Prevalenta notabile privind prevalen?? în func?ie de sex, exist?

 Prevalenta sindromului metabolic la nivel mondial este în continu? cre?tere. Riscul de dezvoltare a unei boli aterosclerotice  asociate este pozi?ionat la   La nivel european  exist?  un num?r voluminos de studii 1-19 privind inciden?a  sindromului metabolic în rândul popula?iei, fiind luate în discu?ie atât criteriile IDF cât ?i defini?iile oferite de c?tre OMS ?i NCEP-ATPIII.  În ansamblu se poate observa faptul c? un sfert din popula?ia adult?  la nivel european întrune?te criteriile de diagnostic ale SM.  Cifrele pot prezenta variabilitate în func?ie de   caracteristicile popula?iei studiate precum ?i  în func?ie de  amplasarea geografic?,  îns? este observat faptul c? atunci când sunt utilizate criteriile  IDF  se ob?ine o prevalen?? mai ridicat? comparativ cu celelalte forme de defini?ie, atât la nivel european  cât ?i la nivel global.

20-25   Prevalen?? SM cre?te  odat? cu varsta26,27  în special dup? decada a ?asea de via??,  fiind observat? de c?tre unii autori 28  o prevalen??  mai ridicat? în rândul  persoanelor de sex feminin dup? vârsta de 65 de ani  atunci când sunt utilizate criteriile NCEP, îns? o prevalen?? mai sc?zut?  atunci când sunt utilizate criteriile OMS.  De?i din  datele exprimate  de c?tre fiecare ?ara  în parte  nu pot fi observate diferen?e notabile privind  prevalen??  în func?ie de sex, exist? studii  ce exprim?  o prevalen?? mai ridicat? în rândul femeilor29-37 în  timp ce al?i autori21,38,39  exprim? o prevalen?? mai mare în rândul b?rba?ilor.   Identificarea  sindromului metabolic în   rândul popula?iei tinere  ridic? provoc?ri datorit? inexisten?ei unor   criterii clare de delimitare.  Baker et al40  men?ioneaz? faptul c? sunt propuse cca 40 de modalit??i diferite  de definire a sindromului metabolic în rândul copiilor.  Particularit??ile  de cre?tere ?i dezvoltare ale copilului, precum ?i modific?rile  hormonale ?i efectul pe care acestea îl determin?  în perioada pubert??ii asupra insulinorezisten?ei  ?i a   profilului lipidic fac  dificil? o asemenea delimitare.   

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now