1. og det har derfor har det blitt gjort

1.    Hvorfor får gutter dårligerekarakterer enn jenter?Idagens samfunn er en av de største utfordringene å utdanne seg sånn at en kanskaffe seg en sikker fremtid. I dag kommer man ikke noe særlig langt uten å hafullført videregående skole, og ofte krever man videre utdanning. Skolegang kanvære avgjørende for å kunne skaffe seg en sikker fremtid. På grunn av dette erdet stort fokus på at alle elever skal møte opp på skolen og gjennomføreopplæringen, og det har derfor har det blitt gjort tiltak som fraværsgrensa på10% som kom i 2016. Statistikk sentralt byrås tall fra 2016 viser klart atjentene i gjennomsnitt fikk 43,4 grunnskole poeng, mens guttenes gjennomsnittvar på 39 poeng.

Men hvorfor får gutter dårligere karakterer enn jenter? Detskal jeg svare på nå. Denaller største grunnen kan være modenhet. Dette varierer fra person til person,og deres personlighet. Men generelt bruker gutter lengre tid på å bli modne,mens jenter er tidligere modne, vi ser at gutter er mer bråkete ogukonsentrerte, mens jenter er motiverte som jobber hardt.

Ikke bare det menjenter er mer strukturerte enn gutter. Faktisk mange jenter er ganskestrukturerte allerede i 8. Klasse, men igjen går dette ut på modenhet.  Lærerstandenkan også være en viktig årsak. En skole som har et flertall av kvinnelige lærerer med på å danne idealer på en skole.

Dette fører til at jenter får et bedreforhold med lærerne enn det guttene gjør, og på grunn av det vil jenter blimotivert og prestere bedre på skolen enn gutter. Ulike forskninger har vist atdet er mye mindre forskjell i nasjonale prøver mellom gutter og jenter, enn deter i standpunktkarakterene. I nasjonale prøver er ikke elevens kjønn kjent, ogdette beviser at jenter er flinkere enn gutter som elever. Dette kan føre tilat gutter føler at lærere behandler dem på en urettferdig måte, og da mister demotivasjon og troen på seg selv. Men min personlige mening er at kjønnet tillæreren er ikke med på å bestemme karakterene til elevene.

 Enannen årsak er læremetoder. Som vi alle vet er gutter mye mer bråkete ogurolige enn jenter generelt, det vil si at det er vanskelig for dem å sittestille på et sted i flere timer og lære. Gutter trenger å lære ved andrelæremetoder som inneholder mye fysisk aktivitet altså spill og konkurranser sånnat de får frigitt mye av den energien som trengs å bli frigitt.

Gutter er myeflinkere i ting som inneholder bevegelse. Som vi kan se så presterer gutter gjennomsnittligbedre enn jenter i gym, mens jenter presterer bedre i alle andre fag der elevenskal sitte stille i et klasserom. Det er mange som mener at tekstene som blirgått gjennom av lærere fenger mer oppmerksomhet fra jenter enn gutter, dettefører til at guttene ikke følger med og lærer, men bruker tiden sin på noe heltannet, for de mister konsentrasjonen. Dette fører til at gutter ikke kankompetansemålene som de burde ha lært og fører til at de ikke mestrer i prøvenede har.

 Entil grunn kan være at jenter har tidligere språk utvikling og de leser bedreenn gutter. Jenter og gutters ulike leseferdigheter kan være en god grunn somforklarer kjønnsforskjellene. Men det er ikke en av de beste grunnene somforklarer hvorfor gutter får dårligere karakterer enn jenter.2.I grunnskolen i dag er en overvekt av lærerne kvinner. Kan flere mannligelærere gjøre det lettere for guttene å gjøre det bra på skolen? Dethar vel ikke noe å si om læreren er kvinne eller mann. Kjønn skal ikke ha noe åsi for undervisningen eller at gutter får dårligere resultater enn jenter.Undervisningen i seg selv har ikke noe med kjønnet til læreren å gjøre, jaforskjellige lærere lærer vel på forskjellige måter, men samtidig så er ikkekjønnet til læreren med på å bestemme eller hjelpe noen andre elever.

Det er ikkenoe klart bevis på at mannlige lærere gjør det lettere for gutter å gjøre detbedre på skolen. Jeg selv som er en gutt mener at kvinnelig lærere gjør detlettere for meg å lære enn det mannlige lærere gjør.