Në por si ata e bëjnë atë mund të

Në kontekstin eprocesit të globalizimit dhe rritjes së ekonomisë ndërvarësia midis vendeve,kultura kombëtare po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme proceset moderne tëbiznesit. Më e mira dhe mënyra më koncize për të shprehur kulturën ndikim mbimenaxhimin (Drucker, 2001), është me deklaratën se çfarë menaxherësh të bëjëështë e njëjtë në të gjithë botën, por si ata e bëjnë atë mund të jetëkrejtësisht e ndryshme. QëllimiI biznesit është I njëjtë kudo , por mënyra se si të bësh biznes ndryshon sipasvendit dhe kulturës së tij.

Sot, globalizimi i biznesit pozgjerohet me shpejtësi dhe vazhdon të jetë shumë hulumtuar dhe diskutuar(Fischer, 2003., Clougherty, 2001.).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Me këtë zgjerimi global, duke kuptuarndikimin e kulturës kombëtare në organizimin variablat bëhen një nga faktorëtmë me ndikim në suksesin ose dështimin e kompanitë që bëjnë biznes global. Përshumicën e kompanive multinacionale, ndjeshmëri për dallimet kombëtare dheaftësinë për të zhvilluar variacionet kombëtare në “rregullat” dhe mënyrate operimit të bizneseve në pjesë të ndryshme të botës mund të përmirësojnë suksesii këtyre korporatave (Ashton, 1984.).

Kuptimi i kulturës mund të pajisë personinpër sfidat e modernitetit mjedis biznesi. Megjithatë, njohja dhe rëndësia ekulturës dallimet i ndihmojnë menaxherët të kuptojnë partnerët e tyre ndërkombëtarëdhe konkurrentët dhe në fund të fundit ndihmon në përmirësimin e aftësive tëtyre menaxheriale (Cullen, Praveen, 2005.). Megjithatë, është mjaft e vështirëtë njihet një ndikim i drejtpërdrejtë I kulturën në biznes. Diversitetikulturor ndikon në shumë procese në çdo ditë biznesit, dhe kështu është mjaft erëndësishme për të menaxhuar atë në mënyrë adekuate në mënyrë që të merrni rezultatetmë të mira.2. PËRCAKTIMI IKULTURËS KOMBËTARE Një sfidë e rëndësishmepër biznesin ndërkombëtar është një sukses përshtatjen e kulturave të ndryshmedhe ndikimin e tyre në operacionet e përditshme. i tillë adaptimi kërkon njëkuptim të kulturës, diversitetit kulturor, pikëpamjeve, stereotipet dhe vlerat.

Kështu, në dekadat e fundit ka pasur rritje në interes në këtë temë, dhe kanëkryer në vitet e fundit një sasi të konsiderueshme e hulumtimit në lidhje medimensionet dhe qëndrimet kulturore. Këto hulumtime kanë tregoi rëndësinë etrajtimit të kësaj çështjeje për të përmirësuar biznesin performance.MENAXHIMI DHEORGANIZIMI 459Nuk është njëzëshmërimidis shkencëtarëve dhe njerëzve të biznesit në lidhje me rëndësinë e kulturëskombëtare (Bazerman, Tenbrunsel, 2011; Wright, Drewery, 2006). Megjithatë, kjonuk mund të thuhet për përkufizimin e kulturës kombëtare. Autorë të ndryshëmnga fusha krejtësisht të ndryshme shkencore po përpiqen të definojnë kulturësduke filluar nga nivele dhe forma të ndryshme (Fisher, Poortinga, 2012). Kulturaështë vlera dhe besime të përbashkëta që u mundësojnë anëtarëve të saj tëkuptojnë ato rolet dhe normat e organizatës (Hodgetts, Luthans & Doh,2006). Fjala rrjedh nga “kultura” latine, e cila i referohet një kultiose një objekti adhurimi. Në një kuptim më të gjerë, termi i referohet rezultatevetë ndërveprimit njerëzor.

