En året utan säsongsdifferentiering. Detta ger ett alltför stort

En del av fjärrvärmeföretagen har idagbörjat använda sig av en mer kostnadsbaserad prismodell som är helt relateradtill kundens energiförbrukning, men en stor del av företagen har fortfarandeden gamla prismodellen som går ut på att ta samma energiavgift hela året utansäsongsdifferentiering. Detta ger ett alltför stort incitament till kunder attvälja göra energibesparingsåtgärder genom att del eller hel konvertera till värmepumpar.  Det finns en del vinster med attutveckla fjärrvärmeprismodellen till en mer kostnadsbaserad prismodell, förbåde kunderna och fjärrvärmeföretagen.  Med en kostnadsbaserad prismodell kan prisetpå ett bättre sätt spegla vad det kostar att producera samt levererafjärrvärme. Med säsongsdifferentiering kommer priset återspeglaproduktionskostnaderna vid olika tillfällen om året. Dessutom blir prisstrukturenväl avvägd för både små och stora kunder med olika uttagsprofil. Stora kunderleder till lägre kostnader för fjärrvärmeföretagen än små, en kostnadsbaseradprismodell bör ta hänsyn till detta på ett allvarligt sätt.

Det är dock inteenergipriset som ska skilja sig, för det kostar fortfarande lika mycket attproducera en MWh för en liten kund som en stor. Det vill säga stora kunder börfå rabatt i effektpriset. På så sätt kan en mer kostnadsbaserad prismodell gerätt signaler till kunder som är vilja att spara, samtidigt  står sig väl i konkurrensen med till exempelvärmepumpar.  Enligt analysen (fjärrvärmesaffärsmodeller) ger dagens prismodeller ett stort incitament tilldelkonvertering till värmepumpar hos kunder och den huvudsakliga skälen är attenergiandelen i prismodellen är ganska stor.

Detta har lett till attfjärrvärmeleveranserna ska minska i nästan hela landet, vilket kan leda till enohållbara situation. Alltså när fjärrvärme förbrukningen hos kunder minskasriskeras företagets lönsamhet att urholkas eller priserna måste höjas. Mengenom att använda en mer kostnadsbaserad prissättning gynnas de kunder som villgöra besparingar i form av energi eller effekt när energin är som dyrast. Medandra ord kunder agerar efter möjliga incitament de har, vilket innebär att enprismodell som ger ett mycket starkt incitament till sparande, skulle få kundenatt stanna kvar för att kunderna är ute efter de åtgärder som ger bästlönsamhet, I detta fall blir det sänkt kostnad i förhållande till investering.    Analysen visar även att enprismodellutveckling stärker fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot  alternativa uppvärmningsformer såsom värmepumpar.

Kunder som har ett väl intrimmat värmesystem, god avkylning med lågaeffektuttag bör få gottgjort  för sinaansträngningar med hjälp av en ny prismodell i avsikt att minimera risken förkonvertering till värmepump.