Depresyon; te?his edip ortadan kald?rmak yerine nörotransmitter düzeylerini yönetmeye

Depresyon; günümüzde
çok s?k rastlanan ruhsal denge bozuklu?u olarak tan?mlayabiliriz. Hafif
depresyon hislerinden, ciddi intihar dü?üncelerine varan bir klinik depresyon
aral??? vard?r. Hafif depresyon; distimi olarak da bilinmektedir.

·        
Fiziksel
hiperaktivite ya da hareketsizlik

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Ola?an aktivitelere
kar?? alaka ve al?nan hazz?n azalmas? ya da cinsel iste?in azalmas?

·        
Enerji kayb?, sürekli
hissedilen yorgunluk hissi

·        
Kendini de?ersiz
görme, kendini k?nama ya da uygunsuz suç hissi

·        
Kilo kayb?n?n yan?nda
i?tahs?zl?k ya da kilo alman?n yan? s?ra a??r? i?tah aç?lmas?

·        
Uykusuzluk ya da
a??r? uyku al??kanl???

·        
Dü?ünme ve
konsantrasyon problemi

·        
Tekrarlayan ölüm ve
intihar dü?ünceleri

Bu belirtilerden be?inin
bir ki?ide bulunmas?, klinik depresyonun kesin kan?t? olarak kabul
edilmektedir. Hatta bu belirtilerin dördünü gösteren bir ki?i için de
muhtemelen depresyondad?r denilebilir. Ancak klinik depresyon te?hisinin kesin
olarak konabilmesi için bu belirtilerin en az bir ay boyunca devam etmesi
gerekmektedir.

 

DEPRESYONUN ORGAN?K VE F?ZYOLOJ?K
SEBEPLER? VE AKUPUNKTUR ?LE DEPRESYON TEDAV?S?:

Depresyonun sebebi, genellikle
altta yatan organik(kimyasal) ya da fizyolojik bir etken olabilir. Yap?lmas?
gereken ilk tedavi yöntemi öncelikle altta yatan nedenleri tespit etmek ve ortadan
kald?rmakt?r.

Depresyona neden olan
basit organik etkenleri ortadan kald?rmak önemlidir. Ayn? zamanda bu etkenler
aras?nda besin fazlal??? veya eksikli?i, hipoglisemi, hormonal düzensizlik, ilaçlar,
 alerji, çevresel etkenler ve mikrobik
etkenler bulunmaktad?r.

Depresyondaki
hastalar?n beyinlerinde gerekli olan biyokimyasal de?i?iklikleri yapabilmek
için uygulayabilece?imiz en güçlü yöntem onlara iyimser olay? ö?retmektir.

Dü?ük düzeylerdeki
serotonin depresyonda katk?s? vard?r. Serotonin önemli bir nörotransmitterdir.
(Nörotransmitter; kimyasal ta??y?c?d?r ve bir sinir hücresinden di?erine bilgi
iletmekle sorumludur.) Serotonin, ruhsal durumu iyile?tirici ve sakinle?tirici
özelli?iyle beynin kendi ilac? olarak nitelendirilmektedir.

Akupunktur yöntemi
ile vücuttaki ve kulaktaki özel akupunktur noktalar?ndan direkt olarak vücudun
serotonin seviyesinin yükseltilmesi mümkündür. Ayr?ca yap?lan klinik deneyler
sonucunda akupunktur ile yükseltilen serotonin miktar?n?n, vücutta ishal
olu?umu gibi bir yan etki yapmad??? görülmü?tür.

Modern psikiyatri,
nörotransmitterlerde dengesizlik yaratan serotonin, dopamin ve gamaamino butrik
asit gibi psikolojik etkenleri te?his edip ortadan kald?rmak yerine
nörotransmitter düzeylerini yönetmeye odaklanmaktad?r. Bu nedenden dolay? yayg?n
olarak antidepresanlar kullan?lmaktad?r.

Bu ilaçlar?n baz? yan
etkileri vard?r bunlar; Bulant?, ba? a?r?s?, terleme, ba? dönmesi, kab?zl?k, sinirlilik,
uykusuzluk, anksiyete, sersemlik, ishal, ürperme, a??z kurulu?u, , görme
i?levinde de?i?iklik gibi çok çe?itlidir.

 

ANT?DEPRESAN ?LAÇLARA ALTERNAT?F SUNMAK MÜMKÜNDÜR?

Depresyon ve
uykusuzluk tedavisinde kullan?lan triptofan takviyesinin alt?nda yatan teori,
beyindeki serotonin ve melatonin düzeylerini yükseltece?idir. Akupunktur seanslar?
yap?ld?ktan sonra  vücutta dopamin, serotonin
ve adrenalin seviyesini düzenliyor. Dopamin seviyesini artt?r?yor ve
dolay?s?yla triptofan maddesinin yapmas? beklenen etkiyi vücut mekanizmas?
kendili?inden üretiyor.

Kulak akupunkturu
GABA sentezini artt?r?yor, dolay?s?yla nöropatik a?r? ya da huzursuz bacak
sendromu gibi problemler de çözüme kavu?mu? oluyor.

Ayn? zamanda hormonal
etkenler de depresyona sebebiyet vermektedir. Depresyon, genellikle tiroit
hastal?klar?n?n erken bir belirtisidir; Depresyon e?ilimine neden olan bir
ba?ka etken ise troit bezinin az çal??mas? ve horman düzeyidir. Akupunkturla
tedavide ise tiroit uyar?larak hormon düzeyi normal kan seviyesine getirilir.

Depresyon durumundaki
tipik sonuçlar sabahlar? yükselmi? kortizol ve dü?ük DHEA düzeyi ?eklindedir.
Kortizol seviyelerindeki bu yükseli?, beynin ortas?nda bulunan hipotalamus ve
hipofiz bezindeki adrenal i?levindeki kontrol mekanizmalar?nda bir bozukluk
oldu?una i?aret etmektedir. Akupunktur ile hipotalamus ve hipofiz bezine
gerekli uyar?lar yap?lmak suretiyle mekanizma i?leyi?i normale döndürülür.