Dalam lisannya dan kasta identitiyang ditakrifkan sebagai kedudukannya dalam

Dalam konflik identiti etnik, suatukumpulan yang sama biasanya mempunyai latar belakang kaum, agama, linguisticdan juga budaya yang sama. Boleh dinyatakan, keragaman etnik lebih mendalamatau ia lebih intensif dalam maksudnya. Ia terdiri daripada pelbagai ciri yangyang sama dari segi kaum, agama, bahasa dan budaya.

Oleh itu, setiap kategoriini mewakili hanya satu aspek etnik (Eriksen, 1993). Secara umum, setipakumpulan sosial dapat diperhatikan dari sifat fisiologi. Bagi mengenal identityagama ianya dapat dilihat melalui agama yang dominannya iaitu melaluikepercayaan. Manakala identity linguistic dapat diliht melalui kepercayaan.Manakala, identity lingustik boleh didapati dalam dialek lisannya dan kastaidentitiyang ditakrifkan sebagai kedudukannya dalam struktur kasta. Dalamperbezaan masyarakat, identity ini bertindih dalam pelbagai kombinasi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

  Sebagai contoh, bangsa yang sama bolehbercakap dengan bahasa yang berbeza atau pelbagai kaum boleh bercakap denganbahasa yang berbeza. Bahasa yang sama boleh juga diamalkan oleh pelbagai bangsadan pelbagai bangsa boleh mengamalkan bahasa yang sama. Jumlah penduduk di Malaysia padatahun 2016 adalah seramai 31.

7 juta orang (Malaysia J. P., 2016) yang terdiridaripada majoriti Melayu dan Bumiputera 68.6%, Cina 23.

4% dan India 7.0% sertalain-lain bangsa adalah 1.0%. Maka, tidak mustahil akan wujudnya konflik diantara kaum. Kemunculan Internet dan platformmedia sosial telah menyediakan lebih banyak ruang terbuka dan platform untukekspresi meluas sentimen kaum dan ucapan benci (menghasut keganasan, kebencian,atau diskriminasi terhadap orang dan kumpulan orang lain, terutamanya olehtujukan kepada etnik mereka, kepercayaan agama, jantina atau orientasi seksual,bahasa kebangsaan atau status imigresen atau kerakyatan).

Di dalam insidenbaru-baru ini telah mencetuskan diskriminasi kaum, perkauman dan hubungan etnikdi antara kaum.  Pengurusan yang kritikalterhadap penguatkuasaan dan tindakan undang-undang menyebabkan sentiment perkaumanyang di buat oleh hak pro-Melayu seperti PERKASA dan ISMA. Mengambil contoh diskriminasi dalamsektor pendidikan. Pada tahun 2013, Pengetua di Sekolah Menengah Alam Megah diShah Alam kononya mengejek murid-murid bukan Melayu yang bising semasa perhimpunansekolah dan memberitahu dengan kasar “Balik India dan China”. (Malaysia P. K.

, March 21, 2016, pp. 8-10) .Kes seperti ini berlaku di sekolah dan sangat membimbangkan keran sekolahadalah tempat untuk memupuk rasa hormat dan toleransi daripada membiakkanantagonisme di kalangna kumpulan etnik yang berbeza. Malangnya kes-kes sepertiini tidak dilaporkan dalam media massa dan portal berita dalam talian dankebanyakan pihak penguatkuasaan tidak mengambil berat hal ini. Selain daripada itu , pada tahun2015 satu trend baru diskriminasi kaum menjadi jelas apabila beberapa kejadianperbuatan jenayah digunakan untuk membenarkan diskriminasi kaum danmembangkitkan kerusuhan di kalangan kaum yang berlainan. Di mana satu keskecurian yang berlaku di Low Yat Plaza pusat membeli-belah elektronik populardi Kuala Lumpur pada 11 Julai 2015 menjadi isu perkauman.

Polis telah menyiasatdan kemudiannya menegaskan bahawa kecurian telefon pintar sebenarnya berlakudan situasi itu dapat dikawal dan mereka menafikan bahawa pergaduhan itubermotivasi perkaumanKumpulanPro-Melayu menyalahkan kumpulan etnik lain untuk kejadian ini yang sebenarnyamelibatkan seorang pemuda Melayu yang telah mencuri telefon bimbit dari sebuahkedai yang diuruskan oleh kaum Cina dan berjaya menangkap penjenayah tersebut