2009 y?l?nda ç?kar?lan, bir kripto para türü olan Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto olarak biliniyor. Ancak Satoshi Nakamoto’nun kim oldu?u halen bulunamad?. Milyar dolarl?k hacme sahip Bitcoin’in kurucusunun bu ismi bir takma bir ad olarak kulland??? öne sürülüyor.Dijital para türü Bitcoin ile tan?d???m?z Satoshi Nakamoto 2008’in sonlar?nda “Cryptography Mailing List” üzerinden payla?t??? sayfa ile, Bitcoin’in s?n?rlar?n? çizen ve prensiplerini anlatan protokolleri yay?nlam??t?r. 2009 y?l?nda payla??mlar?n? sürdüren Satoshi’den haber y?l sonuna do?ru kesildi. Gerçek kimli?ini ele vermeyen geli?tirici Satoshi Nakamoto’dan en son 2011 y?l? ortalar?nda haber al?nd??? ve bitcoinin mucidinin “yeni ?eyler üzerine çal??t???” iddia edildi.

Son dönemde ad?ndan s?kça söz ettiren Bitcoin kurucusunun kimli?i büyük bir merakla ara?t?r?l?yor. Fakat aradan y?llar geçmesine ra?men hala kesin bir sonuç elde edilmi? de?il.  ??te Satoshi Nakamoto hakk?nda baz? tahminler:Satoshi Nakamoto Japon Mu?Kripto para türü Bitcoin’in internet sitesii 18 A?ustos 2008 tarihinde Japonya’da faaliyet gösteren bir anonim kay?t servisi taraf?ndan kaydedilmi?.

Bilinen di?er bir ?ey de Bitcoin’in tamamen Japonya’da hizmet veren internet servis sa?lay?c?lar? taraf?ndan bar?nd?r?ld???d?r. ?nternet sitesinin kayd? yaln?zca 18 May?s 2011’de Finlandiya’ya ta??nm??, bu da Finlandiya varsay?m?n? de?ersiz k?lan bir bilgidir.NewsWeek Muhabiri ?ddia Etti!?ngiltere merkezli Newsweek haber sitesinin muhabiri Leah McGrath, 2014 y?l?nda Dorian Nakamoto isimli bir ki?inin kimli?ini payla?m?? ve bu ki?inin Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto oldu?unu iddia etmi?ti. Bu haberden sonra Dorian Nakamoto isimli ki?i iddialar? yalanlad?. Bitcoinin kurucusu olmad???n? belirten Dorian Nakamoto, Newsweek’e kar?? dava açt?.Bitcoin’i Devlet Mi Kurdu?Günümüzün dijital paras?n?n arkas?nda bir devletin oldu?u teorisi kuruldu?u günden itibaren var. Ço?u ki?i böyle bir teknolojinin birkaç ki?iyle kurulabilece?ine inanm?yor.

Bu nedenle Bitcoin’in arkas?nda bir devlet, bir hükümet oldu?unu dü?ünüyor.Satoshi Nakamoto ?imdi Ne Yap?yor?Bitcoin’in kurucusundan en son 23 Nisan 2011 tarihinde mail al?nd?. Satoshi yaz?l?mc?lar?na gönderdi?i en son e-posta’da “Ba?ka ?eyler üzerine yöneldim; Bitcoin, Gavin ve di?erlerinin öncülü?ünde iyi ellerde.

” dedi.Satoshi Nakamoto’nun tek bir ki?i mi oldu?u, bir ekibin ismi mi oldu?u yoksa bir hükümetin destekledi?i gizli bir ?ey mi oldu?u halen bilinmiyor. Tek bilinen ?ey, Bitcoin’in ba?ar?l? oldu?u ve Satoshi Nakamoto ismini kullanan gerçek bir ki?i  varsa ?uanda çok zengin oldu?udur.