2. Khaldun, Abdul Rahman bin Muhammad. tt. al-Muqaddimah. t.tp:

2.          Bagi memahami konsep mata wang secara jelas, kita perlu merujuk kepadatafsiran ilmuwan dan sarjana berkenaan hal ini. Pelbagai definisi dan takriftelah dikemukakan oleh para sarjana Islam berkaitan konsep dan pengertian matawang di dalam Islam. Di sini, dibawakan pandangan beberapa sarjana Islam baikyang terdahulu mahupun kontemporari.

 a.   Imam MalikImam Malik mendefinisikan wang sebagai sesuatu barangyang boleh diterima sebagai alat pertukaran. Ini jelas berdasarkan kata-katabeliau yang sekiranya masyarakat bersetuju sesama mereka untuk menjadikan kulitsebagai wang maka beliau akan melarang ianya dijual secara tangguh dengan emasdan perak.1b.   Imam al-Ghazali Menurutal-Ghazali, Allah SWT telah menjadikan dinar dan dirham sebagai pengadil danperantara di antara semua harta sehingga semua harta benda dapat diukurdengannya.2Disebabkania adalah suatu yang kekal, maka mata wang daripada emas dan perak dapatmenjadi satu mekanisme yang adil sebagai alat pengukur sesuatu barangan.c.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

   Ibnu Taimiyyah Menurutbeliau, wang adalah alat untuk mengukur nilai dan berfungsi sebagai alatpertukaran. Melalui wang tersebut, sejumlah benda dapat diketahui nilainya dantidak bermaksud menggunakannnya untuk diri sendiri.3 d.   Ibnu al-Qayyim Ibnal-Qayyim menyatakan bahawa wang tidak dicari untuk dirinya akan tetapi iadigunakan untuk mendapatkan barangan komoditi. Apabila wang mula dijadikankomoditi dan dijadikan sebagai matlamat transaksi, maka seluruh sistem ekonomiakan berada dalam krisis.4e.

   Ibn KhaldunIbnKhaldun berkata, Allah SWT telah menciptakan dua logam bernilai daripada emasdan perak sebagai pengukur nilai bagi semua barang yang berharga.5Sekiranya dimiliki juga sesuatu bahan yang lain daripada emas dan perak dalambeberapa ketika tertentu, maka keadaan itu bertujuan untuk mendapatkankedua-duanya dengan menggunakan bahan-bahan lain dalam pasaran ketika ia tidakdapat diperolehi.1 Sahnun, Muhammad bin Said.tt. al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Jld. 8,hlm. 305.2 Al-Ghazali, Abu Hamid. tt.

Ihya’ Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Jld. 4, hlm. 265. 3 Ibnu Taimiyyah, Taqiyal-Din Ahmad.

Majmu’ al-Fatawa. Darul Wafa’. Cet. 3, Jld. 29, hlm.471-472.

4 Ibnu al-Qayyim. 1973. I’lamal-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Beirut: Dar al-Jil. Jld. 2, hlm. 157.

 5 Ibn Khaldun, Abdul Rahmanbin Muhammad. tt. al-Muqaddimah. t.tp: t.pt.

Jld. 1, hlm. 215.