So?uk burun delikleri ve bademcikler virüslere kar?? daha savunmas?z

So?uk hava ve stresin etkisi ile k?? hastal?klar? da kendinigösteriyor. Özellikle grip, nezle ve so?uk alg?nl??? ki?iyi yata?a dü?ürüp,  ya?am kalitesini dü?ürüyor. So?uk alg?nl???n?hafif ?ekilde atlatmak baz? pratik önlemlerle mümkün olabiliyor.

Uzmanlar”So?uk alg?nl???na kar?? al?nabilecek önlemler” i ?öyle s?ral?yor.Stresten uzak durmakStres ba????kl?k sistemimizi zay?flatt???ndan, özellikleuzak durmam?z gerekenlerin ba??nda geliyor.Olumlu dü?ünmekOlumlu dü?ünmenin ruh sa?l???na faydalar?n?n yan?ndaba????kl?k sistemini güçlendirmede de güçlü bir etkisi vard?r.Bolca su içmekÇay, bitki çaylar? ya da sadece s?cak su da s?v? kayb?n?önler ve t?kan?kl?klar? rahatlat?r.

Tuzlu yiyecekler, kahve ve çe?itli ?ekerliiçeceklerden uzak durmal?y?z ki vücudumuzda s?v? kayb? olmas?n.Tuzlu su ile gargara yapmakBir bardak s?cak suya bir çay ka???? tuz atarak yapt???m?zgargara da bo?az a?r?s? ve ?i?kinli?i azalt?r.Havay? nemlendirmekSo?uk hava s?cak hava kadar nem tutmaz. Dolay?s? ile kuruburun delikleri ve bademcikler virüslere kar?? daha savunmas?z olur ve zatenhasta iseniz bo?az a?r?s? daha da ço?alacakt?r. Hava nemlendiren bir ürünkullanmakta fayda vard?r. Ya da ?s? kayna??n?n yak?nlar?na çok derin olmayakaselerde b?rak?labilir.

Buharla?t?kça oday? nemlendirecektir.DinlenmekDinlenmek vücudun ba????kl?k sisteminin kuvvetini yenidentoplamas?n? sa?lar. Bunun en iyi yolu dinlenme ve uykudur. Geceleri özellikle8-10 saat uyunmal? ve yorucu aktivasyonlardan uzak durulmal?d?r.Bunlardan Kaç?nmakANT?B?YOT?KLER virüsleri de?il bakteriyel enfeksiyonlar? tedavieder!C V?TAM?N? So?uk alg?nl???n?nilk belirtilerinde, ço?u ki?i C vitaminine yönelir.

Ancak C vitamininin, so?ukalg?nl??? virüsü üzerinde bir etkisi oldu?una dair çok az kan?t var. Yüksek dozC vitamini Doktor kontrolünde al?nmal? bu eksikli?i greyfurt, portakal, kivi vemandalina gibi meyvelerden do?al yollarla almal?y?z. TÜTÜN MAMÜLLER? Tütün mamullerikullanmak ya da duman?na maruz kalmak burnu, bo?az? ve akci?erleri daha datahri? eder.Mümkün oldu?unca kapal? alanlarda kalmamak hastal???nseyrini olumlu yönde etkiler. Bol güne? ve temiz hava almak iyi gelecektir.

So?uk alg?nl???, ben fazla 7 ila 10 gün içinde tedaviyegerek duyulmadan sadece yukarda ki ipuçlar?na dikkat ederek kendili?indengeçecektir.