Bir 4 olmas? gerekir. Vücut geli?tirme egzersizleri de kilo

            Bir çok insan zay?flama için çaba gösterse de, tam aksine kilo almak isteyen ki?i say?s? da oldukça fazlad?r. Zira kilo almak, kilo vermek kadar dikkat ve özveri gerektiren bir husus olarak temel bir gereksinim olmu?tur. Kilo almak isteyen birinin, bu eylemi sa?l?kl? yöntemlere ba?vurarak yapmas? gerekir. Aksi halde telafisi zor olan bir çok sa?l?k problemi ile kar?? kar??ya kalmak da ihtimal dahilindedir. Sa?l?kl? Kilo Almak ?çin Yap?lmas? Gerekenler            H?zl? ama sa?l?kl? kilo almak için birçok alternatif yöntem bulunmaktad?r. Bunlar?n en ba??nda, gün içerisinde harcanan kaloriden daha fazlas?n? almaya özen göstermek. Çok hareket az kalori, az hareket çok kalori manas?n? ta??r.

Bu nedenle ne kadar az hareket edilirse kalori harcamas? da o kadar az olacakt?r. Günlük ya?am aktiviteleri ile ya?am tarz?n? ve günlük beslenme al??kanl?klar?n?n düzenlenmesi ile 1000 kalori kazanç sa?lanarak haftal?k en az 1 kilo almak mümkündür. 1000 kalorinin 1 kiloya denk geldi?i dü?ünüldü?ünde, ki?inin bir hedef belirleyerek her gün en az 500 kalori almas? gerekti?ine inanmal?d?r.

Kilo alma h?z? ki?inin, metabolizmas?na ve vücut özelliklerine göre de?i?kenlik gösterebilir. Bu nedenle konu hakk?nda önce uzman bir hekimin görü?ü al?narak, belirlenen yöntemlerin denenmesinde fayda vard?r. Temel mant?k, hareket yetisinin az, al?nan kalorinin fazla olmas?nda yatmaktad?r. Sa?l?kl? Kilo Alma Yöntemleri Nelerdir?            Bir çok ki?i kilo almak isterken abur cubur, hamur i?i tüketmektedirler. Bu g?dalar? tüketerek kilo almak mümkündür ancak sa?l?kl? kilo alma kavram?na uymamaktad?r. Bu yüzden kilo almak isteyen birinin, sa?l???n? tehdit edecek tüm besinlerden uzak durarak, tamamen sa?l?kl? yöntemlere ba?vurmas? gerekmektedir. Bu aç?dan bak?ld???nda yap?lacak en önemli husus ö?ün say?s?n? art?rmak olmal?d?r.

Günde 2 ö?ün beslenen birinin kilo almas? beklenemez. Bu yüzden günlük ö?ün say?s?n?n en az 4 olmas? gerekir. Vücut geli?tirme egzersizleri de kilo al?m?nda ba?vurulan yöntemlerdendir.

E?er bir beslenme program? haz?rlanacaksa karbonhidrat içerikli de?il, tamamen sa?l?kl? olan ya? ve protein içeren besinler tüketilmelidir.