Në të jetë si një pasuri dhe një detyrim.

Nëpërfundim, kultura është një element shumë I rëndësishëm në menaxhimin esuksesshëm të një biznesi dhe ka efekt kryesor në të sipas Thomas Wheelen “Në shumicëne organizatave, mënyra e kompanisë derivohet prej kulturës organizative”(Wheelen, Th. L., Hunger J.

D., 2012). Kuptimi dhe pranimi i kulturës kombëtareme vlerat, bindjet, qëndrimet dhe format e sjelljes janë parakusht për suksesinnë mjedise moderne biznesi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Në ditët e sotme, biznesi nuk i njeh kufijtë midisvendeve dhe pret që ne të përqafojmë dhe të shfrytëzojmë të gjitha llojet eavantazheve konkurruese që sjell mjedisi modern. Dallimet kulturore janëkonstante dhe të vazhdueshme, dhe ato paraqesin një mori sfidash sidomos përkompani shumëkombëshe. Kompanitë që menaxhojnë përshtatjen në mënyrë efektivejanë në gjendje për të arritur përparësi në kulturat e ndryshme ku ata veprojnë,gjatë shtrirjes së burimeve të tyre kryesore të avantazhit përtej kufijve dhenë disa raste madje edhe duke e bërë diversitetin kulturor vetë një burim tëpërparësisë. Edhe pse, kjo thekson dallimet kulturore, të cilat shpesh janë tënënvlerësuara, është po aq e rëndësishme për t’u kujdesur për ngjashmëritëkulturore.

Në menaxhimin e përshtatjes, ka edhe një marrëveshje të madhe për tufituar duke u fokusuar në atë që na bashkon më tepër se sa ajo që na ndan.Kultura dhe diversiteti kulturor mund të jetë si një pasuri dhe një detyrim.Menaxherët duhet të jenë në gjendje të lidhin çështjen e menaxhimit tëdiversitetit kulturor në nevojën e biznesit dhe të jenë të aftë në çështjet,qëllimet dhe rezultatet e biznesit. Ndikimi i kulturave kombëtare në kompanitëndërkombëtare shkon përtej stilit të menaxhimit, ajo ka impact dhe në funksionetë tjera të biznesit dhe pjesë organizative të kompanisë.