?STANBUL ve yorum yapmaya olanak sa?layan bilgilerdir. Verilerin olu?turulmas?nda

  ?STANBULKÜLTÜR ÜN?VERS?TES?SOSYALB?L?MLER ENST?TÜSÜE – MBA2017-18GÜZ DÖNEM?B?L?MSELARA?TIRMA YÖNTEMLER? ve YAYIN ET???DÖNEM ÖDEV?VER?LER?N ANAL?Z? ve YORUMLANMASIMURATGEM?C?1600007118                     Verilerin analizi ve yorumlanmas?n?n  Bilimsel Ara?t?rma Yöntemleri aç?s?ndanönemini ve yöntemlerini izah etmeden önce veri ne demektir ? Bunu k?sacaaç?klamak isterim;  VER? Dilimize ?ngilizce’de ki datakelimesinden tercüme edilmi? olan veri, bir konu hakk?ndaki ara?t?rma, bilgiedinme, tart??malara dayanan, ak?l yürütme sonucunda olu?mu? olan, hami?lenmemi? ve yorum yapmaya olanak sa?layan bilgilerdir.

 Verilerin olu?turulmas?nda ölçüm,say?m, ara?t?rma, gözlem ve deney yöntemleri kullan?l?r. Verileri grupland?r?rken 2 ana ba?l?k alt?ndainceleyebiliriz. 1-    Nitel Veri :  Genel olarak bahsetmek gerekirse,de?erleri say?sal olmayan, belli bir yap? özelli?i ta??yan verilerdir. “Nas?l? Neden ? Ne ?ekilde?” ?eklindekisorulara cevaplar aran?r. Örn: Cinsiyet, E?itim durumu v.

s Nitel veriyi de 2 alt ba?l?ktainceleyebiliriz. S?n?flanabilen Nitel Veri:  Birbirinden ayr? olarak isim bildiren,kod ve numara ile farkl?l?klar? belirtilebilen ve s?n?flara ayr?lanverilerdir.  Özellikle Ta??tlarda Kullan?l?r : kara, hava ve deniz ta??tlar?:S?ralanabilenNitel Veri:  Bir miktardan ziyade konum, s?ra ve asüst ili?kisini derecelendirilmesi ile elde edilen verilerdir. Ö?rencilerin ba?ar? durumu:  pekiyi, iyi, orta.

Askeriyedeki Rütbeler:albay, yarbay, subay, astsubay.   2-   Nicel Veri : De?erleri ölçüm ve tart?m sonucude?erleri saptanan say?sal özelliklerini belirten, aral?kl? ölçekli veyaorant?l? ölçekli de?i?kenler. Bir deneyin say?labilir, ölçülebilirözelli?ini veren verilerdir. Nicel ara?t?rmalarda Ne kadar? Ne miktarda? Nekadar s?k? Ne kadar yayg?n?” vb. gibi sorulara cevaplar aran?r. Sürekli nicel veri ve kesikli nicelveri olmak üzere iki türü vard?r. Sürekli nicel veri:Ondal?kl? de?erler alabilen nicel verilerdir. Boyuzunlu?u, kilo,vs.

.Kesikli nicel veri: Say?larak elde edilen ve tam say?l? de?erlerdir. Nüfus, ö?rencisay?s?, hane halk? say?s?.  Yrd.Doç.Dr. Ali Gurbeto?lu’nunhaz?rlad??? a?a??daki tabloda Nitel – Nicel ara?t?rmalar?n?n ve verianalizlerinin bak?? aç?s? daha anla??labilir olacakt?r.Genel olarak bakacaksakNitel veri, verilerin nitelikleri ve özellikleri ile ayr??t?r?l?r, nitel veriise verilerin say?sal de?erleri ile ilgilenir.

        VER?LER?N YORUMLANMASI  ve  DE?ERLEND?R?LMES?  Yorumlama,çözümlenmi? verilere, ara?t?rma amaçlar? do?rultusunda anlam verme i?lemidir.  Yöntem bilgisi olarak Verilerinyorumlanmas?nda ara?t?rmac? belli yorum ölçütleri vermek zorundad?r.  Bu ç?kabilecek olas? sonuçlara göre hangikararlar?n verilebilece?inin bir ifadesidir. Örnek: Uzman de?erlendiricileraras? uyum en az 7 oldu?u ve 10 üzerinden ortalama 6.5olarak de?erlendirilenyeterliliklerin önemli say?laca??n?n kabulü ve yorum ölçütleridir. Yorumölçütleri, veriler toplanmadan ortaya konur, topland?ktan sonra de?il.

   Çözümlenenverilerin de?erlendirilmesi, eldeki hipotezlerin ne ölçüde desteklendi?ininortaya ç?kar?lmas? a?amas? ara?t?rmac?n?n en çok dikkat isteyen ve en üretkendönemidir. Ara?t?rmac?n?n öne sürdü?ü çe?itli ve alternatifli hipotezleri,tahminleri olacakt?r. Bunlar?n bir k?sm? desteklenmi? bir k?sm? ise ya hiçdesteklenmemi? veya tamamen yanl??l?klar? ortaya ç?km?? olabilir.  Ancak bütün bunlarbilim aç?s?ndan faydal? sonuçlard?r. ?öyle ki yanl??l??? kan?tlanm?? birhipotez do?rulu?u desteklenmi? bir hipotez kadar k?ymetli olabilir. Bu nedenleara?t?rmac? verileri de?erlendirirken bu noktaya dikkat ederek ve aç?kgönüllülükle yap?lan ara?t?rman?n sonuçlar?n? objektif olarak ortayakoymal?d?r.

Desteklenmi? hipotezler zaten belirli bir fayday? beraberinde getirecektir.Desteklenmemi? veya ilgisiz oldu?u ortaya ç?kan hipotezler ise ba?kaara?t?rmac?lar?n zamanlar?n? bo?a harcamas?n? önlemek aç?s?ndan faydal?olacakt?r.     Kaynakça 1-  https://www.avvg.org.tr/yazilar/157-veri-nedir-turleri-nelerdir.html2-  http://slideplayer.biz.tr/slide/1889211/3-  http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVmVyaQ