SPORDA görülmektedir. Kad?nlar?n da ?iddete yöneldi?i ancak erkeklere oranla

SPORDA??DDETSporda ?iddet hem ülkemizde hem dedünyada çok görülen toplumsal bir sorun. Sporun her alan?nda görülmektedir. Tümspor dallar?n?n kayna??nda insan?n kendisiyle ve ba?kalar?yla mücadelesivard?r. Bu mücadele bir bak?ma insanlar? sald?rganl??a iter. Her ya? ve e?itimdurumundaki insanlar?n sporda ?iddete yöneldi?i, lise mezunu ve ço?unluklaö?renci olan erkek bireylerin bu vakalara daha fazla kar??t??? görülmektedir.

Kad?nlar?n da ?iddete yöneldi?i ancak erkeklere oranla çok daha az kar??t???belirlenmi?tir. Ara?t?rma sonucuna göre; taraftarlar?n sporda ?iddeti en fazlafutbol müsabakalar?nda gerçekle?tirdi?i ve yasalar do?rultusunda y?llara göre ya?ananbu ?iddete farkl? ?ekillerde ba?vurduklar? belirlenmi?tir.Sporda ?iddet konusunu seçtim çünküsporda ?iddet günümüzde çok büyük bir sorun. Spor ülkemizde çok fazla etkiliolan bir alan. Kad?n, erkek, çocuk, herkes spor müsabakalar?n? ilgiyle takipediyor. Spor her ne kadar bir e?lence kayna?? olsa da i?in içine rekabet girdi?iiçin olay e?lenceden ç?k?p farkl? olaylara dönü?üyor. Rekabet an?nda insanlarsald?rganla??p birbirleriyle kavga edebiliyor. Günümüzde en fazla futbolmüsabakalar?nda ya?ansa da basketbol, voleybol gibi spor müsabakalar?nda da kavga,küfür gibi sporda ?iddet örnekleri ya?an?yor.

Bende günümüzde oldukça fazlarastlanan bu olay? anlat?p, ülkemizde ve dünyada ne gibi olaylar ya?and???n?,neden ya?and???n? anlatmak, bu sorunu daha iyi anlamak için bu konuyu seçtim.Her ne kadar futbolun kökenini?ngiltere’ ye dayansa da yayg?n kanaatin aksine ?ngiltere holiganizm’ in do?du?uyer de?ildir. Meydana gelen ilk olay 1908 y?l?nda Manchester Unitedoyuncular?n?n Macaristan’daki bir maç s?ras?nda sald?r?ya u?ramas?d?r.

Günümüzedönersek, holiganizm olarak tabir edilen saha içinde ve çevresinde görülen?iddet olaylar? oldukça büyük bir sosyal problem halini alm??t?r. Bu konuyayetkililerin e?ilmesini sa?layan olay trajik Heysel Facias?d?r. 29 May?s1985’te Belçika’n?n Brüksel ?ehrinde ?ngiltere’nin Liverpool ve ?talya’n?nJuventus tak?mlar? aras?ndan oynanan maçta, seyirciler aras?nda bir karga?aç?km?? ve meydana gelen olaylar 39 ki?inin ölümü ve 200 ki?inin yaralanmas?ylasonuçlanm??t?r. Yap?lan de?erlendirme sonucu UEFA, ?ngiltere’yi kusurlu bulmu?ve ?ngiliz tak?mlar? UEFA müsabakalar?ndan süresiz menedilmi?tir(www.ntvspor.

net). Bu olay ayr?ca Avrupa 9 Konseyi’nin konuyu elealmas?n? sa?lam??t?r. Konsey, 25-Eylül-1986 tarihinde Strazburg’da “SportifKar??la?malar?nda ve Özellikle Futbol Maçlar?nda Seyircilerin ?iddet veTa?k?nl?klar?na Dair Avrupa Sözle?mesi”ni hayata geçirmi?tir.

