Cumhurba?kan? SORUNUMUZ YOK Kahraman güvenlik güçlerinin s?n?r?n içinde eve

Cumhurba?kan? Recep TayyipErdo?an Be?tepe Milli Kültür ve Kongre merkezinde konu?ma yapt?.Cumhurba?kan? Recep TayyipErdo?an Be?tepe Milli Kültür ve Kongre merkezinde Sanayi Odas? Ödül törenindeyapt??? konu?mada Afrin operasyonu ile ilgili de?erlendirmelerde e bulundu. ABD’yesert bir dille cevap veren Ero?an ABD’nin ne zaman bitecek operasyon sorusuna ‘??imizne zaman biterse o zaman çekiliriz kimseden ak?l almaya ihtiyac?m?z yok’ dediKÜRT HALKI ?LE B?R SORUNUMUZYOKKahraman güvenlik güçlerinins?n?r?n içinde eve d???nda tarihin en büyük mücadelelilerinden birini verdi?inisöyleyen Erdo?an s?n?r?m?z da olu?turulmak istenen toprak bütünlü?ümüzü aç?k bir?ekilde tehdit eden tüm terör örgütlerine rest çekti. ?lk darbemizi F?ratKalkan? ile yapt?k diyen Erdo?an operasyonu sapt?rmak için yalan-yanl?? yaz?laryazan çizenleri de uyard? Ve ekledi bizi Kürt vatanda?? ile bir sorunumuz yok.

Olay Kürt koridoru meselesi de?il, ba??m?zda ki terör koridorunun s?n?r?m?zagirme te?ebbüsü meselesidir dedi.GER? ADIM ATMAK YOK,BEDEL?N? ÖDEYECEKLERKürt koridoru ve terörkoridorunu ben anlatacak de?ilim diyen Erdo?an içinde bulundu?umuz durumu fark etmeleriniistedi. Türkiye’ye yönelik yap?lan tacizlerin y?llard?r devam etti?inivurgulayan Erdo?an biz daha bugün Hatay’da ?ehit verdik.

Böylesine önemli birmücadele içinde ?ehit ve gazilerimiz olacakt?r. Ama dökülen kanlar kar??l?ks?zkalmayacakt?r mesaj? verdi. Bedelini en a??r ?ekilde ödeyecekler dedi.

 DÜRÜST DE??LLERABD’nin be? bin silahgetirdi?ini vurgulayan Erdo?an, bu silahlar nerde nereye da??t?ld? diye sordu.Suriye’de Amerika’n?n yirmiye tak?n üssü var bunu herkes görsün. Dürüstde?iller dedi ve Rusya ile görü?melerin devam etti?ini söyleyerek yolumuzadevam edece?iz dedi.APTAL OLMAK GEREK?R13 milyon Suriyelininçektikleri ac?lar? hat?rlatan Erdo?an ba?kalar?n?n umurunda olmasa da bizim umurumuzdadedi.

Türkiye Afrin’de kürtler ile mücadele etmiyor terör örgütü ile mücadeleediyor. Afrin’in yüzde elli be?i Arap yüzde otuz be?i Kürt geri kalan? Türkmenama ortada bir terör örgütü var ve mücadelemiz onlarla dedi. Alçak projenin neoldu?unu anlamamak için aptal olmak gerekir dedi. ???M?Z NE ZAMAN B?TERSE OZAMAN ÇEK?L?R?ZAfrin operasyonu ancak F?ratKalkan? gibi hedefine ula?t??? zaman biter. Amerika bizden süre istiyor diyor.Amerika’n?n Afganistan’da ki süresi belli miydi de bize soruyor.

Irak’ta kisüre bitti mi. Bizim i?imiz ne zaman biterse o zaman çekiliriz. Uzun uzunkalmaya merak?m?z yok. Kimseden de icazet alma derdimizde yok bunu herkesbilsin dedi.