Ülkü Devlet Bahçeli’nin talimat? ile en k?sa zamanda Telafer

Ülkü Ocaklar? Ba?kan? Olcay K?lavuz ?ehit Piyade Astsubay Üstçavu? Musa
Özalkan’?n vasiyetini gerçekle?tirmek için Irak’?n telafer ?ehrine gitti.

Afirin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dal? Harekat? operasyonu s?ras?nda ?ehit
dü?en Piyade Astsubay Üstçavu? Musa Özalkan’?n vasiyeti gündeme bomba gibi
dü?mü?tü.  Özalkan vasiyetinde ?ehit
olunca devletin ailesine verece?i parayla Telafer´deki çocuklar için anaokulu,
kre? veya kültür merkezi yap?lmas?n? istemi?ti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kilis’in Gülbaba köyünün güneydo?usunda terör örgütü unsurlar? ile
girilen çat??mada ?ehit olan Piyade Astsubay Üstçavu? Musa Özalkan’?n ac?
haberi Ankara Sincan’da oturan ailesine verilmi? ve aile gözya?lar?na
bo?ulmu?tu.

Ülkü Ocaklar? Ba?kan? Olcay K?lavuz dün ak?am saatlerinde Ankara Sincan’da
oturan ?ehit Özalkan’?n ailesine taziyede bulunmak için gitti. Ba?kan K?lavuz
?ehidin ailesine ve yak?nlar?na ba?sa?l?k?? dileklerini iletti.

Baba Selahattin Özalkan ile konu?an baba ac?s? henüz çok taze olan
babaya içini ferahlatacak bir haber verdi. Ülkü Ocaklar? Genel Ba?kan? Olcay
K?lavuz, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nin talimat? ile en k?sa zamanda
Telafer bölgesine gideceklerini ve ?ehit Musa Özalkan’?n vasiyetini yerine
getireceklerini söyledi.

?ehidin babas? Selahattin Özalkan ile sohbet eden Ülkü Ocaklar? Genel
Ba?kan? Olcay K?lavuz, ac?l? babaya MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nin
talimatlar? ile ?ehidin vasiyetinin en k?sa zamanda yerine getirilece?ini
belirtti. K?lavuz, ba?ta ?ehit Musa Özalkan olmak üzere tüm ?ehitlere Allah’tan
rahmet diledi.

TÜRKMENEL?’NE G?D?YORUZ

Dün ?ehit ailesine Devlet Bahçeli’nin talimat? ile verilen haber bugün
gerçek oldu Ba?kan Olcay K?lavuz yapt??? aç?klamada, MHP Lider Devlet
Bahçelinin talimat? ile Türkemeline gidiyoruz dedi.

?EH?D?N VAS?YET?N? DEVLET YERNE GET?RECEK

Geçti?imiz günlerde tweitter üzerinden aç?klama yapan MHP Lideri Devlet
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ilk sinyali vermi?ti.

“Afrin ?ehidimiz Musa Özalkan’?n vasiyeti olan, Telafer’de
Anaokulu, Kre?  veya kültür merkezi
yapt?r?larak ad?n?n verilmesi iste?ini , MHP Lideri Devlet Bahçeli
üstlenmi?tir. ?ehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir..Ruhu ?ad mekan?
cennet olsun..”

K?lavuzun Twitter’dan yapt??? aç?klaman?n tam metni ise ?öyle:

?EH?D?M?Z?N MUSA ÖZALKAN’IN ADI, TELAFER’DE YA?AYACAK!

Afrin’e yönelik “Zeytindal? Harekat?’nda” Türk Milleti kahraman bir
evlad?n?, Ülkücü Hareket yi?it bir sevdal?s?n? vatana feda etti. Ülküda??m?z,
kahraman?m?z Musa Özalkan karde?imiz devletimizin istiklâli, vatan?m?z?n ve
milletimizin bekas? için Afrin’de ?ehadet ?erbetini içti.

?ehidimizin ?ehadeti de, ya?ant?s? da kendisinden sonraki nesillere bir
örnek te?kil ederken, yüreklerimizi burkan ama üzerlerdeki ölü topra??n? atan,
gö?sümüzü kabartan bir vasiyeti gündeme geldi. Vasiyetinde ?ehit olursam
Türkmen Bala’lar? için anaokulu-kre? veya kültür merkezi yap?ls?n ismim
verilsin diyordu. Ülkücü Milliyetçi Hareket’in Lideri Say?n Devlet Bahçeli Bey,
bu vasiyetin yerine getirilece?ini milletimizle payla?t?.

Bilinmesini isteriz ki, ?ehit karde?imizin vasiyetini yerine getirmek
için bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Ba?kan? Liderimiz Say?n Devlet
Bahçeli Bey’in emir ve talimatlar? do?rultusunda bugün Türkmenelindeyiz.
Türkmen ?ehri Telafer’de gerekli çal??malar? yaparak yerel yöneticiler ile
görü?üp, en k?sa zamanda ?ehit Musa Özalkan’?n vasiyetindeki gibi Türkmen
Bala’lar? için anaokulu-kre? veya kültür yuvas? in?a edecek ve ?ehit
karde?imizin ad?n? ölümsüzle?tirece?iz. ?ehidimizin ismiyle kurulacak olan bu
e?itim ö?retim yuvas?nda, binlerce Türkmen genci e?itim alacak ve gerekti?inde
Musa A?abeyleri gibi canlar?n? bu vatana feda edecek bir bilinç ile
yeti?ecekler.

Bu duygu ve dü?üncelerle en derin sayg? ve hürmetlerimi sunuyorum.
Telafer’de ki e?itim yuvas?n?n kurulmas?n? vasiyet ederek, ?ehadetiyle dahi
sessiz y???nlara ders veren kahraman ?ehidimiz Musa Özalkan karde?imize tekrar
Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. ?ehidimizin emanetini sahiplenerek, manevi
anlam? önemi çok büyük bu kutlu vazife ile bizleri onurland?ran Liderimiz Say?n
Devlet Bahçeli Bey’e bir kez daha te?ekkürlerimi arz ediyorum. Türk Milleti var
oldukça, Ülkücü Hareket ?ehidimizin ad?n? Telafer’de ve gönüllerde ebedi
k?lacakt?r! Cenab-? Allah kahraman Mehmetçiklerimizi mansur ve muzaffer
eylesin.