De op het werk al had een vrouw meer

Deeerste golf had veel betekend voor de vrouwen in de maatschappij, maar deongelijkheid tussen de man en de vrouw was er nog. Dat was een van de redenenvoor een nieuwe golf, de tweede feministische golf.

De tweedefeministische golf ontstond in het jaar 1965 tot 1985 in Verenigde Staten, enin West Europa begon deze golf in  hetjaar 1967. Een belangrijk aspect van deze golf was dat de feministen zich op deprogramma’s en inhoud van het hogere onderwijs bestuurden en vorm vanvrouwenstudies begonnen te geven. 2.2 Watwilden ze eigenlijk bereiken?Inde eerste golf hadden de vrouwen wat bereikt wat betreft politiek en scholing,maar nu in de tweede feministische golf ging het meer om de sociale gebieden.Vrouwen konden toen goed onderwijs volgen en een betaalde baan hebben. Eengetrouwde vrouw mocht wel werken, maar het zou nooit het gezin mogen kosten.Als een vrouw dus ging werken betekende dit gewoon een extra belasting van hethuishouden en een betaald baan ernaast.

Het was ook altijd zo dat een vrouwminder geld verdiende dan een man ook al deden ze hetzelfde werk, en vaak washet zo dat mannen nog altijd voorrang kregen op het werk al had een vrouw meerof gelijke opleiding.  Deze golf was pas zo laat op gang gekomen, wantvrouwennamen langer bezig met het door breken van traditionele rollenpatroon.Gezinnen werden kleiner door en dit door anticonceptiemiddelen en dan konden zewat langer wachten met kinderen krijgen en meer tijd besteden aan studies. Watmeewerkte was, dat de vraag naar arbeid anders was geworden na de tweede wereldoorlog, de mensen vroegen meer naar verzorgde beroepen. Zo ontstonden er danbanen die door zowel mannen en vrouwen gedaan konden worden.De vrouwen hadden dus een aantal punten waaraan gewerktmoest worden :• Volledige gelijkheid aan de man op elk terrein                                                                                                   Er moest geaccepteerd worden dat een vrouw aan bepaaldezaken konden meedoen, er  was dus al eenrecht alleen de mannen moesten dit aannemen.    • Ze wilden een baan hebben, en de zelfde salarisverdienen als de mannen.                                              De vrouw moest thuis op de baby oppassen, zich bereiden voor eenmaatschappelijk bestaan en aan de andere kant werd er sinds wanneer ze jongwaren door gedrongen wanneer ze hadden getrouwd en kinderen krijgen.

En zewilden graag de zelfde salaris als de mannen verdienen.• Wijzigen van de huwelijkswetgeving waarin de man bovende vrouw staat.                                                Bij de wet was toen bepaald dat een man boven de vrouw stond in hethuwelijk.

Als een huwelijk gesloten werd, was de vrouw dwingend gehoorzaamheidaan haar echtgenoot te tonen. Desondanks konden de vrouwen geen enkel rechtshandeling uitoefenen zonder toestemming vande man te vragen. Ze konden een verandering in deze situaties brengen doorbepaalde vrouwenorganisaties op te richten.

Dit gebeurde door middel van eenaantal vrouwenbewegingen die ontstonden tijdens de feministische golf, zoals”MVM en Dolle Mina”.    • De Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) Inhet einde van het jaar 1968 was de organisatie MVM opgericht door JokeKool-Smith. Er waren twee voorzitters voor deze organisatie en die waren Hedy d’Anconaen Henk Misset.

Dit kwam allemaal door de tijdelijke actiegroep vrouwen in hetjaar 2000. Zowel mannen als vrouwen konden lid van deze organisatie worden, zehadden de doel om de traditionele rollenpatronen te breken. Voor zowel de manals de vrouw zou er evenveel mogelijkheden zijn, zoals goede opleidingen volgenen dezelfde salaris. Zij zette zich in voor betere opleidingskansen voor demeisjes, kinderopvang en abortus. In het jaar 1988 werd ‘MVM’ tot een eindegekomen, omdat ze vonden dat ze overbodig waren. Er was naar hun mening eenandere manieren nodig om iets te kunnen bereiken op dit gebied, en toen werdDolle Mina opgericht. •Dolle MinaDezewas actiegroep dat in het jaar 1969 werd opgericht, Dolle Mina was bekend doorde actie ‘Baas in eigen buik’.

Dus het zelfbeschikkingsrecht over het eigenlichaam en de recht op vrije abortus. De naam van de organisatie was afkomstigvan de naam “Wilhelmina Elizabeth Drucker”, zij was een feministe die een groterol speelde in de eerste golf. Dolle Mina had goede bedoeling in verband met destudenten en andere sociale jongeren. Wat deze actiegroep zich mee bezig hieldwas met abortus en voorbehoedsmiddellen. Ze deelden op verschillendegebeurtenissen bonden ze roze linten om urinoirs, floten mannen na, er werdencondooms uitgedeeld, er werden crèches ingericht op openbare pleinen enverstoren van missverkiezingen. Tenslottewaren ze beide op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen gericht, en in beideorganisaties hadden ze met mannen samengewerkt.