Kebanyakan dan bukannya pembukaan kilang yang banyak (Hill 1994,

Kebanyakanaktiviti buruh di Asia Tenggara termasuk pengeluaran komoditi moden.

Pengeluarankomiditi moden di rantau ini adalah terhad kepada perkilangan yang berasaakankilang yang melibatkan pasukan buruh yang besar, terutama wanita  (Ong 1990, Wolf 1992). Sebagai contoh, diIndonesia, negara yang baru berjinak dengan perkembangan industrialisasi tetapipertumbuhan pembuatan berjaya melibatkan warga tempatan dan perniagaan kecil-kecilantempatan dan bukannya pembukaan kilang yang banyak (Hill 1994, Blim 1992,Hamilton 1998). Dalam sektor ekonomi konvensional ini keupayaan industritempatan dan industri kecil untuk bersaing dalam syarikat transnasional dalammewujudkan pengkhususan fleksibel.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Syarikat setempat dan khusus serta pengeluarkecil yang berkait dengan syarikat kerjasama dan bukan dalam firma tunggal,boleh menyesuaikan dengan cepat dalam perubahan ekonomi (Peterson et al 1994).  PerabotJepara  PerabotJepara merupakan suatu kehalusan produk Jatiyang dihasilkan oleh masyarakatIndonesia. Dalam pertumbuhan eksport yang pesat di Indonesia terdapat beberapakategori perabot dalam kategori pasaran yang berbeza-beza. Dalam industripembuatan perabot Jepara, pengeluaran dan pasaran pengeluaran adalah sangatkhusus dalam pengurusannya. Kebanyakan perabot-perabot Jepara ini di selenggaraoleh sekumpulan pengeluar yang terhad dan ditempatkan di sesuatu kawasan danrantau di Jepara.             Di samping itu, perabot Jeparamempunyai kualiti yang tinggi.

Perkembangan pesat ini telah di persetujui olehKerajaan Indonesia dalam perubahan makro-ekonomi Indonesia 1980. Inisiatifdaripada perkembangan ini, kerajaaan Indonesia telah membuat penambahbaikaninfrastruktur jalan, perkapalan dan komunikasi, penyegeraan prosedur eksportdan larangan eksport kayu-kayu dari Indonesia.   Modal Setiapaktiviti perdagangan import dan eksport memerlukan modal bagi tujuanpenghasilan dan strategi pemasaran barangan. Kerajaan Indonesia memudahkan rakyatdari golongan kumpulan kecil dan kumpulan-kumpulan perindustrian kecil, denganmenyediakan kemudahan kredit dan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu yangsangat penting dalam penambahbaikan tenaga mahir terutamaya di sektorperkeranian dan pentadbiran seperti mengukir dan tukang kayu. Melaluipendidikan tenaga kerja di ajar dan mendalami ilmu dalam kerja harian seperikemahiran mengukir halus, kemahiran mewarna dan kemahiran-kemahiran lain. Selainitu, beberapa pengeksport telah mengambil pinjaman kewangan khusus bagipenyediaan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup (Sandee et al 1994).

Melalui pinjaman ini dapat meningkatkan infrastruktur dan pengeluaran.Institusi kecil dan sederhana ini akan menjadi pengingkatan ekonomi yang lebihaktif.