2. Khaldun, Abdul Rahman bin Muhammad. tt. al-Muqaddimah. t.tp:

2.          
Bagi memahami konsep mata wang secara jelas, kita perlu merujuk kepada
tafsiran ilmuwan dan sarjana berkenaan hal ini. Pelbagai definisi dan takrif
telah dikemukakan oleh para sarjana Islam berkaitan konsep dan pengertian mata
wang di dalam Islam. Di sini, dibawakan pandangan beberapa sarjana Islam baik
yang terdahulu mahupun kontemporari.

 

a.   Imam Malik

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Imam Malik mendefinisikan wang sebagai sesuatu barang
yang boleh diterima sebagai alat pertukaran. Ini jelas berdasarkan kata-kata
beliau yang sekiranya masyarakat bersetuju sesama mereka untuk menjadikan kulit
sebagai wang maka beliau akan melarang ianya dijual secara tangguh dengan emas
dan perak.1

b.   Imam al-Ghazali

Menurut
al-Ghazali, Allah SWT telah menjadikan dinar dan dirham sebagai pengadil dan
perantara di antara semua harta sehingga semua harta benda dapat diukur
dengannya.2

Disebabkan
ia adalah suatu yang kekal, maka mata wang daripada emas dan perak dapat
menjadi satu mekanisme yang adil sebagai alat pengukur sesuatu barangan.

c.   Ibnu Taimiyyah

Menurut
beliau, wang adalah alat untuk mengukur nilai dan berfungsi sebagai alat
pertukaran. Melalui wang tersebut, sejumlah benda dapat diketahui nilainya dan
tidak bermaksud menggunakannnya untuk diri sendiri.3

 

d.   Ibnu al-Qayyim

Ibn
al-Qayyim menyatakan bahawa wang tidak dicari untuk dirinya akan tetapi ia
digunakan untuk mendapatkan barangan komoditi. Apabila wang mula dijadikan
komoditi dan dijadikan sebagai matlamat transaksi, maka seluruh sistem ekonomi
akan berada dalam krisis.4

e.   Ibn Khaldun

Ibn
Khaldun berkata, Allah SWT telah menciptakan dua logam bernilai daripada emas
dan perak sebagai pengukur nilai bagi semua barang yang berharga.5
Sekiranya dimiliki juga sesuatu bahan yang lain daripada emas dan perak dalam
beberapa ketika tertentu, maka keadaan itu bertujuan untuk mendapatkan
kedua-duanya dengan menggunakan bahan-bahan lain dalam pasaran ketika ia tidak
dapat diperolehi.

1 Sahnun, Muhammad bin Said.
tt. al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Jld. 8,
hlm. 305.

2 Al-Ghazali, Abu Hamid. tt.
Ihya’ Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Jld. 4, hlm. 265.

3 Ibnu Taimiyyah, Taqiy
al-Din Ahmad. Majmu’ al-Fatawa. Darul Wafa’. Cet. 3, Jld. 29, hlm.
471-472.

4 Ibnu al-Qayyim. 1973. I’lam
al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Beirut: Dar al-Jil. Jld. 2, hlm. 157.

 

5 Ibn Khaldun, Abdul Rahman
bin Muhammad. tt. al-Muqaddimah. t.tp: t.pt. Jld. 1, hlm. 215.