Türk Tabipleri Birli?i’nde Afrin çatla??25.

01.2018 Per?embe 15:22 (Güncellendi: 25.01.2018 Per?embe15:59) DHATürk Tabipleri Birli?i’nde Afrin çatla??      0  0Kayseri Tabip Odas? Yönetim Kurulu Ba?kan? Prof. Dr. HüseyinPer, Türk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi’nin (TTB) Suriye’nin Afrinbölgesindeki operasyon ile ilgili yapt??? aç?klamay?, skandal olarakniteleyerek sert dille k?nad?.metin boyutu  metni yazd?r Yönetim Kurulu ad?na aç?klama yapan Hüseyin Per, TTB’nin herzamanki gibi kendilerini ?a??rtmad???n? söyledi.

Per, ” Diyarbak?r’da PKKtaraf?ndan ?ehit edilen Doktor Abdullah Biro?lu’nun ölümü ile ilgili PKK’y?k?nayamayan TTB, devletimizin ve milletimizin milli ç?karlar? için Afrin’eyap?lan Zeytin Dal? Harekat?na kar?? bildiri yay?nl?yor” ifadesinikulland?. Per’in aç?klamas? ?öyle: Hükümetten Afrin mektubu gönderen ayd?nlara çok sert yan?tHükümetten Afrin mektubu gönderen ayd?nlara çok sert yan?tAbdullah A?ar Zeytin Dal? Harekat?’ndaki önemli detayadikkat çektiAbdullah A?ar Zeytin Dal? Harekat?’ndaki önemli detayadikkat çekti”PKK’n?n hiçbir eylemini terör olarak nitelendirmeyen,sürekli çat??ma gibi yuvarlak cümleler kuran TTB Merkez Konseyi gerçek yüzünübu aç?klamayla bir kez daha gösterdi. TTB Merkez Konseyi bizi temsiletmemektedir. Ülkemizin birlik ve baraberlik içinde olmas? gereken ?u günlerde,bir çok ülkeden de destek aç?klamalar? gelirken Türkiye’de doktorlar?n çat?örgütü olarak kabul edilen TTB’nin aç?klamas?n? kabul etmemiz mümkün de?ildir.Bu bildiriyi asla kabul etmiyor ve yay?nlayanlar? k?n?yoruz. Zira, bu operasyonmilletimizin bekas? için son derece önemlidir.

” Türkiye’nin yan? ba??nda kurulmak istenen terör ordusuna veterör devletine gereken yan?t?n Afrin harekat? ile verildi?inini belirten Per,?öyle dedi: “Kayseri Tabip Odas? olarak, Türk Milleti’ninmenfaatine olan her olay?n en büyük destekçisi olduk ve olmaya devam edece?iz.Zeytin Dal? Harekat? da devlet ve milletimizin bekas? için son dereceönemlidir. ?n?allah ordumuz muzaffer olacak ve teröristleri yok edecektir.?ehitlerimize Allah’tan rahmet, yaral?lar?m?za acil ?ifalar diliyorum.”