in het ruim vervoerd mogen worden, wordt de passagier omgeroepen om zichte melden bij een security point.

Erwordt hem/haar gevraagd de koffer te openen, om deze hypotheses uit te sluiten.Als het wel verboden middelen bevat, die in het algemeen wel legaal zijn, magde passagier regelen dat een bekende dit op komt halen.                        Vervolgens vervolgt de bagage alsnogzijn reis naar het ruim van vliegtuig.Als ingecheckte bagage kwijt raakt, door welke reden danook, en het personeel is niet in staat om contact te leggen met de eigenaar,dan wordt de bagage volgens de wet een half jaar bewaard. Als er na een halfjaar niemand is geweest om de bagage op te halen, dan wordt deze weggegooid.  Verschillenin veiligheid tussen vliegveldenVerschillen qua veiligheidsprincipes zijn er vrijwel niet.Binnen de Europese Unie gelden bepaalde wetten, waar elk vliegveld zich aandient te houden.

Doet het dat niet, dan loopt het een risico beboet te worden.Wel zijn er grote verschillen in de hoeveelheid veiligheidsmaatregelen die opeen vliegveld genomen worden. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk risico’s. Een aantal voorbeelden:Ø KaunasAirport ontvangt zo’n 1.

200.000 passagiers per jaar. Er is weinig kans opterroristisch aanslagen. Er is dus slechts een beperkte hoeveelheid personeelnodig om de veiligheid te kunnen waarborgen.Ø BrusselAirport: In maart 2016 werd in de terminal op het vliegveld een aanslaggepleegd. Sindsdien zijn de veiligheidsmaatregelen gedurende een aantal maandenscherp toegenomen. Zo werd men voor het toetreden van de terminal algecontroleerd op het bezit van explosieven.

Om aan deze extraveiligheidsmaatregelen te voldoen, is een enorme hoeveelheid extra mankrachtnodig. Personeel wordt gedurende een periode meer ingezet. Ø AmsterdamAirport: Een groot vliegveld. Vanwege de enorme hoeveelheid dagelijkse passagiersis de kans op een aanslag groter dan op een kleiner vliegveld. Om de veiligheidvan alle passagiers te waarborgen, zullen er meer veiligheidsmaatregelengenomen moeten worden.