Door te richten in de vorm van C2000 waarmee

Door de voortgaande digitalisering neemt dehoeveelheid digitale informatie robuust toe.

We produceren in toenemende mate ‘bigdata’ door ons frequente internetgebruik en door het gebruik van gadgets. Dit brengtveranderingen met zich mee op economisch en maatschappelijk vlak. Big data kunnenprocessen sneller laten verlopen, vergemakkelijken en voor een toename vanveiligheid zorgen.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

The internet of things, waarbij apparaten door middel vansensoren in verbinding staan middels digitale netwerken, zal zorgen voor nogmeer data. Zonder bemiddeling van de mens kunnen dijken door gebruikmaking vansensoren vermelden wanneer gewerkt aan ze dient te worden. Slimme camera’skunnen de veiligheid bevorderen door het identificeren van incorrect gedrag. Zoekmachineskunnen de opkomst van griepepidemieën aanduiden door de samenhang van gezochtebegrippen en de ontwikkeling van een epidemie. Big data zorgen voor eenverandering van de machtsverhoudingen omdat nieuwe groepen er slim en handiggebruik van maken. Big data bieden de mogelijkheid voor de overheid om te zienwat er gebeurt in de samenleving. Bekeken kan worden wat het effect is vanbeleidsmaatregelen. Door data te combineren kunnen inspecties gericht wordenuitgevoerd en kan de opsporing belangrijke informatie verkrijgen.

De toenamevan big data zal de werkwijze van de overheid fundamenteel veranderen.Tekstbox: C2000, hoe het pijnlijk mis kan gaan metinnovatiesDe analoge netwerken van de hulpverleningsdiensten inNederland (politie, brandweer, ambulancediensten etc.) zijn eind jaren ’90 aanhet einde van hun technische levensduur. Met deze systemen kunnen dehulpverleningsdiensten onderling niet met elkaar communiceren. Besloten wordtom een digitale opvolger in te richten in de vorm van C2000 waarmee onderlingecommunicatie wel mogelijk is, ook tussen de verschillende meldkamers.

Hetproject zou in 2001 af zijn en 430 miljoen euro kosten. Dat wordt uiteindelijk2007, nadat in 2004 het nieuwe systeem niet voldoet en steeds wordtteruggegrepen op de oude netwerken. De kosten verdubbelen tot bijna 830 miljoeneuro.

Bij calamiteiten blijkt dat het systeem overbelast raakt en communicatieonvoldoende mogelijk is. Problemen komen onder andere naar voren tijdens deSchipholbrand (2005), de rellen in Hoek van Holland (2009) en de aanslag opKoninginnedag (2009), Maar ook in 2016 bij de rellen in Haren laat deapparatuur het afweten. Tot op de dag van vandaag schakelt de brandweer over opanaloge systemen in gebouwen of andere afgesloten ruimtes omdat daar geenbereik is van C2000.  Hetprobleem met dergelijke innovaties, die te vroeg zijn gestart, waarbij nietbreed is geëxperimenteerd is dat politiek/bestuurlijke steun is gebaseerd ophet passeren van het ‘point of no return’. Met andere woorden: we zijn al zovermet de innovatie dat we niet meer terug kunnen, dus moet er tóch nog maar watgeld bij en besteden we er nog wat meer tijd aan. Nieuw aangestelde politici enbestuurders moeten daarom, voordat zij een ‘innovatieproject’ steunen endoorzetten, eerst bekijken of de fasen van innovatie zijn doorlopen.

Is ergeëxperimenteerd met andere mogelijkheden? Heeft de toepassing zich in praktijkbewezen, hier of in andere landen? Pas dan kan een politicus of bestuurder zichachter een innovatie scharen en hiervoor gaan staan in de implementatiefase,ook als later blijkt dat het een spannende rit wordt, omdat het verloop vaninnovaties zich nu eenmaal niet van te voren laten uittekenen.  Het isbelangrijk dat publieke professionals en politici/ bestuurders hierover hetgesprek met elkaar aangaan.  Olav Welling: Zodra je tijd en geld centraalgaat stellen worden de verkeerde maatregelen genomen en dan lukt het niet meer.Als je het voor elkaar krijgt om op hoofdzaken te sturen, de kwaliteit centraalte stellen in projecten waar innovatie een rol speelt, zonder tijd en het geldcentraal te stellen, dan bereik je het beste resultaat.