1.PENGENALAN pernah melakukan hubungan seks. Kajian terbaharu yang dilakukan

1.PENGENALANPerkataan’remaja’ berasal daripada perkataan Latin bermakna menuju ke arah kematangan. Menurut WHO (WorldHealth Organisation), peringkat remaja adalah di antara umur 12 – 24 tahun.Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ketahap untuk menjadi dewasa.

Dari sudut perkembangan manusia, remaja merujukkepada satu peringkat perkembangan manusia, iaitu peringkat transisi antaraperingkat kanak-kanak dan peringkat dewasa.G. Stanley Hall dalam Santrock (2005)mengatakan remaja akan melalui satu zaman yang penuh dengan gelora. Remaja akanmelalui peringkat “stormand stress” iaitu masa yangpenuh kekeliruan, kesedihan dan konflik.  Pada peringkat ini, remaja mulamencari identiti dan mula membina konsep kendiri. Dalam kajian Zainudin Sharif & NorazmahMohamad Roslan (2011) menyarankan agar para ibu-bapa, orang dewasa, pendidikdan semua masyarakat perlu mengambil perhatian terhadap perkembangan remajaserta mengikuti perkembangan  mereka untuk membantu membimbing merekadaripada terjebak dengan gejala sosial negatif yang akan membentuk remaja yangtidak produktif.  Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, definisi seksbebas adalah perbuatan melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkahwinan yangsah  –   – Ciri-ciri manusiaremajasunting Sukabergaulan dengan rakan sebaya daripada ibu bapa.

Pada peringkat ini, manusiaremaja akan mula belajar bergaulan dengan orang lain selain daripada ahlianggota keluarga mereka. Ini bermaksud bahawa peringkat remaja merupakanperingkat perkembangan sosial seseorang. Sehubungan itu, orang remaja adalahsuka berkawan dan senang tersinggung oleh masalah sosial.Sukaberangan-angan.Remaja yang normal mempunyaiangan-angan sihat mengenai masa depan mereka. Mereka sentiasa memikirkan apayang akan mereka buat pada masa hadapan.

SenangTerpengaruh oleh Emosi.Orang remaja merupakan orangyang senang terpengaruh oleh emosi. Ini adalah kerana rasional mereka masihberkembang dan belum sampai ke satu tahap yang mantap.

.Remaja selalunya senang untukterpengaruh dengan keadaan sekeliling . Sifat ingin tahu mereka juga membuatkanmereka melakukan sesuatu diluar jangkaan . Remaja selalunya berumur 13-18 .

19 keatas di panggil sebagaidewasa .  KUALA LUMPUR 12 Mei – Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga danMasyarakat mendedahkan kira-kira 4.8 peratus remaja Malaysia berusia 13 hingga24 tahun pernah melakukan hubungan seks.Kajian terbaharu yang dilakukan oleh Lembaga Penduduk dan PembangunanKeluarga Negara (LPPKN) itu juga mendapati 35.3 peratus remaja mengaku pernahmenonton pornografi, yang mana 60 peratus bahan lucah itu diperoleh menerusiinternet.Timbalan Menterinya, Datin Paduka Chew Mei Fun berkata, satu lagi kajianLPPKN yang dilakukan pada tahun 2014 mendapati hanya 39.

5 peratus remajamempunyai pengetahuan men­genai proses kelahiran bayi sementara 54.5 peratusremaja tidak tahu maksud rahim.”Berbeza dengan 20 tahun dahulu, ibu bapa terlalu konservatif dan kurangselesa berkomunikasi dengan anak-anak mengenai isu ini (seks).

Tetapi kini,saya lihat, perkara ini sudah berubah,” katanya ketika berucap pada majlispelancaran Kajian Seksual dan Reproduktif Warga Muda Malaysia, di sini hariini.              2.PENINGKATAN MASALAH SOSIAL                -PEMBUANGAN BAYI            -ISU HIV/AIDS            -isu LGBT3.PENDEKATAN YANG SESUAI            -PENDEKATAN PENYALURAN BUDAYA-DEVIANS &REMAJA            -PENDEKATAN KAWALAN SOSIAL            -pendekatan labelling-masyarakat & stigma            -teori ekologi4.CADANGAN BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN            -KELUARGA            -SEKOLAH / INSTITUSI            -PERANAN RAKAN SEBAYA            -MEDIA MASSA4.RUMUSANKonflik dalaman dan kecelaruan tingkah laku merupakanfenomena yang sentiasa wujud dalam diri individu khususnya terhadap remaja.Pengabaian kepada sekecil-kecil tindakan akan membawa kepada masalah yang lebihserius sekiranya dibiarkan untuk satu tempoh masa yang lama.

Adalah amatpenting untuk menyedarkan remaja supaya dapat membezakan di antara pengaruhpositif dan pengaruh negatif yang wujud di persekitaran mereka.Pelajar-pelajar  yang dikenalpastimempunyai masalah perlu diberi perhatian oleh ibu bapa dan pihak sekolah. Sikapibu bapa yang melepaskan tanggungjawab mengajar anak-anak mereka semata-matakepada pihak sekolah perlu di  dielakkan.Begitu juga sikap segelintir guru-guru yang hanya memberi perhatian kepadapelajar-pelajar tertentu sahaja dengan alasan pelajar-pelajar bermasalah ini tidakmahu belajar adalah amat dikesali. Masalahnya jika pelajar bekenaan (bermasalah)tidak diberikan perhatian maka kecenderungan untuk mereka mengganggu danmempengaruhi pelajar lain cukup tinggi. Pelajar-pelajar berkenaan perlu diberikaedah rawatan kaunseling individu mahupun secara berkelompok dan ini adalahantara kaedah yang  sesuai.

