Sosial i?, insan t?bi?tini ba?a dü?m?y? çal???r. Bel? ki,

Sosial i?, insan t?bi?tini ba?a dü?m?y? çal???r.Bel? ki, sosiali?çi klientl?rl? müsb?t ?laq?l?r qurmal?d?r.

Müsahib?l?r v? hesabatlar?n nec?yaz?laca??n? bilm?lidir. O, diaqnoz qoymaq, y?ni problemin s?b?bini öyr?nm?k v?n?hay?t bir müalic? plan? haz?rlamal?d?r. Problemin qiym?tl?ndirilm?si, h?llininplanla?d?r?lmas?, plan?n h?yata keçirilm?si v? n?tic?nin qiym?tl?ndirilm?sisosial i?çinin dörd ?sas add?md?r. ?n ?sas m?s?l? is? sosial i?in metod v?üsullar?n? düzgün qiym?tl?ndirm?k v? i? zaman? düzgün istifad? etm?kdir. Sosiali? metodlar?sosial i?i h?yata keçirm?y? v? müvafiq mövzuda m?qs?d?uy?un h?r?k?t etm?y?imkan ver?n sisteml??dirilmi? bir s?ra qaydalar? ehtiva edir. .Ümumilikd? professional sosial i? metodlar? müxt?lifdir.

Onlar ?sas?n a?a??dak? 3 formada t?snif olunur.1) sosial i? istiqam?tl?ri v? formalar?na gör? (t??kilati,sosial-psixoloji, sosial-pedaqoji, sosial-tibbi, sosial-ekoloji v? s.).2) sosial i? obyektl?rin? (f?rdi, qrup v? icma).3) sosial i?in subyektl?rin? gör? (ayr? bir müt?x?ssist?r?find?n v? ya ictimai idar?etm? orqan? t?r?find?n t?tbiq edilir).

Ba?qa variantda a?a??dak? 6 sosial i? metoduinsanlara köm?k etm?k üçün sistemli v? planla?d?r?lm?? yollard?r.?btidai (birincil) metodlar (birba?a yard?m metodu)1) Sosial f?rdi i?.2) Sosial qrup i?i.3) ?cma da sosial i?.?kincil metodlar (Yard?m metodlar?)4) Sosial i? üzr? t?dqiqat.5) Sosial t?minat.6) ?ctimai f?aliyy?t-Sosial f?rdi i?d?, sosial i?çi f?rdi probleml?rl?m???ul olur.

Burada ?sas?n sosial i?çi v? klient münasib?tl?ri ?ks olunur.Sosial i?çi klientin ümumi mühitin? dair m?lumat al?r, s?b?bl?rini tap?r,müalic? plan? haz?rlay?r v? pe??kar ?laq?l?r vasit?si il? klientin qavray?? v?davran??lar?nda bir d?yi?iklik meydana g?tirm?y? çal???r.-Sosial qrup i?i pe??kar sosial i?çinin qruplarvasit?sil? ??xsl?r? köm?klik göst?rdiyi bir sosial i? xidm?tidir.

Qrup i?ind?ümumilikd? qrup deyil, xüsusil? f?rdl?r vacibdir v? qrupun f?aliyy?tind? v? ?laq?l?rind???xsin bir  ??xsiyy?t kimi inki?af?na ?h?miyy?tverilir, müxt?lif proqramlarla qrup üzvl?rinin sosial ?laq?l?rini inki?afetdirm?y? köm?klik göst?rilir.-?cmada sosial i?, sosial i?in ba?qa üsuludur.?slind? heç bir c?miyy?t mük?mm?l ??kild? t??kil edilmir. ?cmada sosial i?, birc?miyy?td? münasib?tl?rin yax??la?d?r?lmas? üçün sistemli bir c?hd göst?rdiyiprosesdir. Probleml?ri mü?yy?nl??dirm?k, icma probleml?rinin h?lli üçünresurslar?n mü?yy?n edilm?si, ictimai ?laq?l?rin inki?af etdirilm?si v? c?miyy?tinm?qs?dl?rini h?yata keçirm?k üçün laz?mi proqramlar haz?rlan?r v? h?yata keçirilir.

Bu i?d? c?miyy?td? özün? güv?n v? c?miyy?t üzvl?ri aras?nda kooperativ münasib?tinki?af edir. ( F?rd, qrup v? icmada sosial i? haqq?nda ?trafl? olaraq, f?rdl?r,qruplar v? icmalarla sosial i? mövzusunda ?trafl? m?lumat vermi??m)-Sosial i? üzr? t?dqiqat yeni faktlar?na?karlanmas?, köhn? hipotezl?ri yoxlamaq, mövcud n?z?riyy?l?ri yoxlamaq v?sosial i?çinin maraqland??? probleml?rin s?b?bli ?laq?l?rini tapmaq üçünsistematik bir ara?d?rmad?r. H?r bir sosial i? proqramlar?n? elmi bir ??kild?ba?latmaq üçün, ictimai ara?d?rma v? ara?d?rmalar vasit?sil? bu yana?man?nsistemli ??kild? öyr?nilm?si laz?md?r.-Sosial t?minat dedikd?, yard?ma ehtiyac? olan ??xsin,dövl?t t?r?find?n qanun ç?rçiv?sind? veril?n sosial yard?m formas?d?r. Bu pul ??klind?d? ola bil?r v? yaxud ba?qa formada da.

Sosial i?çil?r bu istiqam?td? müraci?tetmi? klientin h?yat ??raitini ail?sini v? imkanlar?n? ara?d?r?r. Ümumi orta g?lirv? ail? v?ziyy?tin? gör? müxt?lif orqanlara yön?ldilir. -?ctimai f?aliyy?t metodu muasir dövrd? tez-tezrast g?lin?n bir metoddur. Burada ixtisasla?m?? kadrlar öz elmi i?ini yaxud özara?d?rmas?n? insanlara yard?m m?qs?dil? seminarlar, anketl?r, sual-cavablar ??klind?ictimai h?yatda yayma?a çal???rlar. Burada ?sas m?qs?d problemli mövzular?ngünd?m? g?tirilm?si v? kütl?vi h?ll edilm?y? çal???lmas?d?r.