Daha sonra ise bir ba?ka büyükfacia kendisini ?ngiltere’de göstermi?tir. 15-Nisan-1989’da ?ngiltere FederasyonKupas? yar? final kar??la?mas? Liverpool Notthingham Forest kar??la?mas?ndaç?kan karga?a 96 ki?inin ölümü ile sonuçlanm??t?r. Bu iki olay yetkililerin bukonuyu önemsemesini sa?lam?? ve konu ile ilgili uluslararas? örgütlerinçal??malar?, üniversitelerin ara?t?rmalar?n? artt?rm??t?r. Belki o günlerden buyana bu kadar ki?inin öldü?ü olaylar meydana gelmemi?tir ancak ?iddet eylemleriher zaman devam etmi?tir. Sporda ?iddete futbol sahalar? d???ndan bir örnekvermek gerekirse de 15- Ocak-2007’de Avustralya Aç?k Tenis Turnuvas?’n?n ilkgününde, H?rvat Mario Ancic ile Japon Go Soeda aras?nda yap?lan maçtatribünlerde bulunan S?rp taraftarlar?n H?rvat taraftarlar aleyhine tezahüratyapmas?yla ba?layan kar??l?kl? at??malar kavgaya dönü?mü? ve olaya müdahaleeden polis, 150 kadar taraftar? d??ar? ç?kartm??t?r (Habertürk, 2017).?iddetinkayna??Sporda ?iddeti sporcu, yönetici, hakem,amigo, medya vb. faktörler te?vik eder. Maçtan önce kulüp ba?kan?, bas?nsözcüsü veya yöneticilerin kar?? tak?m yöneticisi veya taraftarlar?na yöneliknegatif konu?malar?, maç esnas?nda taraftarlar?n birbiriyle at??malar?,oyuncular?n birbirine sert bir ?ekilde müdahale etmesi, faul yapmas?, hakemlerinkararlar?, tart??mal? pozisyonlar, spor yazar ve yorumcular?n?n tarafl? yorumlar?ve bunun gibi daha birçok etken sporda ?iddet eylemlerine neden olmaktad?r.

Ayn? zamanda statlarda veya stat çevresinde emniyet güçlerinin ve taraftarlar?nbirbirlerine yapt??? kötü ve sert müdahaleler de sporda ?iddete neden olur. Müsabakalarda ma?lup olan tak?m taraftar? ma?lubiyet’in etkisiyle hayal k?r?kl???, sinir, stres ve kayg? ya?ar. Taraftar?n buya?ad??? duygular ?iddet e?ilimini artt?r?r. Taraftarlar?n maç esnas?ndaya?ad?klar? duygu karma?as? ile yapt?klar?, kötü, bask?c? tezahüratlar? ve sporcular?nseyircileri etkileyen agresif davran??lar? her iki taraf?nda sald?rganla?mas?naneden olmaktad?r.Seyircinin ?iddet e?ilimi göstermesindepsikolojik etkenler de etkilidir. Bu etkenler engellenme, alg?, grup ve kitlefaktörüdür.

?nsanlar engellendi?i zaman kendilerini eksik hissedip ?iddete?ilimi gösterirler. Seyircinin maç esnas?nda ki ruh hali de ?iddete ba?vurmas?ndaetkilidir. Ayn? zamanda, seyirci maç ortam?nda, bir topluluk içinde kendini çokgüçlü hisseder. Normalde yapmayaca?? hareketleri içinde bulundu?u topluluk içerisinderahatl?kla yapabilir.

Sürü psikolojisiyle çevresindekilerin davran??lar?n?taklit eder ve d??lanma korkusuyla kalabal??a uyum sa?lar.Spor müsabakalar?nda en çokkar??la??lan ?iddet türü fiziksel sald?r? ve kavgad?r. Bu eylemler çe?itli?ekillerde, gruplar ve ki?iler aras?nda görülebilmektedir. Taraftarlar?n kendi aralar?ndaolabilece?i gibi, taraftar ve sporcu aras?nda, sporcu ile hakem aras?nda, ikitak?m sporcular? aras?nda, teknik direktör, antrenör ve sporcu veya antrenör vehakem aras?nda ve en çok görülen iki rakip tak?m taraftarlar? aras?nda ya?anmaktad?r.

Seyircilerinkendi aralar?nda da kavga eder. Bu kavgalar genellikle tak?mlar?n? desteklerkenç?kan ç?kar çat??malar? ve anla?mazl?klar üzerine ç?kmaktad?r. Seyircidensporcuya-hakeme-antrenöre kar?? gerçekle?en eylemler ise e?er seyirci sahayagirmeyi ba?arabilmi?se yumruk yumru?a kavga, sporcuyla temas edemeyecek durumdaise yabanc? madde atma ?eklinde olmaktad?r. Seyirciden sporcuya gerçekle?en eylem2007-2008 sezonunun ilk haftas?nda Trabzonspor- Sivas spor maç?nda ya?anm??t?r.Bir Trabzonspor taraftar? sahaya girerek Sivassporlu futbolculara sald?rmayaçal??m??t?.

