Forsøgsformål Der er alkanerne butan (n-butan) og 2-methylpropan (isobutan).

Forsøgsformål Formålet ved denne øvelse er, at vi skal kunne identificere om det er en cis-formel eller en transformelTeoriForskellige former for isomeri, her skal redegøres for hhv. struktur-isomeri og stereo-isomeri.StrukturisomeriInden for strukturisomeri findes tre isomerityper: kædeisomeri, stillingsisomeri og funktionsisomeri. Kædeisomeri Hvis en forbindelse har fire C-atomer & 10 H-atomer. Findes to forskellige opsætninger af de 14 atomer. Der er alkanerne butan (n-butan) og 2-methylpropan (isobutan).

De fysiske egenskaber, gør også et udslag i de kemiske især for reaktionsvilligheden; dette skyldes, at de har forskellige struktur. For disse alkaner gælder at: For hver af de isomerer forbindelser vokser antal af C-atomer stærkt; således findes der decaner  Stillingsisomeri 1-Propanol og 2-propanol udviser også isomeri. Kæden af C-atomer er ens, men stillingen af OH-gruppen i molekylerne er forskellig. Du kan også se stillingsisomeri ved alkaner som 1-butan og 2-butan udviser isomeri grundet at dobbeltbindingen ikke har samme placeringer.

Den anden form for stillingsisomeri sker i de aromatiske forbindelser. F.eks.

dibrombenzen, hvor de to Br-atomer er sat til benzenring. Her er der 3 isomerer forbindelser: 1,2-dibrombenzen1,3-dibrombenzen1,4-dibrombenzenFunktionsisomeri Funktionsisomeriske forbindelsers struktur adskiller sig så meget, at forbindelserne tilhører forskellige stofklasser. Forbindelser, som har en bruttoformel: C2H4O2, kan være en eddikesyre (carboxylsyre) eller 2-hydroxyenthanal (hydroxyalehyd). Stereoisomeri Her er hovedtyperne geometrisk isomeri og optisk isomeri. Geometrisk Isomeri Geometrisk isomeri er når, atomer & atom-grupper i et molekyle sider på enten samme eller modsatte side i molekylet. I den organiske kemi ses cis-trans-isomeri ofte i de forbindelser, som indeholder dobbeltbindinger. I cis-butendisyre (maleinsyre) er carboxylgrupper (-COOH) på den samme side, og i trans-butendisyre (fumarsyre) er de på den modsatte side af dobbeltbindingen.

 Optisk Isomeri Optisk isomeri er også kendt som spejlbilledisomeri, Optisk isomeri (spejlbilledisomeri) findes ved molekyler, der kun udviser refleksionssymmetri (er hinandens spejlbilleder, som venstre og højre hånd). Dette kan give de to isomerer forskellige biologiske egenskaber; således har carvon, der stammer fra grøn mynte, tydelig mynteduft, hvorimod spejlbilledisomeren carvon fra kommen har kommenduft. Gennemgå geometrisk-isomeri herunder cis/trans, E/Z, og R/S-former. Cis-trans-isomerer indeholder en binding med indskrænket rotation dvs. en dobbeltbinding i en alifatisk kædestruktur eller en alifatisk ringstruktur og der er 2 atomer eller atomgrupper på hver side af bindingen hvor der er minimum 2 ens på hver side af bindingen, men ikke 2 ens på samme side.Der er to forskellige slags cis-trans-isomer, de kaldes henholdsvis cis og trans. Disse navne beskriver hvordan to atomer eller atomgrupper, en på hver side af dobbeltbindingen, sidder i forhold til hinanden.

Cis beskriver strukturen hvor de to atomer eller atomgrupper sidder på samme side af dobbeltbindingen, mens atomer eller atomgrupper i en transforbindelse sidder på forskellig side. Et eksempel på cis-trans-isomerer er de to isomerer af 2-buten.I ringstrukturer sidder to substituenter i en cis-isomer på samme side af ringen, i en trans-isomer sidder der en substituent på hver side.

Generelt om carboxylsyrer, og hvilke intermolekylære kræfter disse kan lave, og hvilken konsekvens det har for smeltepunktet. organiske forbindelser, der indeholder carboxylgruppen COOH. Carboxylsyrer er i almindelighed svage syrer, men syrestyrken forøges ved indførelse af elektrontiltrækkende grupper såsom halogener. Syrerne kan opdeles i alifatiske og aromatiske carboxylsyrer.Ordet carboxyl kommer af latin carb(o)- ‘kul’ og ox(y)- kortform af græsk oxygen ‘ilt’ og -yl.De alifatiske carboxylsyrer forekommer naturligt fra myresyre (methansyre, HCOOH) og eddikesyre (ethansyre, CH3COOH) op til carboxylsyrer med over 30 carbonatomer. Fra fire carbonatomer i syren findes carboxylsyrerne meget udbredt som estere i fedtstoffer og voksarter og betegnes i denne sammenhæng fedtsyrer.

