Kolonisatie Fransen samenwerken. Zijn doelen waren onder andere dat

Kolonisatie AlgerijeAlgerije had in 1827hoge staatsschulden bij Frankrijk, omdat Algerije geld nodig had om het land temoderniseren. Daardoor bezette Frankrijk het land AlgerijeAlgerije werd Algériegenoemd, dat is de  Franse benaming vande Algerijnse hoofdstad Algiers. De periode van de kolonisatie van Algerijedoor Frankrijk wordt Frans-Algerije genoemd( Algérie  française)Algerije werd bestuurdals een deel van Frankrijk. Algerije had wel een apart bestuur. In september1947 werd de wet over het reglement van Algerije vastgelegd.

Algerije bestaatuit drie departementen (Algiers, Oran en Constantine) en degouverneur-generaal, die werd benoemd door de Franse regering. Algiers, de hoofdstadvan Algerije, namen de Fransen in rond 1830. De Dey, de bestuurders vanAlgerije, werden door de Fransen gedwongen om het land te verlaten.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Toen werdhet land een kolonie van Frankrijk. Frankrijk wilde dit land gebruiken omarbeidskrachten  en producten te halen die ze zelf niet habben, mee tenemen naar Frankrijk. Een ander reden was om de Franse kolonisten (colons ofpieds-noirs;zwartvoetigen) een nieuw ‘leven’ te geven. Ze vestigden zich opgrote vruchtbare landbouwgrond. Veel Fransen gingen Algerije wonen. (10% van dehuidige Algerijnse bevolking) De burgers hadden geen gelijke rechten. Dekolonisten hadden meer rechten dan de Algerijnen en ze hadden de meerderheid inhet bestuur.

Alleen de kolonisten (de blanken) kregen stemrecht. Van de Algerijnenmochten alleen een paar grondbezitters en ambtenaren stemmen. Als Algerijn konje Fransman worden, maar daarvoor moesten ze wel hun geloof en traditiesopgeven. De meeste bewoners in Algerije geloofden in het Islam. De Fransengeloofden in het Katholieke geloof. Er ontstond er onder deAlgerijnse bevolking nationalisme (= liefde voor het eigen volk).

Er ontstondenook nationalistische bewegingen, zoals de EtoileNord-Africaine in Frankrijk in Parijs. De partij werd in Algerije bekendtoen Messali Hadj de macht kreeg over de partij. Deze partij werd in 1937verboden. Messali stichtte toen de partij PartiPopulaire Algérien (PPA). FerhatAbbas was zijn tegenstander, want hij wilde eerst met de Fransen samenwerken.Zijn doelen waren onder andere dat hij meer gelijkheid wilden met de Fransen ende Algerijnen en hij wilde meer moslims in het bestuur. Hij werd afgewezen.Uiteindelijk gingen Ferhat en Messali samenwerken en vormden de ”Amis duManifeste et de la Liberté”(AML).

Veel Algerijnen waren het niet eens metdeze hervormingen. Er braken daarom allerlei opstanden uit. Uiteindelijk werdde AML verboden.