Sporcudan seyirciye kar?? yap?lanfiziksel sald?r?lar çok nadir de olsa ya?anmaktad?r. 90’l? y?llarda?ngiltere’de Manchester United’l? Eric Cantona’n?n tribünlere dalarak kendisinehakaret eden taraftara sald?rmas? bu konuda dünyadaki en me?hur örnektir. Amabu tarz olaylar çok görülen ve ya?anm?? olaylar de?ildir. Sporcular aras?nda veya oyun içindesporcular ile hakem aras?nda oyun kurallar?n? a?an fiziksel sald?r? ve kavgalarda s?kl?kla görülmektedir. Mart 2007’de ?spanya’da oynanan Valencia- Inter UEFA?ampiyonlar Ligi maç?nda maç sonunda iki tak?m futbolcular? aras?nda yumrukyumru?a ç?kan kavga buna örnek gösterilebilir.

Ülkemizde de sporkar??la?malar?nda sporcular birbirleriyle çok s?k bir ?ekilde kavga eder. Sporcular?noyun esnas?nda birbirlerine çok sert bir ?ekilde müdahale etmesi, oyunungerginli?iyle birbirleriyle konu?malar? ve tart??malar? kavgaya dönü?ür.            ?kirakip taraftar?n kavgas? ise bu tür ?iddetin en yayg?n?d?r. Mart 2007’deAnkara’da Ankaragücü-Be?ikta? maç?nda ç?kan olaylar buna en iyi örneklerdenbiridir. Adeta sava? alan?na dönen olaylarda 63 ki?i hafif yaralanm??, yakla??k250 taraftar da gözalt?na al?nm??t?r.

May?s 2004’te de buna benzer bir olayya?anm??, Be?ikta?- Rizespor maç?nda 16 ya??ndaki bir taraftar b?çaklanaraköldürülmü?tür. Spormüsabakalar?nda görülen bir di?er ?iddet türü de Vandalizm’dir. Butaraftarlar?n spor tesislerine zarar vermesi vandalizm’e örnektir. Özellikleson y?llarda konuk tak?ma ayr?lan tribünlere zarar verme, ba?ta koltuk olmaküzere cam, tuvalet ve sifon gibi birçok ?eye zarar verme ?eklinde ortayaç?kmaktad?r. Buna örnek olarak 2002 y?l?ndaki Trabzonspor- Be?ikta? maç?n?gösterebiliriz. Be?ikta?’?n Trabzonspor’u 5-0 ma?lup etmesinin ard?ndan Trabzonsportaraftarlar? ma?lubiyet ac?s?n? stat koltuklar?ndan ç?karm??t?r. Statkoltuklar?n? söküp sahaya atm??lard?r (Fanatik, 2017). Ayn? ?ekilde, 19 May?s 2007 tarihinde ?stanbulAli Sami Yen Stad?nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de istenmeyenolaylar meydana gelmi?, öfkeli Galatasaray seyircisi h?nc?n? stad?n koltuklar?ndanalm??t?r.

Olay sonucunda neredeyse stad?n tamam?nda büyük maddi hasar meydanagelmi?tir. Ayn? ?ekilde, 2003-2004sezonunun ilk yar?s?nda oynanan Be?ikta?- Galatasaray derbisi golsüzsonuçlanm??, Galatasaray taraftarlar? ?nönü Stad?’n?n Eski Aç?k tribünün önündebulunan demir korkuluklar? y?k?p sahaya girmeye kalkm??t?r (Fanatik, 2017).Hakaret ve Sövme (Küfür) sporsahalar?nda en s?k görülen manevi ?iddet ?eklidir. Özellikle son y?llardafutbol sahalar?nda hakemlere, futbolculara ve rakip tak?m?n yöneticilerinebireysel ve toplu küfür eylemleri çok fazla görülür. Hatta neredeyse küfüredilmeyen bir müsabaka yoktur. Ülkemizdeki spor sahalar?nda pekgörülmese de dünyada ?rkç?l?k çok fazla görülmektedir. Özellikle ?ngiltere, ?spanya,?talya gibi Avrupa ülkelerinde ?rkç? eylemlere oldukça rastlan?r.

