Planlama için gereksinimler hakk?nda karar vermede yard?mc? olur. Baz?

Planlama gelece?e yöneliktir, gelecekteki durumlar? veya ko?ullar? tahmin ederek, organizasyonlar için avantaj, kazanç, fayda geli?tirmektir.

Planlama ayn? zamanda devam eden bir süreçtir, bu süreç bugünkü ve gelecekteki durumlar ve de?i?ikliklere cevap olmal?d?r.Tesis planlama, organizasyonlar taraf?ndan genellikle yeni bir alana veya mevcut alan?n düzenlenmesine ihtiyaç duyuldu?unda kullan?lmas?yla birlikte baz? durumlarda bir bölümün yeniden düzenlenmesinde de tesis planlamadan yararlan?l?r. Organizasyonlar ve kurumlar bazen departman sorumluluklar?n?, fonksiyonlar?n? veya hiyerar?ik ili?kilerini de?i?tirirler. Bu tür de?i?iklikler olu?tu?u zaman mevcut fiziksel alan ayarlamalar? etkili olmayabilir ancak tesis planlama bu yeni yap?ya göre de organizasyonun alanlar?n? ayarlamas?na yard?mc? olur. Tesis planlama bir kuruma yeni bir alan, alan?n yeniden düzenlenmesi ve eski alanlar için gereksinimler hakk?nda karar vermede yard?mc? olur.

Baz? durumlarda birkaç küçük veya ili?kili organizasyonlar alan payla??m? yapmaktad?r. Tesis planlama ?irketlerin/ bireylerin ki?isel alan ihtiyaçlar?n?n uygun olup olmad???n? belirler. 1.

3. Tesis Planlama SüreciOrganizasyonlar ve kurumlar planlama sürecini içeriden ba?latabilirler. Ancak baz? durumlarda tasar?m ve planlama konusunda uzman dan??manlara gereksinim duyabilirler. Baz? görevler organizasyon taraf?ndan dan??ma yard?m? olmaks?z?n yap?labilir. Asl?nda, bu i?lemin dan??man aranmadan önce gerçekle?tirilmesinin iki faydal? yönü olabilir.

 • Birincisi, kendi kullan?mlar? için hedef ve amaçlar?n? geli?tirme f?rsat?na sahip olacaklard?r.• ?kincisi, dan??manlar için faydal? olabilecek bir tak?m malzemeler/dökümanlar üreteceklerdir. Bir organizasyon veya kurumun tesis planlama sürecinde haz?rlanmas? gereken dört a?ama vard?r.• Organizasyonel amaç ve hedefler,• Tesis amaçlar?,• Organizasyonel fonksiyonlar ve mevcut alanla ilgili problemler,• Tesis ihtiyaçlar?d?r.

Organizasyonun endüstrideki durumu, misyon ve amaçlardan olu?ur. Amaçlar organizasyonun neler yapmak istedi?inin belirlenmesidir, yani gelece?e aittir. Hedefler do?rudan amaçla ilgili olmal? ve mümkün oldu?unca özel olmal?d?r.

Bu nedenle organizasyonlar amaçlara yönelik toplant?lar düzenleyebilir. Binalara yönelik planlamalar 20, 30, 50 y?l gibi uzun vadeli olmas?na kar??n, amaçlara her be? y?l, hedeflere de her y?l ya da her iki y?lda bir bak?lmas? tavsiye edilir. E?er organizasyon mü?teri ile ilgiliyse mü?teri tan?mlar? yap?lmal?d?r.(Mü?teri gruplar?nda herhangi bir de?i?iklik olsun ya da olmas?n). 1.3.2.

Tesis Amaçlar?Organizasyonlar, organizasyonun kaplayaca?? fiziksel alanlar için öncelikle bir durum de?erlendirmesi yapmaktad?r. Bu genel bir aç?klamad?r ve spesifik(özel) alan ihtiyaçlar?n?n bir kümesi de?ildir. Tesis için genel kriterleri içermelidir. Bu amaçlar organizasyonun, operasyonel amaçlar? ve hedefleri kar??lamada gereksinim duyulan alan? belirlemede organizasyona yard?mc? olmakt?r.1.

