Clostridium Botilinum adl? bakteriden elde edilen birilaçt?r. Botoks yirmi y?l? a?k?n süredir, ?a??l?k, migren gibi  t?bb?n de?i?ik bran?lar?nda tedavi amaçl?kaslar? gev?etmek için  kullan?lmaktad?r.Botoks nas?l bir etkiye sahiptir?Y?llarca kulland???m?z mimikler sonucu kaslar, zamanladeride gözle görülen çizgi ve k?r???kl?klara sebep olur. Kasa hareketiniyapt?ran, sinir ucundan kasa geçen asetil kolin adl? maddedir.

Botox , Asetilkolinin kaslar? geçi?ini engeller ve belirli bir süre için kas hareketlerinis?n?rlar. Botoks hareketlerini k?s?tlamak istedi?imiz kas grubuna enjekteedilir. Böylelikle kaslar gev?er, bu bölgedeki k?r???kl?klar k?sa süre içindekaybolur. Botoks ile daha dinlenmi? ve genç bir görünüme kavu?ulur. Botoksi?leminin ard?ndan kaslar daha az hareket eder, al?n daha düz ve parlak gözükür,uygulanan bölgedeki ince k?r???kl?klar?n görünümü azal?r. Üçüncü aydan itibarenbotoksun bu etkisi azal?r ve kaslar yava? yava? eski haline döner. Tekrarlayanbotoks uygulamalar?yla, zamanla daha uzun süreli etkiye sahip olunaraközellikle yüzün üst k?sm?ndaki ya?lanma ciddi olarak yava?lat?labilir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ayr?caal?na yap?lan botox enjeksiyonunun migren a?r?lar?na iyi geldi?i de bilinmektedir.Botox’un etki süresi ya?a, ya?am tarz?na, metabolizma h?z?na, kullan?lanilaçlara ve kaslar? kullanma al??kanl?klar?na ba?l? olarak de?i?iklikgöstermektedir. Botoks hangi bölgelereuygulan?r?·                  Ka? aras?·                  Al?n bölgesi·                  Yüz çevresi·                  Kaz ayaklar?·                  Burun üzeri tav?ançizgileri·                  Di? s?kma tedavisi·                  Gummy smile (di?etinin görünmesi)·                  Barkod (sigara)çizgileri·                  A??r? terlemeyiönlemek için koltuk altlar?·                  El içi ve ayaktaban? terlemesiBotoks enjeksiyonununyan etkileri var m?d?r?Botoks’ un yan etkisi yok denecek kadar az vegeçicidir. Hafif bir ba? a?r?s? ve enjeksiyona ba?l? noktasal morarmalargörülebilir.Kimlere botoks uygulanmaz?·                  Hamileler veemziren anneler·                  Nöromüskülerhastal??? olanlar·                  Kanama bozuklu?uolanlar·                  Uygulama bölgesindeaktif enfeksiyonu olanlar