Bu ?rkç?eylemler siyahi kökenli ve Yahudi oyuncular? hedef almaktad?r. Futbolsahalar?nda görülen ?rkç?l?k eylemlerine örnek vermek gerekirse: ?spanya millitak?m teknik direktörü Aragones ile Henry aras?ndaki tart??ma futbol dünyas?nabüyük damga vurmu?, Aragones’in Jose Antonio Reyes’e Henry’i kastederek, ”ç?ko pis zenciyi sahadan sil” demesi ve bunun bas?na yans?mas? tepki çekmi?tir (Sporx, 2017).Yap?lanMüdahalelerSon y?llarda spor kar??la?malar?ndaözellikle futbol ve basketbol kar??la?malar?nda seyirciler taraf?ndan toplu ?ekildeyap?lan ?iddet olaylar? bu konuda birtak?m yasal  düzenlemelerin getirilmesini zorunluk?lm??t?r. Ülkemizde de bu amaçla 5149 say?l? “Sporda ?iddet ve Düzensizli?inÖnlenmesine Dair Kanun” 28.

04.2004 tarihinde yürürlü?e konmu?tur.SPORDA??DDET ÖRNEKLER?GALATASARAY – FENERBAHÇE(19.05.2007)Bu olay hem Vandalizm’ehem de taraftardan futbolcuya yönelik ?iddete örnektir. Futbol tarihine ‘suluderbi’ olarak geçmi?, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Ali Sami Yen’inçimlerine yakla??k 20 bin pet su ?i?esi at?ld??? tespit edilmi?ti. Bu maçta Fenerbahçelifutbolcular?n korner kullanamam??, ?stiklal mar?? seremonisi yap?lamam??t?r. Maçtagörevli olan foto?rafç?lar, güvenlik görevlileri ve stat görevlilerigörevlerini çok zor yerine getirebilmi?tir.

(Fanatik, 2017).       FENERBAHÇE – EFES P?LSEN (18.06.2009)Sporda ?iddete rastlad???m?z tek spor alan? futbolde?ildir. Basketbol kar??la?malar?nda da ?iddet örneklerine oldukça fazlarastlan?r. Beko Basketbol Ligi’nin final serisinde Fenerbahçe Ülker ve EfesPilsen, serinin son maç?nda Abdi ?pekçi’dekar??la?m??, maç? Efes Pilsen’in kazanmas?yla Fenerbahçeli taraftarlar sahayayabanc? madde ya?d?rm??t?r.

Bu taraftardan sporcu ‘ya yönelik ?iddettir. Ayr?cabu kar??la?mada taraftardan sporcu ‘ya fiziksel ?iddet ya?anm??t?r. EfesPilsenli oyunculara yine sar? lacivertli taraftarlar taraf?ndan fiilimüdahalede bulunulmu?tur.

Bu örnek ile futbol müsabakalar? d???ndaki spormüsabakalar?nda da ?iddet oldu?unu görmekteyiz (Fanatik, 2017). GALATASARAY- FENERBAHÇE (15.11.2009)Yine birbasketbol kar??la?mas? örne?i olarak, Beko Basketbol Ligi’nin 5. haftas?ndakidev derbide olaylar ya?anm??t?r. Maç?n normal süresi e?itlikle sona erip maçuzatmaya gidecekken, Fenerbahçeli bir bayan taraftarla Galatasarayl?taraftarlar aras?nda ba?layan gerginlik Abdi ?pekçi’nin her yerine yay?lm??t?r.

Galatasarayl? bir taraftar sahaya girerek Fenerbahçe’nin yabanc? oyuncusuKinsey’ e yumruk atm??t?r. Bu olayda seyirciden sporcuya fiziksel ?iddeteörnektir. (Fanatik, 2017). Yurtd???ndaya?anan ?iddet örneklerine gelecek olursak;?SRA?L- ?SPANYA (09.10.

2017)Sporda ?iddet olaylar? sadece ülkemizde de?il dünyan?n her yerindeya?anmaktad?r.  9.10.2017′ de oynanan?srail- ?spanya maç?nda elinde b?çak olan bir taraftar Real Madrid formas? giyen?sco’ya do?ru ko?arken görevliler taraf?ndan son anda durdurulmu?tur. Kudüs’te Teddy Stadyumu’nda oynananDünya Kupas? Grup eleme maç?nda sahaya 6 ?srailli taraftar atlam??t?r. Polisolaya hemen müdahale edip taraftarlar? yakalam??t?r.   HANSA ROSTOCK- HERTHA BERL?NBu örnek dünyadaVandalizm olaylar?na bir örnektir.

