Gerekli tahtaya yönelik teknik aç?dan bir alg? sorununun ya?and???n?,

Gerekli ara?t?rmalar sonucunda ak?ll? tahta ile ilgili yap?lan çal??malar incelendi?inde ço?unlu?unun uygulamal? ara?t?rma olarak ?ekillendi?ini, bu çal??malarda da ö?rencilerin akademik ba?ar?lar? ile derse yönelik tutum veya derse olan motivasyonlar?ndaki de?i?imin incelendi?i görülmektedir(Beeland, 2011). Bu durum sonras?nda ö?retmenlerle ilgili az say?da çal??malar görülmektedir.

(Curran, 2005)’in yapt??? bir çal??mada ö?retmenin s?n?fta ak?ll? tahta konusunda rolleri ara?t?r?lm??t?r. Çal??ma sonuçlar?na göre s?n?fta ak?ll? tahta kullan?m? konusunda ö?retmen rolünün önemli oldu?u ifade edilmi?, onlar?n bu konuda önemli rol üstlendikleri belirtilmi?tir. Son olarak ö?retmenlerin ak?ll? tahta kullan?m? konusunda hizmet içi e?itime al?nmalar? gerekli görüldü?ü sonucu ç?km??t?r.(Averis, 2007)ise bir okulda yapt?klar? gözlemler ve çal??malar sonucunda ö?retmenlerin ak?ll? tahta teknolojileri hakk?nda bilinçli olduklar?n? fakat büyük bir k?sm?n?n ders ortam?nda bu teknolojilerin kullan?m? konusunda s?k?nt?lar ya?ad?klar?n? ifade etmi?lerdir. Ara?t?rmac?lar e?itmenlerinak?ll? tahtaya yönelik teknik aç?dan bir alg? sorununun ya?and???n?, ö?retmenlerin e?itim görmesi gerekti?inive bilinçli hale gelmelerini ifade etmi?tir.(B?L?C?, 2011)taraf?ndan yap?lan bir çal??mada ak?ll? tahta kullanan ö?retmenler ile gözlemlerinde; ak?ll? tahta kullan?m? ile derslerinin daha aktif ve verimli hale geldi?i, zaman kontrolünün sa?land???, bilginin daha bellekte kal?c? hale geldi?i ve ö?renci motivasyonun daha yüksek oldu?u ?eklinde belirtmi?tir. Ayn? çal??mada yap?lan veri toplama a?amas?ndan sonras?nda ?u sonuç ortaya ç?km??t?r.

Ö?retmenlerin etkile?imli tahta kullan?m? ve e?itsel materyal haz?rlama konular?nda e?itim almaya ihtiyaçlar?n?n oldu?u görülmü?tür. (Glover, 2003)’in yapt??? bir ara?t?rmada ise ak?ll? tahta ve s?n?f için ortam?n?n ba?ka bir boyutu incelenmi?tir. Bu ara?t?rma da yurt d???ndaki okullarda ak?ll? tahtan?n kullan?m?n?n artmas?n?n etkilerini ara?t?rm??lard?r. Ö?retmelerin derslerde ak?ll? tahta kullan?m?nda istekli olduklar?n? ama ö?rencilerin bu konuda güvensiz oldu?u ifade edilmi?tir. Di?er bir ara?t?rmaya bak?ld???nda ak?ll? tahta kullanan ö?retmenlerin ak?ll? tahta kullan?m?n?n ö?renci ve ö?retmenler için sa?lad??? avantajlar, uygulamada kar??la??lan sorun ve aksakl?klar ile ak?ll? tahtan?n etkili kullan?m? hakk?nda çal??ma yapm??t?r. Bu çal??masonras?nda ak?ll? tahta kullanan ö?retmenler görü?lerinde teknolojik tahta kullan?m?n?nö?renciler aç?s?ndan 2ö?rencinin aktif olmas?n? sa?lama, ö?rencinin olumlu tutumunu, motivasyonunu ve akademik ba?ar?s?n? artt?rma, kal?c? ve etkili ö?renmeyisa?lama, zaman? etkili kullanma gibi avantajlar sa?lad???n? ve ö?retmenler için sa?lad??? avantajlar konusunda ö?retimi kolayla?t?rma, daha verimli olma, zaman tasarrufu sa?lama, daha sa?l?kl? bir ortam, dersi kaydedebilme gibi sonuçlar ortaya ç?km??t?r (ÇOKLAR, 2004). Bir ba?ka boyutu inceleyen ara?t?rma da ise matematik ö?retmenlerinin derslerinde etkile?imli tahta kullan?m?n?n etkilili?i hakk?nda çal??ma yap?lm??t?r.

“Bu çal??ma sonucunda matematik ö?retmenleri etkile?imli tahtan?n görselle?tirme, soyut kavramlar? somutla?t?rma gibi kolayl?klar sa?lad???n? di?er bir aç?dan ise onlara hem zaman kazand?rd???n? hem de zaman kaybettirebilece?ini savunmaktad?r(B?R??Ç?, 2014).”Yukar? bahsedilenara?t?rmalardan da anla??laca?? üzere, yap?lan çal??malar?n daha çok ak?ll? tahta kullan?m? konusunda ö?retmenlerin tutumlar? ve onlar?n bu teknolojiye yönelik görü?leri, dü?ünceleri, tav?rlar??eklinde yo?unla?t???görülmü?tür. Baz? çal??malarda iseortaokulö?retmenlerin ak?ll? tahta kullan?m?naolanyeterlilikleri yeterince önemsenmemi? ve bu konuda kapsaml? bir ara?t?rma yap?lmam??t?r. Alanyaz?nda ki ara?t?rmalarda ortaokul ö?retmenlerinin ak?ll? tahta kullan?m? tutumlar?n?n önemi kadar yeterlilikleri hakk?nda görü?lere de ihtiyaç duyulmakt