Antropologët e shohin kulturën në shumë mënyra. Njënga më të përdorur gjerësisht Përkufizimi i kulturës është (Kluckhohn, 1951):”Kultura përbëhet nga eksplicite dhe modelet e nënkuptuara dhe sjelljet efituara dhe simbolet e transmetuara, të cilat formojnë grupi karakteristik iarritjeve të njerëzve, duke përfshirë mishërimet në artefakte; thelbi thelbësori kulturës përbëhet nga idetë tradicionale dhe veçanërisht ato vlerat eshtuara; sistemi i kulturës nga njëra anë mund ta shohë si një produkt tëveprimit, në nga ana tjetër, si elementë të kushtëzuar të veprimeve tëardhshme. Kultura mund të përkufizohet si një model i përgjithshëm i sjelljes,i bazuar në vlerat dhe besimet që zhvillohen gjatë koha në një shoqëri tëcaktuar (Bahtijarevic-Siber, Sikavica, 2001). Këto janë të zakonshme njohuritë,bindjet, vlerat, normat e sjelljes dhe mënyrat e mendimit të anëtarëve e njëshoqërie. Karakteristikat thelbësore të kulturës janë si më poshtë (Hodgetts,Luthans & Doh, 2006) .: është mësuar jo e trashëguar, e zakonshme,gjeneruese, simbolike, strukturuar / integruar, dhe adaptive. Për shkak tëekzistencës së kulturave të ndryshme në Kosovë bota, një kuptim i ndikimit tëtyre ndaj sjelljes është kritik për global të biznesit.

Nëse menaxherët globalnuk e njohin kulturën e një vendi me të cilin ose në të cilën ata veprojnë,performanca e biznesit mund të jetë jashtëzakonisht negative (Safire, 1995).Sipas një prej përkufizimit më të përdorur, kultura është programimi kolektiv imendimit se anëtarët e një grupi apo kategorie të njerëz të dalluar nga tëtjerët (Hofstede, 1980).                  Kultura ilustronnormat , vlerat e pranuara dhe sjelljen tradicionale të një grupi.

Megjithatë,kultura evoluon me kalimin e kohës. Kultura e çdo vendi ka besimet, vlerat dheaktivitetet e veta , pra mund të definohet si një grup evolues i besimevekolektive, vlerave dhe qëndrimeve. Elementët e kulturës janë : gjuha, feja,arsimimi, struktura politike dhe ekonomike , të cilat janë dhe pika referimiper krijimin dhe menaxhimin e suksesshëm të një biznesi.

Por a mund tëkonsiderojmë kulturën si një element të rendësishem të menaxhimit të një biznesidhe cili është Impakti I saj?Kultura është një ngakomponentët kyç të biznesit dhe ka ndikim në drejtimin strategjik të biznesit.Kultura ndikon në menaxhimin, vendimet dhe të gjitha funksionet e biznesit ngakontabiliteti deri në prodhim , mbështetur kjo edhe nga autori I njohur Hofstede,Icili i referohet kulturës si software-i i mendjes si për të thënë se kultura ështëudhëzues dhe udhërrëfyes i sjelljeve dhe veprimeve të njerëzve.. Kultura e biznesitlidhet me sjelljen, etikën dhe përfshin vlerat, vizionet, stilin e punës,besimet dhe zakonet e organizatës.

Menaxhimi është një burim I rëndësishëm përsuksesin e një biznesi dhe në karakteristikat e një menaxhuesi të mirë mund tëlistojmë : eksperiencën, realizimin, fleksibilitetin dhe aftësinë per të bashkëpunuarme njerëzit . Për një menaxhues të suksesshëm është e rendësishme qe të zotërojënjohuri në elementët e kulturës të vendit ku do të krijohet biznesi :si biznëesekombëtare ose nderkombëtare . Për Nancy Adler-in, njërën prej autoreve më tënjohura të lidershipit global dhe menaxhimit ndërkulturor, “kultura kombëtareka ndikim më të madh në punëtorët sesa kultura e organizatës. Pengesa e pare nëbiznese ndërkombëtare është gjuha, sepse nuk merr kuptimin e duhur të fjalëve dhemund të shfaqen probleme në arritjen e negociatave të ndryshme .

Një element tjetërI kulturës është feja dhe njohja dhe respektimi I zakoneve të anëtarëve të njëorganizate ose një vendi është një ndër pikat kyce per efikasitetin emenaxhimit. Nëse menaxherët dhe punonjësit janë të arsimuar dhe të edukuar kjosjell bashkepunim të mire, ide inovative dhe sukses të biznesit. Gjithashtu,njohja e strukturës politike dhe ekonomike është një avantazh I madh sepsezbatimi i rregullave dhe mbarevajtja e strukturës ekonomike të vendit ku do tëkrijohet biznesi ndihmon në vazhdimesinë në linjat e duhura dhe parandalonprobleme ligjore.Në përfundim, kulturaështë një element shumë I rëndësishëm në menaxhimin e suksesshëm të një biznesidhe ka efekt kryesor në të sipas Thomas Wheelen “Në shumicën e organizatave, mënyrae kompanisë derivohet prej kulturës organizative” .