Ülkü Devlet Bahçeli’nin talimat? ile en k?sa zamanda Telafer

Ülkü Ocaklar? Ba?kan? Olcay K?lavuz ?ehit Piyade Astsubay Üstçavu? MusaÖzalkan’?n vasiyetini gerçekle?tirmek için Irak’?n telafer ?ehrine gitti.

Afirin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dal? Harekat? operasyonu s?ras?nda ?ehitdü?en Piyade Astsubay Üstçavu? Musa Özalkan’?n vasiyeti gündeme bomba gibidü?mü?tü.  Özalkan vasiyetinde ?ehitolunca devletin ailesine verece?i parayla Telafer´deki çocuklar için anaokulu,kre? veya kültür merkezi yap?lmas?n? istemi?ti.Kilis’in Gülbaba köyünün güneydo?usunda terör örgütü unsurlar? ilegirilen çat??mada ?ehit olan Piyade Astsubay Üstçavu? Musa Özalkan’?n ac?haberi Ankara Sincan’da oturan ailesine verilmi? ve aile gözya?lar?nabo?ulmu?tu.Ülkü Ocaklar? Ba?kan? Olcay K?lavuz dün ak?am saatlerinde Ankara Sincan’daoturan ?ehit Özalkan’?n ailesine taziyede bulunmak için gitti. Ba?kan K?lavuz?ehidin ailesine ve yak?nlar?na ba?sa?l?k?? dileklerini iletti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Baba Selahattin Özalkan ile konu?an baba ac?s? henüz çok taze olanbabaya içini ferahlatacak bir haber verdi. Ülkü Ocaklar? Genel Ba?kan? OlcayK?lavuz, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nin talimat? ile en k?sa zamandaTelafer bölgesine gideceklerini ve ?ehit Musa Özalkan’?n vasiyetini yerinegetireceklerini söyledi.?ehidin babas? Selahattin Özalkan ile sohbet eden Ülkü Ocaklar? GenelBa?kan? Olcay K?lavuz, ac?l? babaya MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nintalimatlar? ile ?ehidin vasiyetinin en k?sa zamanda yerine getirilece?inibelirtti. K?lavuz, ba?ta ?ehit Musa Özalkan olmak üzere tüm ?ehitlere Allah’tanrahmet diledi.TÜRKMENEL?’NE G?D?YORUZDün ?ehit ailesine Devlet Bahçeli’nin talimat? ile verilen haber bugüngerçek oldu Ba?kan Olcay K?lavuz yapt??? aç?klamada, MHP Lider DevletBahçelinin talimat? ile Türkemeline gidiyoruz dedi.?EH?D?N VAS?YET?N? DEVLET YERNE GET?RECEKGeçti?imiz günlerde tweitter üzerinden aç?klama yapan MHP Lideri DevletBahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ilk sinyali vermi?ti.

“Afrin ?ehidimiz Musa Özalkan’?n vasiyeti olan, Telafer’deAnaokulu, Kre?  veya kültür merkeziyapt?r?larak ad?n?n verilmesi iste?ini , MHP Lideri Devlet Bahçeliüstlenmi?tir. ?ehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir..Ruhu ?ad mekan?cennet olsun.

.”K?lavuzun Twitter’dan yapt??? aç?klaman?n tam metni ise ?öyle:?EH?D?M?Z?N MUSA ÖZALKAN’IN ADI, TELAFER’DE YA?AYACAK!Afrin’e yönelik “Zeytindal? Harekat?’nda” Türk Milleti kahraman birevlad?n?, Ülkücü Hareket yi?it bir sevdal?s?n? vatana feda etti. Ülküda??m?z,kahraman?m?z Musa Özalkan karde?imiz devletimizin istiklâli, vatan?m?z?n vemilletimizin bekas? için Afrin’de ?ehadet ?erbetini içti.

?ehidimizin ?ehadeti de, ya?ant?s? da kendisinden sonraki nesillere birörnek te?kil ederken, yüreklerimizi burkan ama üzerlerdeki ölü topra??n? atan,gö?sümüzü kabartan bir vasiyeti gündeme geldi. Vasiyetinde ?ehit olursamTürkmen Bala’lar? için anaokulu-kre? veya kültür merkezi yap?ls?n ismimverilsin diyordu. Ülkücü Milliyetçi Hareket’in Lideri Say?n Devlet Bahçeli Bey,bu vasiyetin yerine getirilece?ini milletimizle payla?t?.

Bilinmesini isteriz ki, ?ehit karde?imizin vasiyetini yerine getirmekiçin bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Ba?kan? Liderimiz Say?n DevletBahçeli Bey’in emir ve talimatlar? do?rultusunda bugün Türkmenelindeyiz.Türkmen ?ehri Telafer’de gerekli çal??malar? yaparak yerel yöneticiler ilegörü?üp, en k?sa zamanda ?ehit Musa Özalkan’?n vasiyetindeki gibi TürkmenBala’lar? için anaokulu-kre? veya kültür yuvas? in?a edecek ve ?ehitkarde?imizin ad?n? ölümsüzle?tirece?iz. ?ehidimizin ismiyle kurulacak olan bue?itim ö?retim yuvas?nda, binlerce Türkmen genci e?itim alacak ve gerekti?indeMusa A?abeyleri gibi canlar?n? bu vatana feda edecek bir bilinç ileyeti?ecekler.Bu duygu ve dü?üncelerle en derin sayg? ve hürmetlerimi sunuyorum.Telafer’de ki e?itim yuvas?n?n kurulmas?n? vasiyet ederek, ?ehadetiyle dahisessiz y???nlara ders veren kahraman ?ehidimiz Musa Özalkan karde?imize tekrarYüce Allah’tan rahmet diliyorum. ?ehidimizin emanetini sahiplenerek, manevianlam? önemi çok büyük bu kutlu vazife ile bizleri onurland?ran Liderimiz Say?nDevlet Bahçeli Bey’e bir kez daha te?ekkürlerimi arz ediyorum.

Türk Milleti varoldukça, Ülkücü Hareket ?ehidimizin ad?n? Telafer’de ve gönüllerde ebedik?lacakt?r! Cenab-? Allah kahraman Mehmetçiklerimizi mansur ve muzaffereylesin.