HydraFacial ayda bir tekrarlanmas? önerilir.Daha canl? ve sa?l?kl? bir

HydraFacial MDAmerikan Cilt Bak?m?Güzel bir cilt için en önemlisi cilt sa?l?d?r. Sa?l?kl? bir cilt daha bak?ml? görünmemiz sa?lar. Günümüz ko?ullar?nda ?ehir hayat? birçok toksine maruz kalmam?za neden olur.

Ozon tabakas?n?n gittikçe incelmesine ba?l? yeryüzüne daha fazla UV ???n? ula?makta ve cilt üzerinde daha fazla güne? hasar? olu?maktad?r. Toksinler ve güne? hasar? bir araya geldi?inde cilt sa?l???n? kaybetmeye ba?l?yor. Buna bir de ya?a ba?l? elastikiyet kayb? eklenince ciltte erken ya?lanma belirtileri art?yor.Amerikan cilt bak?m? Hydrafacial MD yukar?da bahsi geçen cilt problemlerinin çözümüne yard?mc? olmak için  geli?tirilmi? bir sistemdir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

HydraFacial kullan?m alanlar? nelerdir?Total cilt bak?m?T?kal? gözeneklerin aç?lmas?na yard?mc? olur.Siyah noktalar?n azalmas?na yard?mc? olur.Cilt tonusunun düzenlenmesine yard?mc? olur.Sebum dengelenmesine yard?mc? olurcCildin nemlendirilmesine yard?mc? olur.?nce çizgilerin ve ince k?r???kl?klar?n azalmas?na yard?mc? olur.

Cildin elastikiyetinin art?rmas?na yard?mc? olur.Güne? hasar? ve güne? lekelerinin azalmas?na yard?mc? olur.Cildin canland?r?lmas?na yard?mc? olur. HydraFacial a?amalar? nelerdir?1- Vortex-EksfoliasyonCildin ölü hücrelerden,fazla ya? salg?s?ndan ar?nd?r?lmas?na yard?mc? olan a?amad?r.2- Vortex-PeelingKabuklanma olu?madan cildin ölü tabakas?n?n at?lmas?na yard?mc? olan a?amad?r.3- Vortex-EkstraksiyonT?kal? gözeneklerin temizlenmesine yard?mc? olan a?amad?r.4- Vortex-BoostCildin ihtiyac?na uygun solüsyonlar kullan?larak ince çizgilerin azalmas?na yard?mc? olan ve cilt tonu düzensizliklerinin giderilmesine yard?mc? olan a?amad?r.

5- Vortex-FusionCildin beslenmesine yard?mc? olan a?amad?r.6- Devam KorumaUygulama sonuçlar?n?n kal?c? olabilmesi için uygulamada kullan?lan ürünler ile ayn? içeriklere sahip günlük bak?m ürünlerinin kullan?lmas? önerilir.HydraFacial MD kaç seans uygulan?r?Cildin ihtiyac?na göre 1 hafta ara ile 4-6 seans ideal bir kürdür. Sonucun korunabilmesi için ayda bir tekrarlanmas? önerilir.Daha canl? ve sa?l?kl? bir cilt için de bak?m amac? ile ayda bir derinlemesine temizlik önerilir.

HydraFacial MD uygulamas? sonras? bak?m gerekir mi?Hiçbir özel bak?m gerektirmez. Hasta sosyal ya?am?na hemen dönebilir, makyaj yapabilir.HydraFacial MD uygulama süresi nedir?Uygulama cildin ihtiyac?na göre 20-30 dakika sürmektedir.HydraFacial MD uygulamas? sonras?nda yan etki olu?ur mu?HydraFacial MD uygulama esnas?nda ve sonras?nda hiçbir yan etki olu?maz. FDA onayl? son derece güvenli bir sistemdir.HydraFacial MD neden bu kadar çok tercih ediliyor?HydraFacial FDA onayl? son derece güvenli, konforlu ve pratik bir yöntemdir.HydraFacial sistemini farkl? k?lan patentli serum iletim sistemidir.

Vorteks ad?ndaki bu teknoloji sayesinde cilt besleyicileri hijyenik bir ?ekilde cilde iletilir.Cildin daha sa?l?kl? olmas?na yard?mc? olan HydraFacial dünyaca bilinen bir markad?r ve alan?nda alt?n standartt?r.Uygulamada kullan?lan tüm ürünler titizlikle test edilerek ABD’de üretilmektedir.Hollywood y?ld?zlar?n?n cilt bak?m tercihi olmas? ile dünya medyas?nda s?kl?kla yer alan bu sistem birçok ödül alm??t?r.

Amerika’da her y?l ‘En ?yi Cilt Yenileme Cihaz?’ ödülünü alan HydraFacial bu y?l da ayn? ödüle lay?k görülmü?tür.