Gaziantep’in kimseye duyuramamaktan da ?ikayet eden bölge halk?, çareyi

Gaziantep’in Nizip veKarkam?? ilçelerine ba?l? “AntepF?st???” üretiminin de merkezi olan 300’e yak?n köy, yar?m yüzy?la yak?nzamand?r sürüncemede b?rak?lan sulama projesi nedeniyle kurakl??a mahkumedilmi? durumda.Bir ucu F?rat Irma??’nakadar uzanan Gaziantep’in Nizip ve Karkam?? ilçelerine ba?l? köylerdeki 350 bindönümlük arazi, sürüncemede b?rak?lan sulama projesi nedeniyle kurakl??a mahkumedilmi? durumda. Nizip ve Karkam?? ilçelerine ba?l? 300’e civar? köyde, yüzde80’inde “Antep F?st???” üretimiyap?lan yakla??k 350 bin dönümlük arazi, bir k?sm? F?rat Nehri’ne birkaçkilometre mesafede olmas?na kar??n susuzlukla sava??yor.

Bölgede y?llard?rsöylenen “F?rat akar Barak bakar” sözü en derinden hissediliyor.Y?llard?r her seçimdöneminde, yar?m yüz y?la yak?n zaman önce haz?rland??? bilinen sulamaprojesiyle ilgili siyasetçilerin söz vermesine kar??n seçimden sonra unutulanbölge halk?, kurakl?ktan kaynakl? olarak kurumaya yüz tutan Antep F?st???a?açlar?n? ya?atma mücadelesi veriyor. Bilindi?i gibi söz konusu arazilerinbulundu?u Barak Ovas? Türkiye’nin Antep F?st??? rekoltesi içinde en yüksek payasahip olan bir bölge.Her geçen y?l rekolte oran?dü?en Antep F?st???n?n 2016 y?l? 150 bin ton rekolte beklenirken bu rakam 110bin tona dü?mü?tü. 2017 y?l?nda ise 50 bin ton rekolte beklenirken bu rakam 30bin ton civar?na dü?mü?, bu da spekülatörler ve stokçular?n da tutumuylafiyatlar? tavan yapt?rm??t?. Bu geli?me üzerine baklava fiyatlar?n?n daf?rlad??? ö?renilirken, Antep F?st???, “üreticisininbile yiyemedi?i bir ürün haline geldi” de?erlendirmeleri yap?lm??t?. EKONOM?N?N PATRONU GAZ?ANTEPTEN AMA…Türkiye’nin Güney s?n?r?nda “uçbeyi” olarak da nitelendirilenGaziantep’in Nizip ve Karkam?? ilçelerine ba?l? Barak Ovas?’ndaki 300’e yak?nköyde Antep F?st??? yeti?tiricili?i yapan çiftçiler, her iktidar?n en güçlü oyald??? bölgenin, her seçim döneminde vaad edilen sulama projesine “seçimden sonra unutan siyasetçiler”nedeniyle bir türlü kavu?amad???n?, y?llar önce ihalesi bile yap?lm?? olmas?nakar??n bugün “projelendirmede hataoldu?u, kot fark?n?n dikkate al?nmad???” gibi bahanelerle konunun yinesürüncemeye b?rak?ld???n? belirttiler.

Ekonominin PatronununBa?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek’in Gaziantep milletvekili, hükümetin en güçlübakan?n?n Adalet Bakan? Abdülhamit Gül’ün de Gaziantep milletvekili olmas?nakar??n bölgenin sulama sorununun çözülememesini anlayamad???n? belirtençiftçiler, bunlar d???nda AK Parti’nin en etkin milletvekillerinin deGaziantep’ten seçilmi? olmas?na kar??n 300’e yak?n köyde 350 bin dönümlükarazinin sulama projesinin y?lan hikayesine dönmü?ken bugün de kot fark?,yanl?? projelendirme gibi bahanelere mahkum edilmesinin siyasi faturas?n?n a??rolaca??n? belirttiler.KÖYLÜLER KEND? “KAMU SPOTLARINI” KEND?LER? ÇEKT?On y?llard?r bu gün tar?marazilerini kurakl???n s?n?r?na getiren ma?duriyetlerini kimseye duyuramamaktanda ?ikayet eden bölge halk?, çareyi kendi kendi “KAMU SOPATU”nu çekmekte bulmu?.Son dönem kurakl?ktankaynakl? kuruyan Antep F?st??? a?açlar?na da dikkat çeken bölge halk?haz?rlad?klar? videoda, kurakl?k sonucu kuruyan binlerce Antep F?st???a?ac?ndan birini kökleriyle birlikte tabuta koyup, yan? ba?lar?nda olmas?nakar??n arazilerinin sulamas?na bile yaramayan F?rat Nehrine at?yor. K?sa filmde kendilerioynayan ve kendileri çeken çiftçiler, on y?llard?r seslerini kimseyeduyuramad?klar?n? da i?lerken, en sonunda seslerini Cumhurba?kan? ve AK PartiGenel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’a duyabilece?ine dikkat çekiyor.