Úvod zo úboru ?udí, technických prostriedkov a rôznych metód,

ÚvodVkonkure?nom prostredí sú?astnosti má výhodu naozaj ten, kto mák dispozícií informácie. Tieto informácie musia by? pravdivé,kvalitné a k dispozícii ?o najrýchlejšie. Infrormácie následnevyužíva manažment firmy k u?ineniu správnych rozhodnutí, pretosa kladie doraz na rýchlos? a efektivitu zisku informácií vkaždom podniku. Túto informáciu by mal do istej mierysprostredkova? informa?ný systém.

V sú?astných rokov jezavádzanie informa?ných systémov neustále vä?ším trendom,preto je nepredstavite?né ma? prosperujúcu a perspektívnu firmubez informa?ného systému. Vzh?adom k dostupnosti a vývojitechnológií si dnes vä?šina malých podnikov môže informa?nýsystém dovoli?, ?o v kone?nom dôsledku zvyšuje ich schopnos?konkurova? na trhu.Cie?Cie?tejto práce je návrh a analýza informa?ného systému podniku,ktorá sa zaoberá predajom drevených a drevohliníkových okien adverí. V prvotnej fáze vysvetlím teoretické postupy, ktoré vzna?nej miere pomôžu pochopeniu analýzy. Ide hlavne o metódy apostupy pri analyzovaní procesov vrámci podniku a postup dôkladnejanalýzi výnosov a nákladov pri zavedení informa?ného systémudo tohto podniku.

Vdruhej ?asti práce sa budem venova? návrhu vlastnéhoinforma?ného systému a analýze za pomoci overených postupov.Najprv budem analyzova? podnikové procesy, aby som zvolil vhodnýpostup už pri samotnej implementácií.Informa?nésystémy definíciaInforma?nýsystém je celok zložený zo úboru ?udí, technickýchprostriedkov a rôznych metód, ktoré zabezpe?ujú zber,udržiavanie, spracovanie ale aj poskytovanie informácií.

Informa?ný systém musí disponova? prostriedkami na zber,kontrolu a uchovávanie dát. Dôležitú úlohu hrá zrozumite?náforma interpretácie dát pre užívatela. Dáta musia by? zobrazenéodlišným spôsobom pre riadite?a, iným pre návrhára a inak preskladníka. Práve zobrazovanie týchto dát je hlavným problémompri budovaní informa?ného systému.ISje jedine?ný nástroj, ktorý umož?uje špecifické ?innosti,preto ho nemožno kúpi? ako oby?ajný program. Vždy je nutnéupravi? už existujúci, alebo vytvori? úplne nový od základov.

Nato, aby bolo možné vytvori? informa?ný systém, je potrebnáanalýza potrieb a požiadaviek od zadávate?a. Musíme pozna? zakého dôvodu sa zavádza IS. Hlavné problémy, ktoré môžu vies?ku nedokon?enému vývoju sú väa?šinou nejasnosti alebonekomplexnos? požiadaviek na systém, nedostatok záujmu, podporybuducého užívate?a. Niekedy taktiež aj nedostatok zdrojov ako sú?as a peniaze.Informa?nýsystém sa skladá z nasledovných komponentov: Technické prostriedky (hardware) – po?íta?ový systém doplnený o periférne jednotky Programové prostriedky