UNIVERSITATEA Wide Web 1.2.2. Apari?ia internetului la nivel global,

UNIVERSITATEAROMÂNO-AMERICAN?FACULTATEA DEINFORMATIC? MANAGERIAL?    REALIZAREA UNUISITE DE PREZENTARE ?I PROMOVARE A SERVICIILOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIAL? COORDONATOR?TIIN?IFIC: Conf.Univ.

Dr. BOTEZATU CEZARAUTOR: GL?VAN S.IULIA-THEODORA    BUCURE?TI 2018CuprinsIntroducereCapitolul 1.

Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1. PrezentareaSociet??ii Comerciale Graphics Boutique S.

R.L.1.1.2. Principaleleactivit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.

R.L.1.2.1.

Prezentareatehnologiilor World Wide Web1.2.2.Apari?ia internetului la nivel global, regional ?i local1.3.

1. Aspectelegenerale ale comer?ului online1.3.2.

Marketing-ulcomer?ului online1.3.3. Avantaje?i dezavantaje ale comer?ului onlineCapitolul 2.                   Introducere Comer?ul online ?i-a f?cut sim?it? apari?ia înc? din 1979, momentul în careantreprenorul Michael Aldrich a introdus no?iunea de “videotex”, mai târziucunoscut? drept “e-commerce”. Videotex reprezint? un sistem care conecteaz? olistare de produse la un server, fiind considerat precursorul comer?uluionline.  Unsprezece ani mai târziu a avut loctrecerea de la comer?ul realizat cu ajutorul liniilor telefonice la primul server?i browser World Wide Web, creat de Tim Berners-Lee.

Acest lucru a revolu?ionatcomer?ul online, totodat? f?cându-l o experien?? mai convenient? ?i mai u?oar?pentru consumatori.În 1994, pe pia?a online, s-a lansat binecunoscutul Amazon; specializat înprim? instan?? în comer?ul cu c?r?i, Amazon ?i-a l?rgit orizonturile odat? cutrecerea anilor, având în prezent peste 540.000 de angaja?i ?i oferind servicii?i produse mult mai diversificate. Un alt moment important pentru comer?ul online a fost fondarea Paypal, în1998. Acest lucru a f?cut posibil? plata tranzac?iilor online f?r? a împ?rt??iinforma?ii financiare ?i a oferit utilizatorilor op?iunea de a pl?ti folosindcontul Paypal, conturi în banc?, credite Paypal sau alte carduri de credit. Înprezent utilizatorii pot efectua pl??i cu o singur? ap?sare pe majoritateaplatformelor, evitând astfel completarea anumitor câmpuri.Dup? anul 2000, comer?ul online a luat amploare, în 2003 încasându-se peste50 de miliarde de dolari la nivel global.

Începând cu 2005, re?elele desocializare ?i-au pus amprenta asupra comer?ului online, consumatorii promovânddiferite produse pe Twitter sau Facebook, astfel sporind num?rul comenzilor ?iprofitul societ??ilor comerciale.În prezent 74% din oameni folosesc telefonul mobil pentru achizi?ionarea debunuri sau servicii, combinând comer?ul online cu comer?ul obi?nuit.Fig 1. Num?rul persoanelor care achizi?ioneaz?bunuri sau servicii onlineExist? avantaje ?i dezavantaje atunci când alegi s? faci o achizi?ie folosindu-tede conexiunea la internet. Avantajul principal îl reprezint? faptul c?magazinele online sunt deschise în permanen??, comparativ cu cele fizice, fiindo oportunitate de a economisi timp ?i energie. În acela?i timp, exist?posibilitatea de a te informa cu privire la calitatea produsului sauserviciului pe care urmeaz? s? îl cumperi ?i de a citi recenziile altorconsumatori.

