Plananalys kunna utföra analysen genom att strukturera textens innehållet

Plananalys Syftet med denna uppgift är att analysera en plan.Planen som analyseras är översiktsplan för Stockholms stad som blev godkänd avStadsbyggnadsnämnden november 2017. Analysen avgränsas till ett område iöversiktsplanen som är handlar om bostadsförsörjning. De analysmetoder somanvänds för att analysera planen är diskursanalys och innehållsanalys.Bostadsförsörjning Bostäder är nödvändiga i en stad.

Människorflyttar ständigt, unga ska kunna flytta hemifrån, barnfamiljer ska kunna flyttatill en större bostad, pensionärer ska kunna flytta till mindre och billigarebostad, människor med särskilda behov ska kunna hitta lämpliga bostäder.Stockholms stad fortsätter att expandera och befolkningen med störstasannolikhet kommer att öka. Den snabba befolkningsökningen leder till bostadsbristsom skapar utmaningar för Stockholms stad.1DiskursanalysDiskursanalys anses som ett verktyg för attanalysera texter och fokusera i diskursiva relationer i form av språkliga uttryck,så att språket står i fokus. Diskurser utgör praktiker för hur man skriver. De skapas för att kunna förklara, tolka ochbeskriva omvärlden som uttrycks i texten. Diskurser och socialapraktiker omfattar alla sociala fenomen, identiteter och föreställning omvärlden.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

2För att kunna utföraanalysen genom att strukturera textens innehållet med hjälp av analogikedjor. Möjlighetvillkor handlar om att definiera ett samhällsproblem, vetande handlar istället om vad som orsakarproblemet och vilka lösningar som finns. Lösningar kan konkretiseras iolika reformer som till exempel nya sociala praktiker. 3Planen disponeras genom olika ämnen ochpolitikområden som till exempel socialpolitik, befolkningspolitik,välfärdspolitik, civilsamhälle, stadens ekonomi och så vidare. Det grundläggande problemet som påpekas i textenär bostadsbristen, höga bostadskostnader, längre bostadsköer och ökadtrångboddhet i Stockholms stad. De som drabbas är av bostadsbristen är gruppermed låg socioekonomiskt status och unga, vilket i sin tur skapar instabilalivssituationer. 4Orsakar tilldessa problem anses vara snabb befolkningsökning som är på grund av denständiga ökningen i födelsenetto, det föds fler än vad som avlider och den högaflyttnetto från både utlandet och andra länen.

5Det föreslås enhel del lösningar och mål till problemet. Först och främst öka bostadsbyggandegenom att bygga nya bostäder mellan åren 2010 och 2030, och därmed satsa på flerbostäder av olika storlek och bostadstyp. Ur ett socialt och ekologisktperspektiv gäller det att integrera, skapa socialt blandade bostadsområden, överbryggabarriärer för hållbar planering samt att förbättra attraktiva offentligamiljöer och naturområden. Genom att underlätta för äldre människor att flyttatill mindre, billigare och mer lämpliga bostäder, kan det leda till fleralediga bostäder för andra. Dessutom de”snabba hus” med tidsbegränsade bygglov ska vara tillgängliga för de som ärmellan 18–30 år. Medan ur ett ekonomisktperspektiv en ökad konkurrens på bostadmarken kan minska byggkostnader. 6En text kan innehålla positiva och negativaassociationer.

Det som är positivt är att byggandet av nya bostäder kan hjälpatill reform av den sociala, ekonomiska och sociala hållbarheten. Detta kan isin tur leda till förbättring av invånarens levnadssätt, livsstilar och attityd,som till exempel “bostadsbyggandet kan användas för att koppla samman ochintegrera stadsdelar” och ” ett sätt att motverka geografiska segregation …”.”God ekonomisk tillväxt” är utvecklingen av stadens ekonomi. Diskursanalys kan även relateras till maktperspektiv,eftersom språket begränsar människors sätt att tänka och agera. Enligt välfärdspolitiska diskursen allaska ha rätt till en bostad, eller tvärtom det är inte samhället ansvar attförsäkra invånarna en bostad, så konstituerar diskursen maktförhållanden, detvill säga från vilka positioner något sägs och hur det sägs. Ur en annan synvinkel är attmakthandling när samhället talar om en viss grupp på ett visst sätt, bestämmervad som utmärker grupper, vad den lever av och vad den tillför eller intetillför samhället. Planenering tyder på att bygga nya bostäder som riktar sigfrämst till olika grupper i samhället “ungdomar och unga vuxna, studenter,äldre, personer med funktionsnedsättning, ensamkommande barn och unga, hemlösaoch kvinnor i behov av skyddat boende.” Detta kan i sin tur vara utgångspunktentill att staden blir segregerad.

