Societatea un process verbal pentru recep?ia materialelor folosite ?i

Societateacomercial? C.C. TOTAL CONS  S.R.

L. a fostfondat? în 2005 .             Companiaeste o societate cu r?spundere limitat? ?i face parte din categoriamicrointreprindelor, este axat? pe construc?ii ?i instala?ii, având un colectivde profesioni?ti ce au dobândit experien?? ?i reputa?ie în domeniile în careî?i desf?soar? activitatea. Directorul, s-a axat pe evolutia în cre?tere adomeniului pie?ei imobiliare, urmarind-o atent ?i a ajuns la concluzia ca in aniice urmeaz? se va constata în zonele apropiate ?i în Bucure?ti, o cre?terereferitoare la resursele alocate în domeniul construc?iilor civile.             Compania are ca ?i obiectivdezvoltarea dinamic?, pentru a produce pe termen lung, solu?ii prompte, aten?iafiind asupra nevoilor clien?ilor.  C.C.

TOTAL CONS  ofer? stabilitate ?iechilibru în domeniul în care exceleaz? ?i se sustrage din sarcinileclien?ilor, activit??iile prin care dovedesc profesionaismul ?iresponsabilitatea. Rezolvarea oric?rei probleme implic? o organizare specific??i o abordare bine conturat? care s? produc? întotdeaua solu?ii, care s? produc?beneficii mari în condi?iile oferite de c?tre clien?i.  Clien?ii, persoane fizice sau juridice, prinintermediul unei comenzi, solicita anumite proceduri din ofert? de servicii, severific? natur? terenului ?i posibilitatea calit??ii procedurilor solicitateiar apoi se încep lucr?rile. Dup? ce a fost întocmit contractul, încheiat întrebeneficiar ?i C.C. TOTAL CONS, fiecare procedura se ini?iaz? printr-un procesverbal care trebuie semnat ?i aprobat de c?tre p?r?ile implicate ( beneficiar,executant, proiectant, constructor). La finalul proiectului se întocme?te unprocess verbal pentru recep?ia materialelor folosite ?i unul de recep?ie laterminarea lucr?rilor.

Dup? terminarea acestor procese, se întocme?te dosarulOPIS  numit ?i Carte Tehnic?, ce con?inetoate procesele verbale, num?rul ?i data de înregistrare.             Înprezent, societatea este format? dintr-un personal în num?r de 33, având uncapital social de 145.000 Lei, iar cel mai mare profit net a fost de 788.749RON în anul 2011 (fig.1).