Exist? ?i avantajul variet??ii; consumatorul poate alege platforma?i distribuitorul cu raportul calitate/pre? cel mai bun. Cu toate c? avantajelesunt multiple, nu se pot nega posibilele dezavantaje ale comer?ului online. Printreacestea se num?r? termenul de livrare, furtul de identitate, calitatea bunuluisau serviciului, frauda sau problemele de securitate.

Aspectele men?ionate anterior sugereaz? faptul c? internetul are o mareinfluen?? asupra comer?ului ?i c? indiferent de domeniul de activitate, exist?o alternativ? online.Influen?at? de tendin?ele de dezvoltare ale comer?ului online, prinintermediul acestei lucr?ri propun elaborarea unui site de prezentare ?i depromovare a Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L., societate ce secaracterizeaz? prin realizarea ?i distribuirea materialelor grafice solicitatede persoane fizice sau juridice. Accentul va fi pus pe crearea unei platformecu design simplu, care s? ofere o experien?? pl?cut? utilizatorilor ?i s?corespund? cerin?elor.În capitolul I        Capitolul 1.

Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1.

PrezentareaSociet??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.Denumirea ?i adresa societ??ii:S.

C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Municipiul Bucure?ti Înregistrare:  • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:J11/2222/2018  • CUI RO 12345678  • CAEN 1234   Form? juridic? de constituire:  S.C.

GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

este persoan?juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spundere limitat?. S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.

L.efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.Societatea Comercial? GRAPHICSBOUTIQUE S.R.L.

este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018. S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

poatefi considerat? o firm? ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia în comer?ul cu materialgrafice, mul?umirea clien?ilor fiind scopul primordial.Societatea ?i-a începutactivitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??iicu care au fost tratate angajamentele contractuale, cerin?ele clien?ilor aucrescut rapid.Firma posed? o capacitate de a seadapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   aleclien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acestlucru  a dat posibilitatea prelu?rii delucr?ri cu un grad m?rit de dificultate, folosind tehnologii, dar ?i materiale noi.Vorbind de dot?rile tehnice, S.

C.GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. de?ine atât utilaje, echipamente specifice activit??iidesf??urate cât ?i o infrastructur? care permite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelorsolicitate. 1.1.

2. Principaleleactivit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.R.

L.Ini?ial, Societatea Comercial? GRAPHICSBOUTIQUE S.R.L.

?i-a pornit activitatea din dorin?a  unor tineri de a realiza materiale grafice laun alt nivel de interpretare, prin editarea grafic? ?i restaurarea unor anumitemateriale fotografice. Cu timpul, datorit? faptului c? aavut loc o cre?tere în num?rul angajamentelor contractuale, firma a evoluat ?is-a decis extinderea acesteia ?i în mediul online. Pentru început, modul încare erau prezentate serviciile era unul simplu: exista o platform? în careerau enumerate serviciile pe care societatea comercial? era preg?tit?profesional s? le presteze, comenzile realizându-se prin programarea uneiîntâlniri face-to-face. Ulterior, fondatorul societ??iicomerciale a decis c? ar fi mult mai u?or pentru ambele p?r?i, atât prestatorulde servicii cât ?i clientul, s? înlocuiasc? metoda clasic? de consultare cu unformular online care s? preia toate detaliile necesare realiz?rii proiectuluifinal. Acest lucru a dus la cre?terea num?rului de comenzi efectuate, ?itotodat? la mic?orarea timpului de finalizare a proiectului solicitat de c?treclient.Mecanismul era unul simplu:exista un formular de tip text în care clientul trebuia s? descrie toateam?nuntele necesare realiz?rii proiectului. De la dimensiunea materialului graficla tipuri de fonturi pe care le dore?te incluse, clientul avea posibilitatea dea ata?a material grafice tip model sau fotografii de referin??.