Almanya Kupas?’nda oynanan HansaRostock-Hertha Berlin maç?nda taraftarlar tribünleri ate?e vermi?tir. DKB Arena’daki maçta birçok koltukalev al?nca hakem maç? durdurdu. ?lk yar? hemen bitmeden önce me?aleve fi?eklerle ç?kar?lan yang?n nedeniyle 10 dakika boyunca yang?n?nsöndürülmesi beklendi. Ancaktaraftarlar durmad?. ?lerleyen dakikalarda tekrar yang?n ç?kt?. 77.

dakikada oyuncular sahay? terketmek istedi. Hakem bir süre müzakere yapt?ktan sonra yang?n?nsöndürülmesiyle yeniden oyuna devam karar? ald?.   Lyon- Be?ikta? (13.04.2017)Lyon- Be?ikta? mücadelesinde Lyonlu yüzlerce taraftar, tribündeya?anan olaylar sonucunda sahaya indi. Mücadele öncesi ç?kan olaylar nedeniylekar??la?ma 50 dakikal?k gecikmenin ard?ndan ba?lad?.

 Ben bu maç esnas?nda oradayd?m ve ya?ananolaylara ?ahit oldum. Lyonlu taraftarlar?n tahrikleri sonucu Be?ikta? taraftar?me?ale att? bunun sonucunda taraftarlar sahaya indi. Ayn? müsabakada karmaskeli bir grup holigan türk taraftarlara sald?rd?. Yeti?kin, çocuk kad?n,erkek herkese sald?rd?. Bu sald?r? sonucu birçok insan yaraland?. Bu olaylars?ras?nda iki tak?mdan toplam 7 taraftar?n yaraland?. Lyon Valili?i’den yap?lanaç?klamada, ya?anan olaylarda 7 taraftar?n yan? s?ra, 3 polis ve 2 jandarman?nda hafif yaraland??? bildirildi.

Olaylar?n ard?ndan her iki tak?mdan toplam 12taraftar?n ise gözalt?na al?nd??? kaydedildi.SPORDA ??DDET? ÖNLEMEYE YÖNEL?K ÇALI?MALARSporda ?iddetin önlenmesine yönelikyasal düzenlemeler yap?lmaktad?r. Ancak bu düzenlemelerin uygulanmas?nda problemlerya?anmaktad?r ve istenilen verim al?namamaktad?r.

Bu problemlerin ba??ndaseyirci ?iddeti, holiganizm, fanatizm, ?ike ve bahis, ?rkç?l?k gibi sporunruhuyla ba?da?mayan hususlar gelmektedir.            Örnekolarak; Be?ikta?- Konyaspor maç?nda ya?anan olaylardan sonra devlet taraf?ndan sporda?iddeti önleme toplant?s? yap?lm??t?r. Bu toplant?da sosyal medyada ?iddetiönlemeye yönelik emniyet te?kilat?n?n çal??malar yapmas? kararla?t?r?ld?. Dahasonra Emniyet Genel Müdürlü?ü yap?lan çal??malar?n sonuç vermeye ba?lad???n? ve757 hesab?n takibe al?nd???n? gerekli i?lemlerin yap?laca??n? aç?klad?.Buna benzer bir örnek olarak, 1.

FC Köln- K?z?l Y?ld?zmaç? öncesi Köln polisi sosyal medyada insanlar? bilgilendirme ve yönlendirmeyeyönelik bir çal??ma ba?latt?. Maç günü ?ehir içi, stadyum çevresinde ve içindealaca?? önlemleri Almanca, ?ngilizce ve S?rpça olarak 3 dilde duyurdu. “SevgiliFutbol Taraftarlar?” sözleriyle ba?layan duyuru, bileti olmayan taraftarlar?nstadyum civar?na gelmemesi ricas?, ?rkç? ayr?mc? ve özellikle antisemitik (Yahudikar??t?) eylemlerin cezas?z kalmayaca?? uyar?s?, me?ale kullan?m? hakk?ndabilgilendirme, polise eri?im ve stadyum güvenli?inin sorumluluk alan? hakk?ndabilgilendirmeler içerip, “Lütfen ?iddet içerikli olaylar? aç?kça reddedin vefutbolun e?lendirici bir etkinlik olarak kalmas? için yard?mlar?n?z?esirgemeyin” temennileriyle sona eriyor.

