Gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar. ??te bu tutuma k?z?l?yor

Gençleri böyle zehirliyorKendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsanEliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.Eliaç?k, Osmanl? devletinde zenne (e?cinsellik) hukuku üretildi?ini; e?cinsellerin,padi?ah?n önünde resmi geçit yapt???n? iddia etti. E?cinsellerin Osmanl?döneminde toplumsal bir kesim olarak tan?nd???n? öne süren ?hsan Eliaç?k,kaynak olarak, abart?l? yaz?lar? ile bilinen Evliya Çelebi Seyahatnamesini verdi.Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?anEliaç?k, “?slam’da LGBT? bireylerin yeri nedir?” sorusunu, Kur’an-? Kerim’de s?ks?k at?f yap?lan Lût k?ssas?n? çarp?tarak cevaplad?. Eliaç?k, Lut k?ssas?nda lanetlenen,d??lanan ?eyin e?cinsellik de?il bask?, zulüm ve zorbal?k oldu?unu öne sürdü.Eliaç?k’?n aç?klamas?n?n devam? ?öyle, “Hasbahçelerindeki e?lenceler için?ehirde ‘genç o?lan’ ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaç zoruyla al?pgötürüyorlard?. Bu nedenle Lut’un evini bast?lar, kap?ya dayand?lar, gelenmisafirleri bize ver dediler, gelen gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar.

??te bu tutuma k?z?l?yor k?ssada. Dolay?s?yla Kur’an’?n lanetledi?i bask?,zulüm ve zorbal?klard?r. Kim ve ne ad?na yap?l?yorsa yap?ls?n fark etmez.?nsanlar?n yatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n? ara?t?rmak tecessüse girer veyasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel hallerini ara?t?rmak ve buradan bir nefretsöylemi geli?tirmek do?ru de?ildir.

LGBT? bireylerinin tercihleri kendi özelhalleri olup, kamusal alanda hak ve özgürlükler bak?m?ndan e?itgörülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i,?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti de olamaz.”Kur’an-? Kerim’de “çirkin” olaraktan?mlan?yor?hsan Eliaç?k’?n aç?klamalar?n?n aksine, Kur’an-? Kerim’?n çe?itli ayetlerindeLût kavminin yapt??? i? “çirkin”, “i?renç” olarak tan?mlanmaktad?r (ör: HûdSuresi, 78. Ayet).