Kanser vatanda??n tepki göstermesine neden olmu?tu. Ç?kan bu haberlere

 

Kanser ilaçlar?n?n piyasada bulunmad???
iddias?na Sa?l?k Bakanl???ndan aç?klama yap?ld?.

Geçti?imiz
günlerde gündeme gelen kanser ilaçlar?n?n baz?lar?n?n piyasada bulunmad???
iddias? Medyada yer alm?? ve çok say?da vatanda??n tepki göstermesine neden
olmu?tu. Ç?kan bu haberlere Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan aç?klama yap?ld?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sa?l?k
bakanl??? taraf?ndan yap?lan aç?klamada medyada yer alana haberlerin gerçe?i
yans?tmad??? iddia edildi.

Sa?l?k
bakanl??? taraf?ndan yap?lan aç?klamada ?u ifadelere yer verildi.

Sa?l?k
Bakanl???, medyada yer alan baz? kanser ilaçlar?n?n piyasada bulunmad???
iddialar?n? yalanlayarak yaz?l? bir aç?klama yapt?.

 

Yap?lan
aç?klama ?öyle:

 

“Medyada,
ilaç fiyat güncellemesi nedeniyle stoklar?n?n oldu?u ve baz? kanser ilaçlar?n?n
bulunamad??? iddialar?na yer veren haberler yay?nlanmaktad?r.

 

?laç Takip
Sistemi (?TS) verilerine göre, Ülkemizde, ?u anda hiçbir kanser ilac?n?n
tedari?inde s?k?nt? ya?anmamaktad?r.

Ayr?ca,
kronik hastal?klar?n tedavisinde kullan?lan ithal ilaçlar?n temininde de
s?k?nt? yoktur. Bu konuda s?k?nt? olmad??? gibi endi?eye de mahal yoktur.

 

?LAÇ
F?YATLARI AVRO’YA BA?LI OLARAK YILDA B?R KEZ GÜNCELLENMEKTED?R

 

Türkiye’de
ilaç fiyatlar?, dönemsel Avro kur de?i?ikli?ine ba?l? olarak her y?l bir kez
güncellenmektedir. Bakanl???m?z, hastalar?m?z?n bu süreçte ilaç tedarik sorunu
ya?amamas? için gerekli tüm tedbirleri alm??t?r. Al?nan önlemlere ra?men
herhangi bir aksakl?k olu?mas? halinde hastalar?m?z,
[email protected]” ya da “[email protected]” adreslerine
e-posta gönderebilir; (0312) 218 30 00 numaral? telefondan Türkiye ?laç ve
T?bbi Cihaz Kurumu’na ula?abilirler. Bakanl???m?z, hastalar?m?z?n ilaca
eri?imini kesintisiz bir ?ekilde sa?lamak için çal??malar?n? kararl?l?kla
sürdürmekte olup, medya kurulu?lar?m?z? da hasta ve yak?nlar?n? endi?eye sevk
edecek as?ls?z haberler konusunda duyarl? olmaya davet etmektedir. Kamuoyunun
bilgisine sayg? ile sunulur” ifadeleri kullan?ld?.