7InnehållsanalysRetorik handlar om hur människor använder olikaformer av språk och texter för att få sin vilja igenom. Text betyder skrivetspråk och står i centrum, men med kombination av tabeller och illustrationerunderlättar tolkningen av innebörden.8Varje text talar bara om det forskaren på förhand harbestämt att undersöka, det kan bero på att alla intressanta aspekter i texterinte räknas eller mätas. Innehållsanalysanvänds om analyser där tillvägagångsätt består i att kvantifiera, det villsäga räkna förekomsten av eller mäta vissa företeelser i texter.

Det är textensinnebördskap som intressant och hur något värderaseller framställs som positiv eller negativt i samhället. Vad syftar tillexempel bostadsbrist på eller befolkningsökning har de positiva eller negativakonsekvenser. Man kan bredda grepp och undersöka vad som definieras somproblem, orsaker, lösningar som det har nämnts tidigare under diskursanalys.9Texter kräver litemer avancerad tolkning. Genomförandet av en innehållsanalys där uttrycket förbefolkningsökning räknas såsom illustreras. Språket, tabeller ochillustrationer har centrala betydelse för tolkningen av texten. Planen representeras på olika sätt, där inkluderastabeller och illustrationer, för att förtydliga det som hävdas i texten, tillexempel tabellen visar den beräknade befolkningsökning i Stockholms stad mellan2015–2025, medan den andra tabellen visar fördelningen av bostäder iflerbostadshus och småhus.

Dessutom så finns det diagram av hur folkmängden harförändrat och kommer att förändas över tid mellan 1940–250. Det andra diagrammetvisar nybyggda lägenheter i Stockholm efter bostadstyp. Tabeller, diagrammenoch texten kompletterar varandra. 10Både diskurs-och innehållsanalys passar i analysen av planen. Alla analysmetod kompletterarvarandra, vilket gör det svårt att välja endast en av dem. Diskursanalysenpassar bättre, eftersom det handlar om att förklara och tolka verkligheten somutrycks i texten.

Det finns olika typer och ansatser av diskursanalyser. Intervju Genomförandet avintervju i relation till plananalysen kan hjälpa till att se på planen utifrånett annat perspektiv. Intervjun som genomfördes är en informell och öppen,eftersom den passar intervjusituationen. Den intervjun är kort ochdjupintervju, där bostadsbristen diskuterades utifrån olika perspektiv.11 En bandspelare användes,för att kunna lyssna vad som har sagt i efterhand. Nackdelen att det tar tidatt transkribera, men samtidigt så skrev jag ner vad som sägs.12 Personen somintervjuades är en student och nyexaminerad byggingenjör som bor i Stockholmsstad och berörs av planen.

Informanten hade olika synvinklar när det gällerbostadsbristen i Stockholms stad. Resultatet avintervjun tyder på att det är väldigt svårt för studenter atthitta en bostad i Stockholm. Hyrorna anses vara höga för studenter. Studenterhar inte råd att köpa en bostad, eftersom priserna är enormt höga och det krävshög kontantinsats. Dessutom så har man inte hunnit stå i kön i flera år.

Bostadsbristen i Stockholms stad är aktuell och det drabbar oftast de personersom mest behövande och har instabila livssituationer, samtidigt så finns andrapersoner som försöker att utnyttja situationen och höja priserna på bostäderna,vilket försvårar situationen.Staten försökeratt neutralisera situationen och skapa balans i bostadsmarknaden, för attbostadsbubblan inte spricker som kan leda till finanskris. Det är en avanledningarna till att staten har höjt amorteringskravet.  Bostadsmarknadenoch bostadsbristen handlar om tidigare dålig planering, där det inte har byggtsför framtiden. En lösning till bostadsbristen kan vara att vänja sig av medregler och lagar och börja bygga på höjden. Å andra sidan gäller att blandaolika hustyper som till exempel höghus, vila, radhus för att motverkasegregationen.

Detta kan öka variationen och gemenskap, där olika typer avmänniskor lockas till en och samma stadsdel, eftersom de känner sig tillhörasamma grupp och plats.  Nuförtidenfokuseras man på att bygga mer skolor, idrottshallar och så vidare, eftersomplaneringen har endast fokuserat på byggandet av bostäder, vilket har lett tillatt vissa stadsdelar inte uppfyller människans behov.