Blandt aromatiske carboxylsyrer kan endvidere nævnes benzoesyre, C6H5COOH, og kanelsyre, C6H5?CH=CH?COOH.Derivater af carboxylsyrer opstår ved udskiftning af OH-gruppen eller CO-gruppens oxygenatom eller dem begge med visse andre grupper. De vigtigste derivater er estere, amider, syreanhydrider, syreklorider og nitriler. Andre typer derivater af carboxylsyrer opstår ved indførelse af forskellige grupper i den tilhørende carbonkæde, fx hydroxygruppen (OH) som i mælkesyre, CH3?CHOH?COOH, eller aminogruppen (NH2) som i aminosyrer.

Potentiometrisk titrering af disyrerne: Hvad fortæller kurven dig? Fx omkring ækvivalenspunkter og pks værdier. ed potentiometrisk titrering følges pH-ændringerne ved hjælp af et pH-meter og ækvivalenspunktet bestemmes hvor der sker en markant ændring i pH.Konsekvenser af isomeri.

Bestemmelse af smeltepunktHer bruges der det faste disyre. Der findes to små kapilarrør, hvori der kommes henholdsvis prøve A i det ene og prøve B i det andet. Rørene sættes ned i smeltepunktsapparatet og opvarmningen påbegyndes. Igennem glasruden holder man øje med hvornår stofferne smelter. Når stoffet smelter noteres det dermed fundne smeltepunkt. Resultatbehandling:1.

  Hvilke to disyrer kan der være tale om?En disyre betyder, at der er to syrer. En organisk syre er når der er en Co-OH gruppe. Denne gruppe kan kun sidde i enden, for ellers opfylder C ikke sine krav. Dobbeltbindinger er fastlåste. Så de syrer der er tale om er cis-butandisyre og trans-butandisyre.

2.   Hvilken type isomeri er der tale om?Det er er geometrisk isomeri, det er fordi at der er snakke om opbygningen af molekylet, de er henholdsvis cis- og trans-disyrer som indikerer at det er en ændring i den geometriske form af et ellers ens opbygget molekyle.3.   Angiv disyrernes kemiske struktur og opskriv deres reaktion med OH-.4.

  Bestem ud fra titrerkurverne pKs for de to syrer og sammenhold med tabelværdier.Dette kræver, at vi kan finde et ækvivalenspunkt, for at finde pKs-værdien. Vi kan finde pKs-værdien ved at kigge halvvejs på vores kurve for at finde vores ækvivalenspunkt, og lige der, er pKs-værdien skrevet. det ville sige at halv base og halv syre skal divideres med hindanden 0,5 / 0,5 = 1 ? log1 = 0 ? PH = pKs = 05.   Afgør hvilken disyre der er i hvilken prøve0,100 M NaOH er i den første da kurven kun har et ækvivalenspunkt.0,03 M disyreopløsning er i den anden da den har 2 ækvivalenspunkter.

 6.   Prøv at forklar hvorfor de to isomere former har forskellige pKs-værdier.Ph = Pks + log nb/ns Dette er vores første forsøg, det første billede illustrerer målingerne i PASCO mens det andet billede er hvor enhederne er sat ind i excel hvor man kan få en mere præcis måling og man kan se kovalets punktet tydeligere. i dette tilfælde ligger det på 6,8.

   her på billede 2 kan vi så se 2 kovalent punkter hvor det første er på 4,1 og det andet er på  7,4. dette er er vores Pks punkter fordi Ph er det vi laver om til Pks. formlen der bruges til at regne det her ud er: Ph = Pks + log nb/ns nb/ns = 0,5/0,5 = 1vurderingForsøgene, som er blevet udført ift. anvisningerne, er blevet udført fra punkt til prikke; og resultaterne, som teorien der er skrevet ovenover har påstået, er blevet opfyldt i tilfredsstillende grad. det kan dermed vurderes at vores forsøg har været en succes ud fra de præmisser der er blevet givet. konklusionKonklusionen for de to forskellige prøver, prøve a og prøve b. Prøve b ramte sit smeltepunkt før prøve a hvilket vil sige at prøve b har ligner trans-isomeri i forhold til forskellen på egenskaberne der er imellem cis og trans isomeri.

Hvis vi så kigger på den potentiometriske titering kan vi se at prøve b har to ækvivalenspunkter, hvor prøve a kun har et ækvivalenspunkt. dette bekræfter igen at prøve b ligner trans isomeri, hvorimod prøve har cis-isometriske træk. Vi kan derfor konkludere ud fra de to resultater vi fik fra de to forsøg, at prøve b er trans-isomeri af den pågældende syre, hor prøve a så er cis-isomeri af den pågældende syre.