CUPRINS de perfec?ionare16 CAPITOLUL 2 2. Studiul aplica?iei 2.1.

CUPRINS  CAPITOLUL11.Studiul ?i analiza sistemuluiexistent 1.1.Prezentarea succint? a unita?ii economico-sociale 21.2.

Prezentareaactivit??ii desf??urate în unitatea economic? 71.3.Studiul sistemuluiinforma?ional- decizional existent1.3.1.

Organigramasocieta?ii 111.3.2. Studiulsistemului de conducere121.3.

3. Studiulsistemului condus14    1.4. Direc?ii de perfec?ionare16 CAPITOLUL22. Studiul aplica?iei2.

1. Algoritmulaplica?iei162.2. Impactul lans?rii aplica?iei aspra unit??iieconomice18     CAPITOLUL 1  1.

       Studiul ?i analizasistemului existent 1.1.    Prezentarea succint? a unita?iieconomico-sociale             SocietateaComercial? TERRA PAL S.R.L.

, cu sediul în Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. K1,sc. A, ap. 1 (1?i2), jude?ul Ialomi?a, înregistrat? la Oficiul RegistruluiComer?ului Ialomi?a sub nr. J21/11/2003, având C.

I.F. RO 15143955, a fostînfiin?at? în anul 2003.            Societateaeste administratã ?i reprezentat? cu drepturi depline de c?tre cei doiasocia?i, respectiv, domnul Teodorescu Paul ?i doamna Dobrin Mariana Mirela.            Obiectulprincipal de activitate este – “Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase.” –cod CAEN 0111. Societatea exploateaz?pe raza comunei Vl?deni, jude?ul Ialomi?a o suprafa?? de aproximativ 710 ha, teren arendat ?iconcesionat.

Situa?ia mijloacelorfixe ?i dot?rile tehnologice ale societ??ii sunt prezentate în anexa –”Situa?ia mijloacelor fixe”.            Num?rultotal de salaria?i este 20, din care direct productivi 17.            Dinpunct de vedere fiscal anul fiscal coincide cu anul calendaristic.            Dinpunct de vedere agricol anul agricol este iulie an n – iunie an n+1.            Infiitareaculturilor începe in luna iulie, in urmatoarea ordine: rapita, orz si grau,urmand in primavara anului urmator sa fie infiintate culturile de floatreasoarelui si porumb.            Lucrarilepentru fiecare cultura sunt: arat, discuit, pregatit teren, fertilizatpreemergent, semanat, tratamente fito-sanitare, fertilizat postemergent,recoltat.

Pe lângã acestea la floarea soarelui si porumb se mai executa lucraride prasila.              Nume firm? TERRA PAL SRL  Cod Unic de Înregistrare 15143955 Nr. Înmatriculare J21/11/2003  Data înfiin??rii 2003.. Jude? IALOMITA Localitate/Sector SLOBOZIA Adres? BDUL. MATEI BASARAB – BL. K1                                  Tabelul 1.

Datele de identificare ale firmei TERRA PAL S.R.LTabelul 1 sunt prezentate sub form? comprimata datele de identificare ale firmeiTERRA PAL (sursa: Ministerul Finan?elor-www.mfinante.ro).  Indicatori din BILAN? în anul 2014 2015 2016 CIFRA AFACERI 2016845 2185892 2288963 CHELTUIELI 2091763 2173871 2251777 PROFIT 532278 957068 969729             Tabelul 2.

Indicatorii prezen?i în Bilan?În Tabelul 2 sunt prezenta?i principaliiindicatori preluati din bilan?ul depus de societateal TERRA PAL pentru anii 2014, 2015 si2016 (sursa: Ministerul Finan?elor-www.mfinante.ro). Seobserv? c? cifra de afacerii are un parcurs cresc?tor in decursul perioadeianalizate si o scadere a profitului in anul 2016 datorat? condi?iilor climaticenefavorabile care au redus produc?ia de cereale în acest an. 1.

