PHÂN cao c?p, phía s?n xu?t v?n s? trung

PHÂN BI?T C?U TRÚC MAY GOODYEAR VÀ MCKAY?ã bao gi? b?n th?c m?c, t?i sao giá m?t ?ôi giày l?i chênh l?ch l?n nh? v?y, có ?ôi ch? vài ba tr?m nghìn, có ?ôi ng?n c? m?y tri?u th?m ch? vài ch?c tri?u ??ng. Nguyên nhân ch? do th??ng hi?u, ki?u dáng, ngu?n g?c thôi sao? Th?c ch?t, ?ó ch? là nh?ng y?u t? bên ngoài, giá tr? th?t s? c?a ?ôi giày còn ???c ?ánh giá qua y?u t? n?i t?i c?a nó – c?u trúc bên trong ?? giày (construction), là may hay dán, là may th? công hay may công nghi?p, … ?ây chính là nguyên nhân tr?c ti?p ?nh h??ng ??n giá thành và ?? b?n b? c?a ?ôi giày. Do ?ó, ?? ?ánh giá m?t ?ôi giày, nên b?t ??u t? ph?n ?? (sole) c?a nó. ?? giày càng ???c may t? m?, ch?m chút, ?ôi giày càng có giá tr?. Trên th? gi?i, có vô vàn cách ?óng ?? giày, t? th? công cho ??n s?n xu?t công nghi?p. Nh?ng n?u ?ã là m?t s?n ph?m giày tây nam cao c?p, phía s?n xu?t v?n s? trung thành v?i cách khâu th? công, mang l?i hi?u qu? v??t tr?i, ch?t l??ng tuy?t h?o cho ?ôi giày.

C?u trúc may GOODYEAR và MCKAY (Blake Stick) là hai trong s? nh?ng k? thu?t ?óng giày luôn ???c các ngh? nhân ?u tiên l?a ch?n ?? t?o ra ?ôi giày tây cao c?p. Tuy nhiên, cách may c?a chúng t??ng ??i gi?ng nhau, d? gây nh?m l?n cho các quý ngài. Tr??c khi ManGii chia s? cách th?c ??n gi?n nh?t ?? phân bi?t hai c?u trúc may Goodyear và Mckay, chúng ta s? tìm hi?u m?t s? thu?t ng? g?n v?i hai c?u trúc may này.Upper – m? giày: ph?n da bao quanh ?ôi chân b?n, bao g?m thân giày, m?i giày, h?u giày, dây giày, khóa giày…Insole – ?? trong: ph?n da bên trong ?ôi giày mà ?ôi chân b?n ti?p xúc khi mang.Outsole – ?? ngoài: ph?n da phía d??i, ? bên ngoài, tr?c ti?p ti?p xúc v?i m?t ??t khi màng. Last – khuôn giày: mô hình dùng ?? t?o nên ?ôi giày, last giày th??ng ???c làm b?ng g?, phác h?a chính xác hình dáng ?ôi giày b?n ?ang mang.

C?u trúc may GoodyearGoodyear là c?u trúc may ?? truy?n th?ng ?? s?n xu?t giày tây cho nam gi?i, ???c ??t tên d?a theo nhà phát mình Charles Goodyear và ???c con trai ông hoàn thi?n và ph? bi?n ??n ngày nay. Trong c?u trúc may Goodyear, ph?n m? giày (upper), ?? trong (insole) và ?? ngoài (outsole) ???c liên k?t v?i nhau b?ng cách khâu chung l?i b?ng m?t mi?ng da hay còn g?i là ” nhi?u” (welt). Nh? vào mi?ng nhi?u này mà nh?ng ?ôi giày Goodyear s? có nh?ng kho?ng tr?ng nh?t ??nh gi?a ?? trong và ?? ngoài.

?i?u này giúp cho các ngh? nhân d? dàng ??t shoes tree ?? gi? form cho ?ôi giày và d? dàng thay ?? sau khi s? d?ng trong th?i gian dài, ch? c?n ng??i dùng chú tr?ng b?o d??ng m? giày b?ng các s?n ph?m ch?m sóc chuyên d?ng ho?c tr?c ti?p s? d?ng d?ch v? ch?m sóc giày da t?i c?a hàng. ???ng may c?a nh?ng ?ôi giày tây nam cao c?p Goodyear ???c khâu bên ngoài, v?i nh?ng s?i ch? khâu ch?c ch?n, b?n ch?c có th? kháng khu?n, ch?ng th?m, ch?ng l?i các y?u t? th?i ti?t, môi tr??ng m?t cách t?i ?u nh?t. C?u trúc may Mckay (Blake Stick)?ây là ph??ng pháp may ?? ph? bi?n, nhanh chóng, ?ánh d?u b??c ti?n quan tr?ng trong n?n công nghi?p s?n xu?t giày tây nam.

?i?m khác bi?t v?i Goodyear là ? c?u trúc may Mckay, ph?n m? giày (upper), ?? trong (insole) và ?? ngoài (outsole) ???c liên k?t v?i nhau b?ng m?t m?i khâu duy nh?t và tr?c ti?p xuyên qua ?? giày và chúng ta có th? d? dàng nh?n d?ng ki?u may này b?ng ???ng may ? ?? trong (insole).Ph??ng pháp may này ít công ?o?n h?n, ?? m?ng, g?n h?n và th??ng ???c s?n xu?t ph? bi?n h?n Goodyear. Các ?ôi giày Mckay th??ng có xu h??ng nh?, linh ho?t và êm chân.

Nh?ng do khâu tr?c ti?p qua ?? nên giày Mckay d? th?m n??c, khó thay ??, tu?i th? th?p h?n và c?n b?o d??ng k? l??ng, th??ng xuyên h?n Goodyear. Do ?ó, các ngh? nhân th??ng ?u tiên s?n xu?t ph?n ?? ngoài (outsole) c?a giày tây nam Mckay là ?? cao su, ?? t?ng kh? n?ng ch?ng th?m, ch?ng tr?n tr??t c?ng nh? t?ng c??ng tu?i th? cho ?ôi giày. Tùy vào m?c ?ích s? d?ng, kh? n?ng chi tr? mà các quý ngài s? ?u tiên l?a ch?n ?ôi giày Goodyear hay Mckay. Tuy nhiên, các ngài nên cân nh?c m?t ?ôi Goodyear cho các ?ôi th??ng xuyên s? d?ng nh? ?i làm, ?i ti?c ho?c ?i nhi?u trong cu?c s?ng th??ng ngày.

??i v?i môi tr??ng công s?, không c?n di chuy?n nhi?u, các ngài có th? ch?n m?t ?ôi Mckay th?i trang, linh ho?t, êm chân, không lo l?i m?t, x?ng ?áng ?? ??u t? h?n so v?i m?t ?ôi giày vài tr?m, d? dàng h?ng m?c sau vài tháng s? d?ng.