Ac?, durumudur (TÜ?K, 2008:32). Fakat bahsedilen kavram?n çok boyutlu

Ac?,sefalet, cehalet, hastal?k, açl?k vb. birçok olumsuz durumu bünyesindebar?nd?ran günümüz dünyas?n?n ba? etmede aciz kald??? boyutlar? ve sonuçlar?itibariyle korkunç olarak nitelendirilebilecek insanl?k tarihinin belki de enköklü sorunu “yoksulluk”.

Çok boyutlu bir kavram olan yoksulluk kendisineyakalananlar? hastal???n insan vücudundaki yay?lmas?na benzer bir etkigöstererek hâkimiyeti alt?na al?r. Do?rudan ya da dolayl? olarak hayat?n hersafhas?nda boyutlar?n?n olmas?, ülkeler, toplumlar ve hatta ayn? ülkenin farkl?bölgelerinde de?i?ik yönleriyle ortaya ç?kmas? söz konusu olgunun farkl?disiplinlere konu olmas?na ve literatürde görü? birli?ine var?lm?? birtan?m?n?n olmamas?na neden olmu?tur.Genelolarak yoksulluk, insanlar?n temel gereksinimlerini kar??layamama durumudur(TÜ?K, 2008:32).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Fakat bahsedilen kavram?n çok boyutlu olmas? veküreselle?meyle birlikte insan ihtiyaçlar?n?n çe?itlenmesi temel gereksinimdenne anla??lmas? gerekti?i sorununu do?urmu?tur. Özellikle g?da bar?nma vegiyecek gibi ya?amsal rol oynayan ihtiyaçlar?n zamana, çevre ko?ullar?na vetoplumlar?n özelliklerine göre de?i?iklik gösterece?i dü?ünüldü?ünde kavramsalbir  çe?itlili?in ortaya ç?kmas?  kaç?n?lmaz bir hal alacakt?r.Yoksullu?untam anlam? ile toplumsal bir sorun olarak ele al?n?p üzerinde çal???lmas? ise1899 y?l?na dayanmaktad?r. ?lk yoksulluk çal??mas? Charles Booth taraf?ndan(Life and Labour of The People in London) 1899 y?l?nda Londra’da yap?lm??t?r(Erdem, 2006: 325).

Yoksulluk çal??malar?n?n ba?lat?c?s? Booth aileleringeçimleri üzerinde durmu? ve gelir düzeyini yoksullu?u belirlemede bir ölçütolarak kullanm??t?r (DPT, 2001:108). ?üphesiz Boothun yoksulluk kavram?n? darbir kal?p içerisinde de?erlendirip sadece gelir düzeyini yoksulluk ölçütüolarak kabul etmesi ele?tiriye aç?kt?r ve her toplum için geçerli bir tan?molmaktan uzakt?r. Çünkü bir toplum için yoksul say?labilecek gelirin ölçütüdi?er toplum için geçerli olmayacakt?r.

.BoothunLondra’da yapt??? çal??man?n bir benzerini Rowntree 1902 y?l?nda ?ngiltere’ninYork ?ehrinde yapm??t?r (Marshall, 1999:87). Yap?lan çal??mada yoksulluk sadecegeçimle s?n?rlanmam??, geçinmek için gereken gelir, ayr?ca giyim ve bar?nmaihtiyaçlar? göz önüne al?nm??, böylece daha kesin bir yoksulluk tablosu ortayaç?kar?lmaya çal???lm??t?r (Erdem, 2003:27). Öteyandan yoksulluk, baz? ara?t?rmac?lara göre dar ve geni? anlaml? olarak datan?mlanm??t?r. Dar anlamdaki yoksulluk bireyin ya?am?n? sürdürmesi içingerekli ihtiyaçlar?n? kar??layacak gelire sahip olmamas?n? ifade ederken geni?anlamda yoksulluk ise bireyin fiziki olarak var olu?unu sa?layabilecekyeterlili?e sahipli?ini fakat ya?ad??? toplumun refah düzeyinin ise gerisindekalma durumunu anlatmak için kullan?lm??t?r.Dahaönceden de belirtildi?i gibi yoksulluk birçok bilim dal?na konu olmu? çokboyutlu bir kavramd?r.

Bu nedenle yoksullu?u dar bir kal?p içerisine sokaraksadece gelir yetersizli?i olarak de?erlendirmek kavram?n do?ru anla??lmamas?nave tam anlam?yla bir mücadelenin gerçekle?memesine neden olacakt?r. Tekelininde beyan?yla ya?an?lan yoksulluk tek bas?na gelir azl???, temel mal vehizmetlerden yoksunluk de?ildir. Modernitenin olu?turdu?u kentlerin varo?bölgelerinde ya da mahallelerinde yasama; sa?l?ks?z çevre ko?ullar?na maruzkalma; e?itim, sa?l?k, adalet gibi toplumsal gereksinimlerden az yararlanma;güvenlik yetersizli?i, ?iddete aç?k olma gibi daha geni? ele al?nmal?d?r(Tekeli, 2000:145).Yukar?dakigörü?ten hareketle Bauman, yoksullu?u ekonomik k?staslar?n yan? s?ra sosyal vepsikolojik k?staslar? da ele alarak söyle aç?klar: ?nsanl?k tarihinin büyükk?sm?nda yoksulluk durumu hayatta kalma aç?s?ndan do?rudan bir tehlikeolu?turmu?tur. Açl?ktan ölme, hastal?k durumunda t?bbi bak?ms?zl?k vebar?naks?zl?k tehdidi. Hâlâ dünyan?n birçok bölgesinde bu, tehlikeler anlam?nagelmektedir. Yoksullar?n durumu yaln?z hayatta kalabilme seviyesinin üstüneç?ksa bile, yoksulluk her zaman için kötü beslenme, iklim de?i?ikliklerinekar?? yetersiz korunma ve evsizlik demektir; (…).

Bununla beraber yoksullukfenomeni yaln?zca yokluk ve bedensel tehlike anlam?na gelmez. Yoksulluk ayn?zamanda sosyal ve psikolojik bir durumdur: insan ya?am?n?n edebe uygunlu?u,içinde bulundu?u toplumun nezih yasam standartlar?yla ölçüldü?ü için bustandartlara eri?ememenin kendisi bir s?k?nt?, ?st?rap ve özsayg? yitimisebebidir. Yoksulluk, “normal yasam” olarak kabul edilen her ?eyden mahrumb?rak?lma demektir. “istenilen düzeyde olmama” demektir. Bu durum, kendinibe?enmeme, utanç ya da suçluluk duymayla sonuçlan?r.

Yoksulluk, ayr?ca, mevcuttoplumda “mutlu bir ya?am”? ifade eden tüm imkânlardan yoksun b?rak?lmak,”hayat?n sunmak zorunda oldu?u”nu almamak anlam?na da gelir. Bu da kendinide?ersiz görmeyle, ?iddet içeren ve kat? davran??lar biçiminde beliren kin veöfkeyle ya da her ikisiyle sonuçlan?r (Bauman,1999: 59)