Riziko práve stavebníctvo sa stalo prvým odvetvím, kde bola

Riziko je neoddelite?nou sú?as?ou každého typu podnikania.Hoci si to neuvedomujeme, ale aj bežní ?udia sú dennodenne v kontaktes rizikom a popravde neexistuje ?innos?, ktorá by bola úplnebezriziková.Podobne je tomu aj v podnikaní. Niektoré podnikate?ské?innosti, resp. aktivity majú v sebe vä?šiu mieru rizika ako ostatné.

Napríklad vstup na nové trhy v sebe nesie ove?a vä?šiu mieru rizika akonapríklad zmena dodávate?a nápojov do firemnej predajne. Podnikanie a riziko idú ruka v rukea vzájomne sa ovplyv?ujú. Spolo?enské zmeny, ku ktorým došlo v roku 1989, si vynútiliúplne nový spôsob vnímania stavebného trhu a všetkých oblastí fungovaniapodniku. Vo?ba správnej taktiky a nástrojov konkuren?ného boja o zákazníka sastali nielen témou d?a, ale najmä otázkou prežitia firmy. Ve? právestavebníctvo sa stalo prvým odvetvím, kde bola stopercentná privatizácia.Podnikatelia museli ve?mi rýchlo pochopi?, ?o všetko so sebou prináša súkromnépodnikanie. Rovnako, že prípadný vstup do Európskej únie môže by? historickoušancou, ale aj existen?nou krízou domáceho stavebníctva.

Narábanie s rizikom- manažérstvo rizika je pojem, ktorýsa u nás za?al používa? nedávno. Bol spojený predovšetkým so vstupomglobálnej hospodárskej krízy v roku 2009 na slovenský trh. Je nutnépoznamena?, že pred krízou mnoho podnikate?ov nemalo vôbec znalosti o tom,že vôbec existuje nejaké manažérstvo rizika. V krátkosti môžeme poveda?,že manažérstvo rizika je systematický a dlhodobý proces, pomocou ktoréhodokážeme riziko identifikova?, analyzova? a ur?íme opatrenia na jehoelimináciu. Na toto mnoho podnikate?ov v predkrízovom období nemysleloa aj to bol jeden z dôvodov, pre?o mnoho podnikov, predovšetkýmmalých a stredných zaniklo.

Na strane druhej, sa aj v?aka tomu trh pre?istil a zostalina ?om len tie podniky, ktoré tam zosta? mali. Predovšetkým malé a strednépodniky sú na akýko?vek typ rizika ve?mi citlivé, pretože nemajú vybudovanétaké obranné mechanizmy ako podniky ve?ké. Na Slovensku, ale aj v celom svete majú medzi podnikminajvä?šie zastúpenie práve malé a stredné podniky. Malé a stredné podnikytvoria základný prvok národného hospodárstva v každom štáte. Výrazne sapodie?ajú na tvorbe hrubého domáceho produktu a svojou kreativitou prispievajúk tvorbe nových produktov a služieb a takisto sú nezanedbate?ným zdrojom novýchpracovných miest.