Ac?, durumudur (TÜ?K, 2008:32). Fakat bahsedilen kavram?n çok boyutlu

Ac?,
sefalet, cehalet, hastal?k, açl?k vb. birçok olumsuz durumu bünyesinde
bar?nd?ran günümüz dünyas?n?n ba? etmede aciz kald??? boyutlar? ve sonuçlar?
itibariyle korkunç olarak nitelendirilebilecek insanl?k tarihinin belki de en
köklü sorunu “yoksulluk”. Çok boyutlu bir kavram olan yoksulluk kendisine
yakalananlar? hastal???n insan vücudundaki yay?lmas?na benzer bir etki
göstererek hâkimiyeti alt?na al?r. Do?rudan ya da dolayl? olarak hayat?n her
safhas?nda boyutlar?n?n olmas?, ülkeler, toplumlar ve hatta ayn? ülkenin farkl?
bölgelerinde de?i?ik yönleriyle ortaya ç?kmas? söz konusu olgunun farkl?
disiplinlere konu olmas?na ve literatürde görü? birli?ine var?lm?? bir
tan?m?n?n olmamas?na neden olmu?tur.

Genel
olarak yoksulluk, insanlar?n temel gereksinimlerini kar??layamama durumudur
(TÜ?K, 2008:32). Fakat bahsedilen kavram?n çok boyutlu olmas? ve
küreselle?meyle birlikte insan ihtiyaçlar?n?n çe?itlenmesi temel gereksinimden
ne anla??lmas? gerekti?i sorununu do?urmu?tur. Özellikle g?da bar?nma ve
giyecek gibi ya?amsal rol oynayan ihtiyaçlar?n zamana, çevre ko?ullar?na ve
toplumlar?n özelliklerine göre de?i?iklik gösterece?i dü?ünüldü?ünde kavramsal
bir  çe?itlili?in ortaya ç?kmas?  kaç?n?lmaz bir hal alacakt?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yoksullu?un
tam anlam? ile toplumsal bir sorun olarak ele al?n?p üzerinde çal???lmas? ise
1899 y?l?na dayanmaktad?r. ?lk yoksulluk çal??mas? Charles Booth taraf?ndan
(Life and Labour of The People in London) 1899 y?l?nda Londra’da yap?lm??t?r
(Erdem, 2006: 325).Yoksulluk çal??malar?n?n ba?lat?c?s? Booth ailelerin
geçimleri üzerinde durmu? ve gelir düzeyini yoksullu?u belirlemede bir ölçüt
olarak kullanm??t?r (DPT, 2001:108). ?üphesiz Boothun yoksulluk kavram?n? dar
bir kal?p içerisinde de?erlendirip sadece gelir düzeyini yoksulluk ölçütü
olarak kabul etmesi ele?tiriye aç?kt?r ve her toplum için geçerli bir tan?m
olmaktan uzakt?r. Çünkü bir toplum için yoksul say?labilecek gelirin ölçütü
di?er toplum için geçerli olmayacakt?r..

Boothun
Londra’da yapt??? çal??man?n bir benzerini Rowntree 1902 y?l?nda ?ngiltere’nin
York ?ehrinde yapm??t?r (Marshall, 1999:87). Yap?lan çal??mada yoksulluk sadece
geçimle s?n?rlanmam??, geçinmek için gereken gelir, ayr?ca giyim ve bar?nma
ihtiyaçlar? göz önüne al?nm??, böylece daha kesin bir yoksulluk tablosu ortaya
ç?kar?lmaya çal???lm??t?r (Erdem, 2003:27).

Öte
yandan yoksulluk, baz? ara?t?rmac?lara göre dar ve geni? anlaml? olarak da
tan?mlanm??t?r. Dar anlamdaki yoksulluk bireyin ya?am?n? sürdürmesi için
gerekli ihtiyaçlar?n? kar??layacak gelire sahip olmamas?n? ifade ederken geni?
anlamda yoksulluk ise bireyin fiziki olarak var olu?unu sa?layabilecek
yeterlili?e sahipli?ini fakat ya?ad??? toplumun refah düzeyinin ise gerisinde
kalma durumunu anlatmak için kullan?lm??t?r.

Daha
önceden de belirtildi?i gibi yoksulluk birçok bilim dal?na konu olmu? çok
boyutlu bir kavramd?r. Bu nedenle yoksullu?u dar bir kal?p içerisine sokarak
sadece gelir yetersizli?i olarak de?erlendirmek kavram?n do?ru anla??lmamas?na
ve tam anlam?yla bir mücadelenin gerçekle?memesine neden olacakt?r.

Tekelinin
de beyan?yla ya?an?lan yoksulluk tek bas?na gelir azl???, temel mal ve
hizmetlerden yoksunluk de?ildir. Modernitenin olu?turdu?u kentlerin varo?
bölgelerinde ya da mahallelerinde yasama; sa?l?ks?z çevre ko?ullar?na maruz
kalma; e?itim, sa?l?k, adalet gibi toplumsal gereksinimlerden az yararlanma;
güvenlik yetersizli?i, ?iddete aç?k olma gibi daha geni? ele al?nmal?d?r
(Tekeli, 2000:145).

Yukar?daki
görü?ten hareketle Bauman, yoksullu?u ekonomik k?staslar?n yan? s?ra sosyal ve
psikolojik k?staslar? da ele alarak söyle aç?klar: ?nsanl?k tarihinin büyük
k?sm?nda yoksulluk durumu hayatta kalma aç?s?ndan do?rudan bir tehlike
olu?turmu?tur. Açl?ktan ölme, hastal?k durumunda t?bbi bak?ms?zl?k ve
bar?naks?zl?k tehdidi. Hâlâ dünyan?n birçok bölgesinde bu, tehlikeler anlam?na
gelmektedir. Yoksullar?n durumu yaln?z hayatta kalabilme seviyesinin üstüne
ç?ksa bile, yoksulluk her zaman için kötü beslenme, iklim de?i?ikliklerine
kar?? yetersiz korunma ve evsizlik demektir; (…). Bununla beraber yoksulluk
fenomeni yaln?zca yokluk ve bedensel tehlike anlam?na gelmez. Yoksulluk ayn?
zamanda sosyal ve psikolojik bir durumdur: insan ya?am?n?n edebe uygunlu?u,
içinde bulundu?u toplumun nezih yasam standartlar?yla ölçüldü?ü için bu
standartlara eri?ememenin kendisi bir s?k?nt?, ?st?rap ve özsayg? yitimi
sebebidir. Yoksulluk, “normal yasam” olarak kabul edilen her ?eyden mahrum
b?rak?lma demektir. “istenilen düzeyde olmama” demektir. Bu durum, kendini
be?enmeme, utanç ya da suçluluk duymayla sonuçlan?r. Yoksulluk, ayr?ca, mevcut
toplumda “mutlu bir ya?am”? ifade eden tüm imkânlardan yoksun b?rak?lmak,
“hayat?n sunmak zorunda oldu?u”nu almamak anlam?na da gelir. Bu da kendini
de?ersiz görmeyle, ?iddet içeren ve kat? davran??lar biçiminde beliren kin ve
öfkeyle ya da her ikisiyle sonuçlan?r (Bauman,1999: 59)