            Ayn?zamanda ülkemizde A?ustos 2017’de sporda ?iddetin önlenmesi toplant?s? yap?ld?.Gençlik ve Spor Bakan? Osman A?k?n Bak, sporda ?iddetin sadece güvenlik önlemleriyle çözülebilecekbir konu olmad???n?, ayn? zamanda sosyolojik bir de?erlendirme, ortak biryakla??m gerektirdi?ini belirterek, “Sporda ?iddeti, hep birlikteçözebilece?imiz bir süreç olarak görüyoruz” dedi. Müsabakalardarisk analizleri yap?p bu analizlere göre güvenlik al?naca??n? aç?klad?.Sporda ?iddeteyönelik bir stk olmad??? için bu konuda yap?lan çal??malardan bahsettim. Yasal DüzenlemelerSporda ?iddeti önlemek için al?nanyasal kararlar vard?r. Sportif kar??la?malarda taraftarlar aras?ndaki ?iddet vebunun getirece?i sonuçlardan duyulan endi?e sonucu belirli yasal düzenlemeleryap?lm??t?r. Türkiye “SportifKar??la?malarda ve Özellikle Futbol Maçlar?nda Seyircilerin ?iddet Gösterilerive Ta?k?nl?klar?na Dair Avrupa Konvansiyonu”nu 25 Eylül 1986 tarihindeimzalam??, bu konvansiyon 1991 y?l?nda da iç hukuka dâhil olmu?tur.

2004y?l?nda 5149 say?l? “Spor Müsabakalar?nda ?iddet ve Düzensizli?in ÖnlenmesineDair Kanun” ile sporda ?iddet bir kabahat olarak ele al?nm?? ve yapt?r?m içinidari cezalar öngörülmü?tür. Seyirci say?s?n?n artmas? ve müsabaka düzenininfanatik ve holigan taraftar gruplar?nca bozulmas? nedeniyle 2011 y?l?nda 6222say?l? “Sporda ?iddet ve Düzensizli?in Önlenmesine Dair Kanun”, 5149 say?l?kanunu yürürlükten kald?rarak uygulamaya konulmu?tur. 6222 say?l? kanunun amac?, müsabaka öncesinde,esnas?nda veya sonras?nda, spor alanlar? ile bunlar?n çevresinde, taraftarlar?ndevaml? veya geçici olarak bulunduklar? yerlerde veya müsabakan?n yap?laca??yere gidi? ve geli? güzergâhlar?nda düzensizli?in önlenmesidir. Bu kanunlaSporda ?iddet eylemine dâhil olan ki?ilerin spor alanlar?ndanuzakla?t?r?lmalar?na yönelik etkin düzenlemelere yer verilmi?, elektronik biletuygulamas?na geçilmesi gibi yenilikler getirilmi?tir. Ayr?ca di?erlerindenfarkl? olarak bu kanunla adli yapt?r?m öngörülmü?tür. Kulüpler genel kolluk ilebirlikte görev yapmak üzere güvenli?i sa?lamaya yetecek say?daki özel güvenlikgörevlilerini müsabaka öncesinden müsabakan?n tamamlan?p seyirci ve sporcular?ntahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakan?n yap?laca?? yerdebulundurmakla ve spor alan?n?n iç güvenli?ini sa?lamakla yükümlü halegetirilmi?lerdir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bünyesinde 2005-2006sezonunda Stadyum ve Güvenlik Müdürlü?ü kurulmu?, profesyonel liglerimizinmüsabakalar?na ev sahipli?i yap?lan stadyumlarla ve antrenman tesisleri ileilgili FIFA, UEFA ve TFF kriterleri baz?nda uygunlu?unun sa?lanmas?, futbolgüvenlik operasyonlar? ile ilgili olarak kulüplerin ve genel kolluk kuvvetleriile koordineli çal??arak “futbol müsabaka güvenlik operasyonu”sisteminin geli?mesinin sa?lanmas?, stadyumlardaki emniyet konular? olanyang?ndan korunma, ilk yard?m, sa?l?k vb.

konulardaki altyap? ve operasyonsisteminin geli?mesinin sa?lanmas? gibi görevler verilmi?tir. TFF vekulüplerimizce UEFA’n?n 2006 tarihli “Emniyet ve Güvenlik Kriterleri Talimat?”,2010 y?l?nda ç?kar?lan UEFA Stadyum Altyap? Talimat?, FIFA Güvenlik Talimat?kabul edilmi?tir. Final ProjesiFinal projemde sporda ?iddetiönlemek, olaylar? en aza indirmek için neler yapabilece?ime bakaca??m. ?iddetiönlemek için ve insanlar? bu konuda bilinçlendirmek için çal??ma yapaca??m.