3.3. Organizasyonel Fonksiyonlar ve Mevcut Alanla ?lgili Problemler  Organizasyonlar bu a?amada; güncel fonksiyonlar?n?, bu fonksiyonlarda nas?l de?i?iklikler olabilece?ini ve mevcut fiziksel durumlardan kaynaklanan problemli alanlar? içerek tan?mlar yapar. Bu i?e ba?laman?n en iyi yollar?ndan biri kurulu? ?emas? geli?tirmek veya mevcudu de?i?tirmektir. Kurulu? ?emas?, fonksiyonel ili?kilerle birlikte hiyerar?ik ili?kileri de tan?mlamal?d?r. Bu ?ema organizasyonda ya?anacak de?i?imlerden etkilenmemelidir ve ayn? zamanda organizasyonun fonksiyonel amaçlar?n? da yans?tmal?d?r.Organizasyon ?emas?, d??ar?dan hizmet veren bir dan??man için de oldukça faydal?d?r.

Organizasyon ?emas? do?ru ve kesin bir ?ema haz?rlamakla ba?lar. Daha sonra temel fonksiyonlar olan günlük aktivitelerin neler olaca??, çal??ma gruplar?n?n veya departmanlar?n?n tan?mlar? haz?rlan?r. Neredeyse çal??ma alan?ndaki tüm aktiviteler bu tan?mlar sayesinde incelenebilir ve tesis ba?lant?l? i?lerdir. Her bir birim için fonksiyonel durumlar tan?mland?ktan sonra organizasyonun hangi de?i?iklikleri öngördü?ü incelenmelidir.

Bu de?i?iklikler, çal??an say?lar?, çal??anlar?n da??l?mlar?, birim sorumluluklar?, birimler aras? çal??ma ili?kileri veya birim say?lar? (birle?tirme/bütünle?tirme) olabilir ve bu de?i?iklikler sayesinde organizasyonun gelecekte nas?l görülece?ini belirlenir.Fonksiyonel de?i?iklikler, organizasyonun amaç ve hedeflerinin de?i?iminin veya daha iyi kar??lanmas? için cevap olabilmektedir. Gelecekteki çal??an de?i?iklikleri projelendirilecekse, be?er y?ll?k planlamalar ve gerekti?i zaman güncellemeler tavsiye edilir. Bu amaç ve hedeflerin bir k?sm? tesis amaçlar? problemlerini de içermektedir. Bazen de bu problemler bir veya birkaç grup için geçerlidir.

 Tesisle veya sistemle ilgili konular, alanla ili?kili problemler genellikle alan boyutu, alan yerle?imi, alan miktar? ve alan tipi olmak üzere 4 kategorilerde ele an?l?r. Alan boyutu, gereksinim duyulan ekipmanlar için alan?n çok küçük veya büyük olmas?n? içerirken, alan yerle?imi fonksiyonel ili?kilerdeki yak?nl??? içermektedir. Alan miktar?, organizasyonel fonksiyonlar için tesisdeki alanlar?n büyük veya küçük olmas?n? içerir. Alan tipi ise çal??anlar?n veya aktivitelerin fonksiyonlar? aç?s?ndan alan?n uygun olup olmamas?n? içermektedir.1.3.4. Tesis ?htiyaçlar?Organizasyonlar tesis ihtiyaçlar?n?; amaçlar?n?, hedeflerini, ve tan?ml? fonksiyonlar?n? temel alarak geli?tirir.