2.Prezentarea activit??ii desf??urate în unitateaeconomic? SocietateaTERRA PAL punde la dispozi?ie un pachet impresionant de servicii: primeste si ofera suprafete sprearendare pe perioade de timp determinate, posibilitatea efectuarii lucrarilorpartial, posibilitatea inchirierii utilajelor cu sau fara lucratori, furnizareatratamentelor/fertilizanti si aplicarea acestora. 1.       Suprafe?eprimite in arenda: Suprafe?e mai mici sau egale 10 hectare 800 kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereal Suprafete intre 10-20 hectare 850 kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale Suprafe?e intre 20-40 hectare 900 kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale Suprafe?e intre 40-70 hectare 1000 kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale Suprafe?e intre 70-100 hectare 1100 kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani Pentru suprafe?e mai mari de 100 hectare va avea loc o negociere inaintea semn?rii contractului                               Ofertainclude toate lucrarile necesare infiin??rii si intre?inerii culturilor, precumsi recoltarea si dupa caza valorificarea produselor. 2.       Suprafe?e oferite in arenda: ·        Suprafe?emai mici de 50 hectare                       45%din valoarea recoltei obtinuta·        Suprafe?eintre 50-100 hectare                           50%din valoarea recoltei obtinuta·        Pentrusuprafe?e mai mari de 100 hectare va avea loc o negociere inaintea semn?riicontractului                              Ofertainclude doar suprafetele fara curatarea acestora de reziduurile culturiloranterioare sau alte lucrari. 3.       Lucraripar?iale: ·        Arat           – 200 lei/hectar·        Discuit       – 150 lei/hectar·        Sem?nat    – 150 lei/hectar·        Fertilizat    – 100 lei/hectar·        Tratamente – 100 lei/hectar·        Recoltat     – 150 lei/hectar·        Transport   – 10 lei/km                              Ofertainclude combustibilu si personalul necesar efectuarii lucrarilor dar nu simateriile pemie (semin?e, îngra?aminte, tratamente) acestea putând fi furnizatecontra cost.

    4.      Închiriere utilaje:·        Remorca                                                  – 300 lei/zi·        Tractor                                                     – 450 lei/zi f?r? ?ofersi 550 lei/zi cu ?ofer·        Combina                                                  – 700 lei/zi f?r? ?ofersi 800 lei/zi cu ?ofer·        Plug/disc/semanatoare/fertilizator – 200 lei/zi       Oferta nu include combustibil. 5.       Furnizareasi administrare tratamentelor: ·        Fertilizan?ide baza                        300lei/hectar·        Fertilizan?ipostemergent               300 lei/hectar·        Erbicidpreemergent                      250lei/hectar·        Erbicidpostemergent                    350lei/hectar                                        Ofertainclude aplicarea tratamentelor.    1.3. Studiul sistemului deconducere  Sistemul de conducere alS.

C.  TERRA  PAL S.R.L. este alcatuit din directorul general, directorul economic si directorulexecutiv. Directorulgeneral are urm?roarele atribu?ii:o   Stabile?teîmpreuna cu Directorii pe care îi are în subordine obiectivele de viitor alefirmei;o   Comunic? obiectivele tuturor angajatilor ?i seasigura c? acestea sunt realizate;o   Monitorizeaz? si identific? tendintele dedezvoltare ala pie?ei; o   Se asigura de buna imagine a firmei pe pia??;o   Are drept de semn?tur? asupra contractelor;o   Este responsabil de rela?iile firmei cu mediulexterior acesteia.  Atribu?ii DirectorulEconomic:o   Întocmirea ?tatelor de plat?o   Pune documentele la dispozitia agentilor fiscali intimpul controaleloro   Realizarea Notelor contabileo   Realizarea Registrului de inventoro   Raspunde in fa?a Directorului Generalo    Atribu?ii DirectorMarketing:o   Stabilirea politicii de marketing a societ??ii;o   Realizarea Registrelor de cump?r?ri/vânz?ri;o   Întocmeste listele de oferte pentru produse. Atribu?ii DirectorulProductie:o   Executa dispozi?iile Directorului Generalo   Face propunei Directorului General privindsanc?ionarea sau promovarea angajatilor avuti in subordineo   Se asigur? de punerea in aplicare a planului dedezvoltare al firmeio   Raspunde în fata Directorului General 1.

4. Studiul sistemului condus În func?ie de pregatirea profesional?:-         Custudii superioare        ?  4 angaja?i-         Far? studii superioare    ? 11angaja?i  Pe grupe de vârst?:-         22-40 ani         ? 11 angaja?i;-         41-50 ani         ?  4angaja?i.Pe grupe de sexe:-         Barba?i                  ? 13 angaja?i;-         Femei               ?  2 angaja?i.În functie de profesie:-         Ingineragronom               ?  2 angaja?i;-         Contabili                      ?  2 angaja?i;-         Mecaniciagricoli               ?  5 angaja?i;-         Combainieri                       ?  4 angaja?i;-         Muncitori necalificati    ?  2 angaja?i.

Contabilitate:                ?efcontabil:-         Inspecteaz?realizarea documentelor primare;-         Inspecteaz?statele de plat? pentru salarii;-         Realizeaz?balan?e de verificare.Muncitori/combainieri/mecanici agricoli-         Pun in practic? directivele date deDirectorul de Produc?ie.Figura 1. Organigrama1.5.