Dup? ce era evaluat?cererea, angaja?ii societ??ii comerciale urmau s? contacteze clientul ?i s? îicomunice pre?ul achizi?iei ?i timpul de a?teptare pentru realizarea comenzii respective.Pe lâng? posibilitatea clientuluide a solicita realizarea unei lucr?ri cu o not? personal?, S.C. GRAPHICSBOUTIQUE S.R.L.

le ofer? doritorilor ?i cunosc?torilor de grafic? ocazia de a achizi?ionamateriale editabile în format .psd sau .esp, dar ?i fonturi sau materiale tipvector.O alt? categorie de produse ce poatefi întâlnit? pe platforma de comer? online a societ??ii comerciale este format?din diferite obiecte de uz casnic sau din materiale textile. Aceste produse potfi, la rândul lor, personalizate dup? bunul plac al clientului. Datorit? niveluluiu?or sc?zut de dificultate, pentru aceste produse exist? un pre? predefinit cese va men?ine indiferent de cerin?ele clientului. 1.2.

1. Prezentareatehnologiilor World Wide WebTermenul World Wide Web estealc?tuit din multitudinea site-urilor, informa?iilor de tip hypertext ce pot fiaccesate prin re?eaua de internet.Web-ul a fost inventat în Elve?ia,mai precis în Geneva, în anul 1989, acesta având în vedere s? solu?ioneze problemelede comunicare pe care echipele de cercet?tori le întâmpinau.Abrevierea World Wide Web este wwwsau WWW, pe scurt web. URL-ul reprezint? un identificatorunivoc utilizat pentru g?sirea unor documente din diferite loca?ii.

Browser-ul este un program denavigare care afi?eaz? hypertext-ul sau imagini de pe un terminal web pe unterminal client. În actualitate, browser-ele pot oferi interfe?e pentru alteservicii internet, eliminând astfel posibile granite.Standardele web descriu aspect alewww, reglementând aspect ale internetului ?i influen?ând administrarea serviciilorweb.Web-ul are la baz? trei standarde:·        Prezentarea ?i definirea paginilor web, HypertextMarkup Language, abreviat HTML·        O stiv? de protocoale OSI prin care serealizeaz? comunicarea dintre browser-ul clientului ?i server-ul web, HypertextTransfer Protocol, abreviat HTTP·        Un sistem care se ocup? cu identificare paginilorweb, Uniform Resource Identifier, abreviat URIUlterior au fost definite ?i altestandarde, precum JavaScript, Cascading Style Sheets, abreviat CSS ?i HypertextTransfer Protocol Secure, abreviat HTTPS1.2.2.Apari?ia internetului la nivel global, regional ?i localÎnprezent, pentru a reu?i în plan profesional, exist? nevoia de utilizare a tuturorresurselor informa?ionale disponibile. Aceast? utilizare duce la extindereaafacerilor în afara limitelor na?ionale ?i interna?ionale.

Internetul le ofer?agen?ilor economici posibilitatea de a se afirma în rândul clien?ilor, dar ?ial partenerilor de afaceri, având loc o r?spândire de informa?ii mai u?oar? ?if?r? întârzieri. Internetul a ap?rut sub forma unei re?ele care era format? predominantdin cercet?tori, extinzându-?i func?ionalitatea odat? cu apari?ia WWW. Acestlucru a dus la apari?ia comer?ului online, datorit? posibilit??ii tuturor de aaccesa site-uri. Lansat de un grup restrâns de utilizatori, internetul a ajuns,într-un timp scurt, un succes comercial.Fig2. Evolu?ia utilizatorilor de internet la nivel globalÎnRomânia, internetul a fost considerat initial un lux, ?i folosit în mare partedoar în domeniul industrial, datorit? factorilor economici.

În prezent ?aranoastr? este situat? pe primele locuri în lume la capitolul vitez? medie deconectare, cu un procentaj de 69,7% utilizatori cu vârste între 15 ?i 75 de ani,în anul 2016. La nivel regional, România are aproximativ 12 milioane deutilizatori, aflându-se printre primele 10 ??ri din Europa.Fig3.

Num?rul utilizatorilor de internet la nivel regional, în Iunie 2017