Selain itu, menjauhkanpelajar daripada punca masalah juga perlu dilakukan.Justeru apabila wujudnya jalinan yang baik di antarapihak sekolah dengan ibu bapa adalah satu cara pengawasan yang bekesan keranamereka akan sedar dengan peranan masing-masing.Kajian ini hanya tertumpu kepada persekitaran keluargasahaja. Justeru kajian yang akandatang dapat menumpukan  kepada aspekyang lebih luas seperti melibatkan peranan rakan sebaya, pengaruh media massa,sistem sokongan sosial dan sebagainya.

Jika pengkaji yang akan datang berjayauntuk mengupas skop-skop berkenaan maka hasil kajian akan menjadi lebih menarik.            Selainitu satu kajian menerusi kaedah temubual dan pemerhatian juga perlu digunakanbagi kajian yang akan datang supaya fenomena tingkah laku anti sosial dikalangan remaja ini dapat diketahui secara menyeluruh dan lebih mendalam tanpadibatasi dengan skop instrumen kajian. Di samping dapat memberi maklumattambahan terutama dalam mengenal pasti punca dan kesan natijah sebenar pelakuanti sosial ini.Dari segi responden pula, beberapa Alternatif yang perludiambil bagi membendung dan menangani gejala keruntuhan akhlak di kalanganremaja. Sesungguhnya masalah keruntuhan akhlak merupakan isu ummah yang perludicari alternatif segera dan memerlukan perhatian dan tindakan sernua pihaksama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Langkah dari segipendekatan bersepadu berasaskan pendekatan Islam (Islamic approach) dianggap paling berkesan jika dilaksanakan denganpenuh prihatin dan kesungguhan. Allah S.

W. T. berfirman yang bermaksud “Danorang?orang yang beriman, lelaki dan perempuan setengahnya menjadi penolongbagi setengah yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang dariberbuat kejahatan.

(At?Taubah : 7 1)”. Pepatah Melayu ada menyatakan”melentur buluh biarlah dari rebungnya. Manakala Hadith Rasulullah S.A.W.menerangkan peri pentingnya peranan ibu bapa dalam mencorak kehidupan anak?anak.”Setiap anak dilahirkan fitrah, maka kedua ibu bapanyalah yang meyahudikan,memajusikan atau mengislamkannya”. Allah S.

W.T. juga berfirman “Wahaiorang?orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada apineraka” (Tahrim : 6)   Sikap remaja sendiri yang perlu  menanamkan sifat bertanggungjawab atas dirisendiri di kalangan remaja.

Ini dapat mewujudkan motivasi dalaman supayapelajar sendiri mahu mengubah dirinya tanpa bergantung kepada mana?mana pihak.Hal ini kerana sebagai seorang Islam, tanggungjawab diri bermula dengan prosesmengenal diri sendiri. Remaja perlu diajar mengenai sifat?sifat baik dalarndirinya sebagai makhluk yang istimewa ciptaan?Nya.

Remaja juga harus memegangtiga perkara asas sekiranya ingin sifat yang baik dan kental padanya seperti,menanamkan nilai keimanan yang teguh dan tidak pernah goyah. Ini merupakan perkaraasas untuk membentuk peribadi yang mulia. Keikhlasan yang benar bukan berpura?puraatau riak. Ianya merupakan kunci utama untuk pelajar menghindari perkara?perkaranegatif dan melangkah kepada kehidupanyang sempurna.

Kemahuan yang kuat, tidakkenal takut dan gentar.Selain itu, remaja seharusnya menggunakan akal yang warasdalam penyelesaian masalah dengan bimbingan daripada guru dan ibu bapa atauorang yang lebih berpengalaman. Di sini pentingnya konsep perbincangan untukmencari penyebab masalah dan jalan penyelesaiannya. Justeru, peranan guru dansekolah juga tidak kurang pentingnya selain pengaruh persekiaran keluarga. Guruboleh dianggap sebagai orang yang kedua bertanggungjawab mernbentuk tingkahlaku pelajar selepas ibu bapa. Oleh itu peranan guru bukan setakat menghabiskansukatan pelajaran malah sebagai pembimbing, penasihat, pendidik, ‘role model’ pakar rujuk bagi pelajar?pelajar.

Manakala sekolah pula perlu mempunyai struktur, peraturan dan norma disiplinyang tersendiri dalam menangani masalah pelajar?pelajamya contohnya di sekolah.            Akhirsekali, wujudkan program Pembimbing Rakan Sebaya (peer group) supaya dapat menggalakkan rakan sebaya membantu rakan yangbermasalah. Selain sistem mentor?mentee antara guru dan para pelajarnya perludiperkembangkan, ini kerana program ini menekankan  guru yang berperanan sebagai ibu bapa angkat kepada sekumpulan pelajar. Hakikatnyaprogram seperti ini pernah dilaksanakan suatu masa dulu tetapi oleh keranakesibukan tugas guru kurang keberkesannya.

Jadi pengkasaan program difikirkanadalah amat perlu.           RUJUKAN Mohd Dahlan A. Malek & Ida Shafinaz Mohamed Kamil (2005).

Jenayah dan Masalah Sosial di Kalangan Remaja. Cabaran dan Realiti Dunia Cyber. Universiti Malaysia Sabah: Tidak Diterbitkan  http://eprints.ums.

edu.my Selvaratnam, D., Nor Aini & Norlaila. 2010. Warga emas di Malaysia: ke arah kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Bangi: Penerbit UKM. Santrock, (2005). Adolescence. Seventh edition. New York : Mc.

Graw Hill Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal Of Education Psychology & Counselling: Vol 1 (115-140) Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/berita/nasional/4-8-peratus-remaja-pernah-lakukan-seks-1.325450#ixzz52A8XlF1X © Utusan Melayu (M) Bhd