Samsung Galaxy S7 Edge c? là chi?c ?i?n tho?i

Samsung Galaxy S7 Edge c? là chi?c ?i?n tho?i có thi?t k?  ??y ?n t??ng và tinh t? c?ng nh? hi?u n?ng m?nh m? ?ã ???c nhi?u ng??i ?ánh giá cao. Samsung Galaxy S7 Edge c? dù là hàng ?ã qua s? d?ng nh?ng v?n m?i 99% không khác gì b?n m?i chính hãng. H?n n?a,  m?c giá c?a Samsung Galaxy S7 c?ng không quá ??t r?t phù h?p v?i túi ti?n ng??i tiêu dùng Vi?t Nam.

hi?n chi?c ?i?n tho?i này ?ang ???c bán r?t ch?y trên th? tr??ng công ngh?. V?y b?n có nên mua Samsung Galaxy S7 Edge c? hay không? Cùng chúng tôi gi?i quy?t v?n ?? này nhé!C?u hình và thi?t k? c?a Samsung Galaxy S7 Edge c?N?u b?n tìm hi?u m?t chút b?n hoàn toàn có th? ch?n ???c nh?ng chi?c Samsung  S7 Edge m?i ??n 99% v?i giá vô cùng h?p d?n và s? d?ng v?n m??t mà nh? b?n m?i.  Và ti?t nhiên  v? thi?t k? và c?u hình máy Samsung S7 Edge c? c?ng t??ng ??ng v?i  ?i?n tho?i Samsung Galaxy S7 Edge m?i.Samsung Galaxy S7 Edge c? có thi?t k? b?t m?t và sang tr?ngSamsung Galaxy S7 Edge c? ?ã t?o ???c ?n t??ng b?ng m?t thi?t k? b?t m?t, ??ng c?p và sang tr?ng  ???c chau chu?t ??n t?ng chi ti?t nh?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

V?i thi?t k? b?ng khung kim lo?i nguyên kh?i ?ang r?t ph? bi?n trong các dòng Smartphone hi?n nay. M?t tr??c và m?t sau máy ??u ???c làm b?ng kính, các c?nh ???c bo cong tinh t? m?m m?i, S7 Ege luôn thu hút ngay t? cái nhìn ??u tiên. ??c bi?t, màn hình c?a máy ???c thi?t k? cong 2 bên vô cùng phong cách, vi?n màn hình ???c thi?t k? m?ng h?n t?o c?m giác ch?c ch?n khi s? d?ngC?u hình  m?nh m? c?a Samsung Galaxy S7 Edge c?Không ch? là thi?t k?, c?u hình c?a Samsung S7 Edge c? c?ng ???c ?ánh giá cao. Samsung S7 Edge s? h?u con chip x? lý m?nh m? và cao c?p nh?t Snapdragon 820 ??n t? Qualcomm, cùng v?i ?ó là chip ?? h?a Adreno 530, RAM 4GB  có hai phiên b?n v?i b? nh? tùy ch?n là 32 và 64GB có th? m? r?ng thông qua khe c?m th? nh? microSD t?i ?a là 200GB.

Không ch? nâng c?p thi?t k? c?ng nh? s?c m?nh c?a máy, Samsung Galaxy S7 Edge c? còn ???c hãng Samsung trang b? tính n?ng ch?ng n??c IP68. Nh? v?y, máy có th? ngâm mình d??i n??c ?  ?? sâu 1.5m trong kho?ng 30 phút. Ngoài ra, nhi?u ng??i còn phát hi?n r?ng, Samsung S7 Edge c? v?n có tính c?m ?ng d??i n??c – ?i?u mà h?u h?t nh?ng dòng smartphone thông minh tr??c ?ó ch?a làm ???c. V?i tính n?ng này ng??i dùng có th? yên tâm h?n n?u nh? ch?ng may ?? máy r?i xu?ng n??c.Camera Galaxy S7 Edge c? tuy?t v?iCamera chính c?a Samsung S7 Edge có ??  ?? phân gi?i 12 MP, kh?u ?? l?n f/1.7 v?i kh? n?ng l?y nét nhanh, v??t tr?i.

 Bên c?nh ?ó, máy còn ???c h? tr?  ?èn LED flash giúp ng??i s? d?ng ch?p ?nh tuy?t ??p ngay c? trong môi tr??ng thi?u sáng. Camera ph? ?? c?a máy có ?? phân gi?i 5 MP, kh?u ?? f/1.7, Auto HDR mang ??n nh?ng b?c ?nh selfie tuy?t ??p. Cùng v?i ?ó là các tính n?ng, hi?u ?ng h? tr? ch?nh s?a ?nh ??c ?áo khi?n giúp ng??i dùng có nh?ng b?c ?nh ??p nh?t.

Ngoài ra, máy còn s? h?u viên pin v?i dung l??ng l?n 3600 mAh cùng h? tr? công ngh? s?c nhanh không dây ng??i dùng có th? tho?i mái s? d?ng h?n.Có nên mua Samsung Galaxy S7 Edge c?  hay không ?T? nh?ng ?ánh giá v? thi?t k? c?u hình  ? trên ch?c h?n b?n c?ng ?ã tr? l?i ???c ph?n nào cho câu h?i “Có nên mua Samsung Galaxy S7 Edge c? hay không?” cho riêng mình ph?i không. V?i thi?t k? ??ng c?p sang tr?ng, thông s? ?n t??ng Samsung S7 Edge c? ch?c s? mang ??n nh?ng s? tr?i nghi?m hoàn h?o cho ng??i dùng. Samsung S7 Edge c? giá bao nhiêu và mua ? ?âu uy tínL?a ch?n Samsung S7 Edge c? thì b?n s? ti?t ki?m cho mình m?t kho?n chi phí không nh?, giá bán chi?c ?i?n tho?i này th??ng r? h?n hàng m?i khá nhi?u.

Ngoài ra, Samsung Galaxy S7 Edge c? t?i Maxmobile ??u có ngu?n g?c rõ ràng ??n t? các th? tr??ng nh? Hàn Qu?c, M?,.. Và có ngo?i hình, tính n?ng lên ??n 98-99%. Khi ??n mua ?i?n tho?i t?i Maxmobile, b?n s? ???c nhân viên t? v?n  ?? ch?n ???c chi?c ?i?n tho?i ?ng ý nh?t