Giri? h?zl? sonuç veren tam kan say?mlar?ndan elde edilen

Giri?ve Amaç: Akut koroner sendromlar, dünyada ve ülkemizde tüm ölümsebepleri içersinde en üst s?rada yer almaktad?r.

Akut koroner sendromlar?nte?hisinde rutin olarak kullan?lan baz? tetkikler mevcuttur. Ayn? zamanda bu hastalardakullan?lan baz? risk skorlamalar? da bulunmaktad?r. Ancak bu risk skorlamalar?oldukça de?i?kenlik gösteren parametrelere sahiptir. Bu çal??mada tam kansay?m? parametrelerinin akut koroner sendromlar?n klinik seyrinde prediktifaç?dan de?erli olup olmad???n? ara?t?rmak amaçlanm??t?r.

Gereç ve Yöntem: Çal??mayaAnkara Y?ld?r?m Beyaz?t Üniversitesi Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi acilservisine ba?vuran 330 akut koroner sendromlu hasta dahil edildi. Hastalar?ndemografik özellikleri, tam kan parametreleri, nötrofil / lenfosit oran? (NLR),  TIMI ve GRACE risk skorlar?, EKG bulgular?kay?t alt?na al?nd?. Hastalar?n hastanede kal?? süreleri, hastane içimortaliteleri ve 6 ayl?k mortaliteleri takip edildi. Bulgular: Çal??madakihastalar?n % 77,3’ü erkek, % 22,7’si kad?nd?. Ya? ortalamas? 61±12 idi.

Tüm gruplar içerisinde NLR de?erleri(p=0,009), monosit say?lar? (p<0,001) aras?nda hastane içi mortaliteaç?s?ndan anlaml? fark saptand?. Tüm gruplar içerisinde NLR de?erleri(p=0,045), monosit say?lar? (p=0,026) aras?nda 6 ayl?k mortalite aç?s?ndananlaml? fark saptand?. NLR alt gruplar? aras?nda hastane içi mortaliteaç?s?ndan NLR 1 ile di?er gruplar aras?nda anlaml? fark saptanm??t?r (p=0,006),NLR 2 ve 3 aras?nda anlaml? fark saptanmam??t?r (p=0,248). Bu çal??mada NLR altgruplar? aras?nda 6 ayl?k mortalite aç?s?ndan anlaml? fark saptanmam??t?r(p=0,131). GRACE skoru ve troponin aras?nda orta derecede (p<0,001;rho=0,482), GRACE skoru ve NLR aras?nda zay?f (p<0,001; rho=0,393), troponinve NLR aras?nda da zay?f (p<0,001; rho=0,348) korelasyon saptand?. Sonuç:Akutkoroner sendrom nedeniyle acil servislerde takip edilen hastalarda ucuz veh?zl? sonuç veren tam kan say?mlar?ndan elde edilen beyaz küre say?s?, nötrofilsay?s?, monosit say?s?, NLR gibi baz? parametreler klinik karar verme sürecindeve hastalar?n prognozunu ve mortalitelerini öngörmede yard?mc? olabilir.