Bilim o kadar art?yor. Ara?t?r?lan sekiz kanser türünün be?inde

Bilim insanlar?, t?ptaki en büyük hedeflerden biri olan, kansere kar?? evrensel
bir kan testine do?ru bir ad?m att?.

Amerika Birle?ik Devletleri’ndeki Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir ekip,
hastal???n sekiz yayg?n ?eklini alg?layan bir yöntemi denedi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ara?t?rma ekibinin nihai hedefi, kanseri erken evrelerde yakalayacak,
milyonlarca hayat kurtaracak bir y?ll?k kan testi tasarlamak.

Testle ilgili sonuçlar? yorumlayan baz? ?ngiliz uzmanlar, BBC Sa?l?k ve Bilim
Muhabiri James Gallagher’a, al?nan sonuçlar nedeniyle “çok heyecanl?”
olduklar?n? söyledi.

Mutasyona u?ram?? DNA ve proteine
bak?l?yor

Tümörler, mutasyona u?rayan DNA’lar?n?n ve proteinlerinin kan dola??m?na yapt?klar?
küçük izlerini salarlar.

Yeni geli?tirilen Kanser arama (The Cancer Seek) testi, kanserde düzenli olarak
ortaya ç?kan 16 gende ve s?kl?kla sal?nan sekiz proteinde mutasyon ar?yor.

The Cancer Seek testi, Yumurtal?k, karaci?er, mide, pankreas, yemek borusu,
kolon, akci?er veya gö?üste kanser bulunan di?er dokulara henüz yay?lmam??
1,005 hastada denendi.

Genel olarak, test kanserlerin yüzde 70’ini buldu.

Johns Hopkins Üniversitesi T?p Fakültesi’nden Dr. Cristian Tomasetti, BBC’ye
yapt??? aç?klamada ?unlar? söyledi: “Bu erken te?his alan? kritiktir ve
sonuçlar çok heyecan vericidir. Bence bu kanser ölümü üzerinde çok büyük bir
etkisi olabilir.”

Kanser hastal???n?n tespiti ne kadar erken olursa, kanser tedavisine ba?lama
?ans? o kadar art?yor.

Ara?t?r?lan sekiz kanser türünün be?inde erken te?his için henüz tarama
program? yok.

Çok az belirtiye sahip olan Pankreas kanseri çok geç alg?lan?yor ve be?
hastan?n dördü tan?s? kondu?u y?l hayat?n? kaybediyor.

Dr Tomasetti, tümörlerin hala cerrahi olarak ç?kar?lma durumundayken bulunmas?n?n
sa? kal?m için “gece ve gündüz farkl?l???” gibi olaca??n? söyledi.

The Cancer Seek testi,
?imdilik kanser te?hisi konmam?? insanlarda deneniyor.

Bu deneme süreci testin kullan??l?l???n?n gerçek s?namas? olacak.

Umut, meme kanseri için mamografi ve kolorektal kanser için kolonoskopi gibi
di?er tarama araçlar?n? tamamlayabilir.

Dr Tomasetti BBC’ye ?unlar?
söyledi: “Ara?t?rmalar?m?z? tamamlad???m?z zaman, y?lda bir kez
kullanabilece?imiz bir kan testi yapmay? dü?ünüyoruz.”

Evrensel test?

Science dergisinin son say?s?nda yay?mlanan The Cancer Seek testi, mutasyona
u?rayan DNA ve proteinler için avland??? için yeni ve önemli bir geli?me.

Analiz edilen mutasyonlar?n ve proteinlerin say?s?n?n art?r?lmas? durumunda,
daha geni? bir kanser aral??? için test yapmas?na imkan do?aca?? dü?ünülüyor.

Londra’daki Kanser Ara?t?rmalar? Enstitüsü Evrim ve Kanser Merkezi ve Royal
Marsden NHS Vakf? Dan??man? T?bbi Onkoloji Bölümü Ba?kan? Dr Gert Attard, The
Cancer Seek testinin kanser ara?t?rmalar? için büyük bir potansiyel
sa?lad???n?, al?nan sonuçlar nedeniyle büyük heyecan duydu?unu, baz? genel taramalar?
veya kolonoskopi gibi di?er i?lemleri yapmadan, “sadece kan testi ile kanseri
te?his etmeye çok yak?n?z” dedi.

Ancak, kanser te?hisi kondu?unda yap?lmas? gerekenler konusunda hala bir
belirsizlik oldu?unu söyledi.

Baz? durumlarda, tedavi, hayat? tehdit eden bir kanserle ya?amaktan daha kötü
olabilir.

Erkekler, tedavi edilmekten ziyade yak?ndan takip edilen yava? ilerleyen
prostat kanserlerine sahip olabilirler.

Dr Attard, “Kanseri farkl? bir ?ekilde tespit etti?imiz takdirde, herkesin
tedaviye ihtiyac? olaca??n? kabul edemeyiz” dedi.

Cambridge Üniversitesi’nde
kanser epidemiyolojisi profesörü olan Paul Pharoah, kanserlerin daha az
ilerledi?inde testin nas?l performans gösterdi?ini de?erlendirmek için daha
fazla çal??maya ihtiyaç oldu?unu söyledi.

“Bir testin ileri
kanserleri saptayabilece?ini göstermek, testin erken evre semptomatik kanseri
saptamada, semptomatik olmayan kanseri saptamada kullan??l? olaca?? anlam?na
gelmiyor” dedi. Çal??mada evre 1 kanserler için duyarl?l?k yaln?zca yüzde
40 idi.”

The Cancer Seek testi maliyetinin, bir kolonoskopi ile ayn? fiyata (500 dolar
civar?) olmas? dü?ünülüyor.