Medyam?z yine yapt? yapaca??n? Hawk füzelerinin fotolar?n? baz? bas?n

Medyam?z yine yapt? yapaca??n? Hawk füzelerinin fotolar?n? baz? bas?n organlar? yay?nlayarak, füzelerin Afrin’e kilitlendi?ini iddia etti. Oysa dü?ük yükseklikte etkin olan Hawk sistemi, kara sistemlerine ya da yerde bulunmayan unsurlara de?il, sadece hava araçlar?na kilitleniyor. Türk ve dünya medyas? mümkün Afrin harekât?na kilitlenmi?ken, bugün yay?mlanan baz? gazeteelerde ve internet sitelerinde yer alan haberler ?a?k?n?yla kar??land?.

 Sayfalar?nda Hawk hava savunma füzelerinin resimlerini kullanan baz? bas?n organlar?, füzelerin Afrin’e kilitlendi?ini iddia etti.    Oysa dü?ük hava sald?r?s?, Hava sald?r?s?, kara sistemlerine ya da yerde bulunursa sava?ç? unsurlara de?il, sadece hava araçlar?na kilitlenebiliyor. MIM-23 Hawk Amerika Birle?ik Devletleri’nin tan?nm?? silah firmalar?ndan Raytheon taraf?ndan geli?tirilen MIM-23 Hawk füze sistemi, orta menzilli hava savunma sistemlerinin en etkilisidir. Asl?nda orta menzilli bir hava savunma sistemi olan Hawk, bir sonraki y?llarda geli?tirilebilir alçak irtifa hedefleri için uyarlanm??t?r. Aç?k ad? “Öldürmek için Bütün Yollar? Homing” (Öldürmek ?çin Tüm Yollar? Gezmek) dir. Standart platformunda üç füze ta??maklar?.

Geli?tirilmi? HAWK füze sistemlerinin motor perfomans? artt?r?lm??, elektronik harbe kar?? koruma sa?lar da en üst düzeye ç?kar?lm??t?r. Azami menzil 35 km ve azami irtifas? ise 18 km’dir. 1982`de bir ?srail I-HAWK Füzesi, 21 km irtifadaki bir MIG-25 dü?ürmü?tür.

X-band radar?n güdümlü olarak yönlendirilen I-HAWKìn harp ba?l??? 54 kg a??rl???nda olup parça ve infilak tesirlidir. Bugüne kadar 36.000 adet üretilen füzelerin 11.800 adedi NATO ülkeleri envanterine al?nm??t?r. ABD silah firmas? Raytheon taraf?ndan geli?tirilen MIM-23 Hawk füze sistemi, 2007 tarihinde Türk Silahl? Kuvvetleri’ne tan?t?ld?.