Tesis planlama sürecini tamamlamak için bu a?amada bir mimari dan??man kiralanabilir. Fakat bazen de organizasyon taraf?ndan haz?rlanm?? tesis ihtiyaçlar? daha sonra bir dan??man taraf?ndan geli?tirilerek düzenlenebilir. Genellikle tesis genelince ve bireysel olmak üzere iki tip tesis ihtiyac? vard?r. Birincisi tesis genelince olan ihtiyaçlara; hava sirkülasyonu (ak???) sistemleri, bilgisayar için kablolama ve park yerleri örnek verilebilir.Personel; her birim için toplam çal??an say?s?, pozisyonlar?d?r. Güncel gereksinimleri ve gelece?e yönelik (be? y?ll?k projeksiyon için) gereksinimleri i?aret eder.

 ?? istasyonlar?; örne?in ofisler, ortak kullan?lan alanlar, ekipmanlar, raf alanlar?, dosya alanlar?, a??rlanan ziyaretçi say?lar? ve çal??ma yüzeyleridir. Ayr?ca evden çal??acak personel için, uydu lokasyonlar? ve ana ofiste kal?c? alana ihtiyaç duyulmama durumlar?n? tan?mlanmas?d?r.Yak?nl?k; hangi alanlar?n ve birimlerin birbiriyle yak?n olmas? gerekti?i ve bunlar?n nedenlerini tan?mlamakt?r. Ayn? zamanda hangilerinin yan yana olmamas? gerekti?ini tan?mlamakt?r.Özel alanlar?n say?s? ve tipi; hangi alanlar? kimlerin kullanaca??n?n tan?mlanmas?d?r (örne?in; özel havaland?rma ihtiyaçlar?, özel elektrik ihtiyaçlar?).Eri?im; organizasyonda ki her birim için eri?im ihtiyaçlar?n?n ve ziyaretçilerin geli? s?kl???n?n, ziyaret zamanlar?n?n, ziyaret s?kl???n?n, ziyaret sebeplerinin tan?mlanmas?d?r.1.

4. Tesis Planlamada Tesis Yönetim Departman?n?n RolüTesis yöneticisinin rolü her organizasyonda farkl?d?r. Her sektördeki tesis yöneticisinin rolü, di?er sektörlerdeki tesis yöneticilerinden farkl?d?r. Fakat bilinmesi gereken, genel anlamda her tesis için “insan, destek ve teknoloji servislerinin bütünle?tirilmesini organizasyonun misyonunu gerçekle?tirecek ?ekilde sa?lamaya dayanmaktad?r.” Ara?t?rmac?lar?n tesis yöneticilerinin rolü için yapt??? en güzel tan?mlama; tesis yöneticisi ?irketin kültürü dahil her alanda uzman personel olmal? ve ki?ilikler, di?er destek departmanlar, i? geçmi?i ve gayrimenkul / tesis gereksinimleri için fikir sahibi ve bunlardan sorumlu olmal?d?r. Bu ki?i bazen de tesis müdürü olarak adland?r?lmaktad?r.

Bu ki?i mimar, mühendis, finansç? olabilir. Tesis yöneticisi i?letme felsefesinden anlamal?d?r. 1.5.

Tesis YönetimiTesis yönetimi tesisin kurulmas? a?amas?ndaki yönetimleri ve tesisin planlanmas?n? içerir. Uzun dönemlik, y?ll?k tesis planlama, tesisin finansal tahminleri ve yönetimi, yeni in?aat yap?m? ve mevcut alanlar?n iyile?tirilme süreci, mimari ve mühendislik planlamas?, tasar?m? gibi ad?mlar? içermektedir.Mevcut tesis yönetimi ve departmanlar?n?n baz?lar? kendi ak??lar?n? kontrol etmek için tesis yönetim bilgi sistemlerini kullan?l?r.

Tesis yönetim bilgi sistemleri insanlar?n ve kaynaklar?n birlikte uyum halinde çal??t??? sistemlerdir. Bu bilgi sistemleri bilgiyi kullanacak ki?ilerin direk bilgisayar sisteminden bilgiye ula?mas? anlam?na gelmektedir. Tesis yönetim bilgi sistemleri tedarik yönetimi, alan yönetimi, bak?m ve bina yönetimini kontrol eder. Böylece sorunsuz çal??ma durumunda zaman tasarrufu sa?lan?r.