Kendisini Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine

Kendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsanEliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.Eliaç?k, “Osmanl? da bile zenne (e?cinsellik) hukuku üretilmi?ti, padi?ah?nönünden resmi geçit yaparlard?. Toplumsal bir kesim olarak tan?n?rlard?.

EvliyaÇelebi Seyehatnamesi’nde anlat?r” dedi.”?slam’da LBT? bireylerin yeri nedir?” sorusuna Eliaç?k, “LBT?bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak veözgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletinresmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyetide olamaz” yan?t?n? verdi.Lezbiyen, Gay, Biseksüel,Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?an Eliaç?k, “?slam’daLGBT? bireylerin yeri nedir?” sorusunu ?öyle yan?tlad?, “Yayg?n dinî kanaategöre, geçmi?te helak olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay? da lanetlenmelerigerekti?i yönündedir.

Bu do?ru bir görü? de?il. Lut k?ssas?nda d??lanan ?eybask?, zulüm ve zorbal?kt?r. Kavmin zenginlikten ??marm?? ileri gelenleri,kendi cinsel e?ilimlerini insanlara, özellikle de gençlere zorladayat?yorlard?. Hasbahçelerindeki e?lenceler için ?ehirde ‘genç o?lan’ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaç zoruyla al?p götürüyorlard?. Bunedenle Lut’un evini bast?lar, kap?ya dayand?lar, gelen misafirleri bize verdediler, gelen gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar. ??te bu tutumak?z?l?yor k?ssada. Dolay?s?yla Kur’an’?n lanetledi?i bask?, zulüm vezorbal?klard?r.

Kim ve ne ad?na yap?l?yorsa yap?ls?n fark etmez. ?nsanlar?nyatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n? ara?t?rmak tecessüse girer veyasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel hallerini ara?t?rmak ve buradan bir nefretsöylemi geli?tirmek do?ru de?ildir. LGBT? bireylerinin tercihleri kendi özelhalleri olup, kamusal alanda hak ve özgürlükler bak?m?ndan e?itgörülmelidirler.

Hele bir kamu gücü olarak devletin resmi dini, mezhebi, etnikkimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti de olamaz.”Eliaç?k’?n aç?klamalar?ndan baz? sat?rba?lar? ?öyle:Cinsiyetçi bir nefret söyleminin olu?mas?na neden oluyor. Halbuki “ki?inincinsiyeti, cinsel tercihi bizi ilgilendirmez, kendi özelidir. Özel hayat?tecessüs edemeyiz, önemli olan ki?inin insanlara, kom?usuna, çevreye, do?aya,canl?lara, hayvanlara vs. nas?l davrand???d?r.

Allah da bunlara bakar” ?eklindebir inanç ve kültür olu?sa bu sorunlar a??l?r. Bunu üretecek olan da paradoksalbir ?ekilde yine dinî kültürdür.Bir müslüman LGBT? haklar?n? savunabilirmi?Savunabilir tabi. LGBT? haklar? insan haklar?ndan ba??ms?z de?ildir onun birparças?d?r. LGBT? haklar?n? savunmak LGBT? olmak demek de?ildir.

Mesela benLGBT? birey de?ilim ama LGBT? haklar?n? savunuyorum.Evlilik e?itli?i “e?cinsel evlilik”hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?Bu da ki?ilerin kendi özel hayatlar? ve tercihleriyle ilgilidir.Ba?kalar?na dayatmad?klar? ve kendileri gibi olmayanlar? ötekile?tirmediklerisürece sorun yok. Özel hayat?n dokunulmazl???na girer.

Böyle bir durumkar??s?nda devlet bununla ilgili hukuk, din de f?k?h üretmek durumunda. B?rak?nhukuk ve f?k?h üretmeyi üzerinde konu?am?yorlar bile. Zihnen özgür ve rahatde?iller.

Sorunlu, kompleksi ve bask? alt?ndalar. Osmanl? da bile zenne(e?cinsellik) hukuku üretilmi?ti, padi?ah?n önünden resmi geçit yaparlard?.Toplumsal bir kesim olarak tan?n?rlard?. Evliya Çelebi Seyehatnamesi’ndeanlat?r.Genel ahlak ad? alt?nda LGBT? bireylerine yönelik konulan yasaklar ve engellerkonusundaki görü?leriniz nelerdir?Genel ahlak dedi?imiz ?ey nedir? Evrensel suçlard?r; Öldürmek, çalmak,iftira, tecavüz, rü?vet, bask?, zulüm, zorbal?k… Bunlar?n hepsi Kur’an’dakebair (büyük günahlar) olarak yasakt?r. Genel ahlak bu. Bunlar? kim yaparsayaps?n engel olunmal? hatta cezaland?r?lmal?d?r. Kur’an’da dört ?eyin cezas?var; Katillik, h?rs?zl?k, iftira ve zina/tecavüz.

Bunlar?n hepsi de insanhaklar? ile ilgilidir. Ama mesela namaz, oruç, hac, ba?örtüsü bunlar?n cezas?yok. Ki?inin kendi özeline b?rak?lm??, hatta içkinin bile cezas? yok zira içkiiçmek de?il; sarho? olmak haram. Bugün bile sarho? halde dünyan?n hiçbiryerinde trafi?e ç?kamazs?n?z.Ailenizin bir ferdinin LGBT? bireyioldu?unu varsayarsak bu konudaki tutum ve davran??lar?n?z ne yönde olurdu?Yukar?da dedi?im gibi LGBT? olmay? tamamen ki?inin özel hayat? olarakgördü?ümden kendi cinsiyet, kimlik ve e?ilimlerimi ona dayatmazd?m. Bir ?eyolmaya zorlamazd?m, zorbal??a u?ruyorsa yan?nda olurdum.

Kendime yap?lmas?n?istemedi?im bir ?eyi ba?kas?na yapmazd?m. Ahlak?n evrensel ilkesi budur.Kur’an’da ?öyle denir: Kimsenin yükü kimseye yüklenmez.