Birçok ?a??rmamay? ö?retir Adana. Aras? 36 km olan Kadirli-Kozan’?n

Birçok insan?n anlat?rken hem
nefret etti?i hem de vazgeçemedi?i yegâne ?ehir, beylik cümlelerle anlat?lmaz.
Absürt ?ehirdir Adana. Kendi içinde tutars?zd?r, kimi zaman kelimelere s??maz.
Bu ?ehri anlamak için ya?amak gerekir bu ?ehirde.

                S?caktan
ve Adana’n?n kan? h?zl? akan yap?s?ndan dolay? agresiflik hat safhadad?r. Adliye
haberleriyle ün yapm?? Adana; gelmeyende merak uyand?r?r, uzaktan bakana korku
verir. Adana’da ya?ayan insanlara Survivor’da ya?amak çocuk oyunca?? gelir.
Türkiye’nin Teksasvari ?ehri gözüyle bak?l?r, ço?u zaman Los Adanas diye
an?l?r. Adana’ya, ülkenin haber repertuar? yaftas? yap??t?r?l?r. Ana haberlerde
ilginç bir olay gördü?ümüzde usulca sa? üst kö?eye bakar?z ve sadece “Adana”
yaz?s?n? görene kadar sürer ?a?k?nl???m?z. Etraftaki tomalar ya?am biçimidir
adeta.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

                Adana’ya
gelen hiç kimse kebap yemeden dönmez bu caddelerden. Her ay?n alt?s?
kebapç?larda bayram havas? vard?r. Kredisini, bursunu alan ö?rencilerle dolup
ta?ar esnaf. Ne kadar asabi de olsa, bereketli topraklar?ndaki pamuk gibi sar?p
sarmalar insanlar? bilhassa ö?rencileri. Ba?kad?r Adana’da ö?renci olmak.
S?n?rs?z indirim sa?lar sokaklarda, babacand?r esnaf. Adanal? sahiplenir,
kendinden olan? da olmayan? da. Yeri gelir sap???n bile sap?ktan korudu?unu,
kimseye pabuç b?rakmad???n? görür insan. Balcal? otobüslerinin koridorlar?nda
üç s?ra halinde üstelik hiç tutunmadan yolculuk yapmaya al???r, 7B’de dans eden
muavinlere alk?? tutar, 7C ile bütün Adana’y? bir saat içinde gezebilir
Adanal?. Monotonlu?u reddeden ayk?r? kafa yap?s?yla her ?eyi görmeye al???r bu
gözler. Hiçbir ?eye ?a??rmamay? ö?retir Adana. Aras? 36 km olan
Kadirli-Kozan’?n y?lan hikâyesine dönen husumetlerine kar??n kozmopolitan
?ehirdir Adana, herkese kucak açar. Etnisite yap?s? yans?m??t?r sokaklar?na. Bu
yüzden çar??da saat satan siyahiler ya da sokakta gezen herhangi bir yabanc?
?a??rtmaz kimseyi. Herkesle bir olmak herkesle hem?eri olmakt?r Adanal? olmak.
Ya?ar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Y?lmaz Güney’in hem?erisi olmakt?r Adanal?
olmak.

                Adana’da
ö?renci olmak; ay?n alt?s?nda burslarla Ye?il Kap?’ya gitmektir, gece hiç
ü?enmeden ??rdana gitmektir, so?uk k?? günlerinde Menderes’te salep içmektir,
kebap ?ehrinde s?f?r beden olmay? umursamamakt?r, sokaklar?nda gezerken nargile
kokusunda kaybolmakt?r, kampüste göle kar?? çay içmektir, üniversitenin
çimlerinde uzanmakt?r, festivallerinde doyas?ya e?lenmektir. Hatta marka olmay?
ilk olarak üniversitenin maskotu Sak?zc? Mahmut Abi’den ö?renmektir, turuncu
otobüslerin hepsinin üniversiteye gitmedi?ini kendini Buruk Mezarl???nda
bularak ke?fetmektir.

                Yeme?i
s?radan bir ihtiyaç de?il bir ya?am tarz? olarak görür Adanal?lar. Sabahlar?
afyonun ci?er kokusuyla patlayaca?? tek ?ehir, “?yy!” nidalar?na ra?men
doyas?ya tüketilen ??rdan?n, ?algam?n her türlüsünün, bici bicinin merkezidir
Adana. Yarat?c?l?kta s?n?r tan?mayan Adanal?lar, bir insan? mutlu etmenin en
iyi yolunun da yemekten geçti?ini iyi bilir. Bu yüzden do?um günlerinde pasta
yerine ??rdana mum dikilir. En delikanl?s? bile romantikli?inden ödün vermez.
Çiçek almaz ama ci?erle çiçek demeti yapar sevgililer gününde. Özel günlerini
bile kendine has ya?ar Adana insan?.

                Israrc?d?r
Adana insan?. ?stedi?ini mutlaka al?r. Bilhassa dilencisi bunun en iyi
örneklemidir. Para alamazsa yemek ald?r?r, o da olmad? ömrünüzü tüketir. Ama
mutlaka bir ?eyler eksiltir sizden. Havas?ndan m?d?r suyundan m?d?r bilinmez
ama bomba ?üphesiyle yolu tüple kapatacak kadar fedakâr, kredi borcunu
ödeyemedi diye bankay? yakacak kadar cefakârd?r Adana insan?. Sad?kt?r ayn?
zamanda. Ba?ka ?ehirde kebap yemez kendi ?ehrinde yedi?i gibi. Üstelik yan?nda
pilav varsa hakaret sayar memleketine.

                Neredeyse
Adana’y? onlara ait zannedece?iniz, virüs misali yay?lan Karde?ler Unlu Mamullerini
de unutmamak gerekir. Her yeri devlet büyüklerinin ad?yla çevirili memleketin
sokaklar?nda Sabanc?’n?n oldu?u kadar Karde?ler de söz sahibidir Adana
kültüründe.

                Hayat?
farkl? ö?retir Adana. Kar??dan kar??ya geçmeyi yola atlayarak ö?renirsin. Yaya
geçidi ise bir lükstür. Araba kullanmay? ö?renmek için en ideal ?ehirdir. Adana,
trafik kurallar?n?n iplenmedi?i bir ?ehirdir. Zira Adana trafi?inde sa? kalmay?
ba?aran ki?i her yerde araba kullanabilir. Buçuklu durak isimlerinin oldu?u,
yar??malara bile konu olmu? yerüstündeki metrosu, yüzmeyi kanalda ö?renen
çocuklar?, geri vitesin kentin kültürüne ayk?r? oldu?u tek ?ehirdir Adana. Bir
i?te terslik varsa oras? Adana’d?r.

                Bamba?ka
bir dili vard?r Adana’n?n. Yeni gelenler revizyon yapmadan ileti?im kuramaz
Adana insan?yla. Yeri gelir nev-i ?ahs?na münhas?r Adana küfürleri bile nida
yerine kullan?l?r, sevgi sözcü?üdür kimi zaman kompliman olarak kullan?l?r.
Adana’ya özgü sözler yeni bir dil ö?retir insana. “Kap?y? g?nd?r?k b?rak”
derken kap?y? aral?k b?rakman?z gerekti?ini ö?renir, küncünün susam oldu?unu
bilirsiniz. Zahar, c?nc?k, kirve, hipo gibi kelimeler gitgide daha tan?d?k
kelimeler halini al?r zihninizde. Akabinde yeni bir lisana sahip olursunuz. Nirvana’ya
eri?mi? has Adanal?lar misali “Hallederiz” rahatl??? en çok kullan?lan
sözcüktür ve lügat?n?za girmi?tir art?k. Adana dili ve edebiyat?yla hem?erili?e
ho? geldiniz.

                Çok
farkl? hava seçene?ine ?ahit olan Adanal?lar tuhafl?klar?n? bu dengesiz hava
?artlar?na borçludur. Sar? s?cak ?ehrin insanlar? iklimin dengesiz olmas?ndan
ötürü ayn? anda dört mevsim ya?ar. Sabahlar? evinden kabanla ç?kar, yar?m kollu
t-shirt ile ö?leni geçirir, ak?amüstü serinli?ini ise h?rkas?yla atlat?r. Ekvatordan
hallice yazlar? kald?r?mda yumurta pi?irilebilen bir ?ehrin arabalar?n?n
üzerinde “Arabada serinlemek 5 TL” yaz?s? ?a??rtmaz haliyle. ?nsan? gibi
s?cakt?r Adana. Adana’ya gelen herkes damacanayla tüketti?i su sonras?, erimeye
ramak kala hak verir Güne?’e silah s?kan adama. Hatta yaz aylar?nda ak?ama
kadar hayalet ?ehre döner Adana. Hava muhalefetleri nedeniyle okullar?n tatil
olmad??? tek ?ehirde kimse kardan adam yapmay? bilmez. Rivayetlere göre kimse
kar ya????n? görmemi?tir.

                Terslikleri,
yeme?i, s?ca?? kadar festivalleri ile de ünlüdür Adana. Rak? Festivalinde tarih
kokan sokaklarda kurulan uzun masalarda so?u?a ra?men birlikte olur, davullar
e?li?inde e?lenir bütün Adanal?lar. Portakal Çiçe?i Festivali sokaklar?
insanlarla doldurup portakal kokular?n?n aras?nda rengârenk kortejler yap?l?r,
konserler sabaha kadar devam eder. Tiyatro Festivali, Film Festivali, Kitap
Fuar? gibi say?s?z etkinliklerle soka?a dökülür insanlar.

                Vesselam
kendine özgü bir kent kültürü olan Adana ba??ms?zl???n? ilan etse s?r?tmaz.
Zira öyle kendine özgüdür ki Adana burada her ?ey mümkündür.