1.1 onderzoekers werd dit uitgevoerd om de hoofdpijn te

1.1 HistoriekHoelangbestaat migraine al? Komt hoofdpijn vandaag vaker voor dan vroeger? Het is geennieuwe ziekte, de naam van de aandoening heeft alleen een nieuwe naam gekregen.

Gebaseerd op symptomen van vroeger blijkt het dat migraine één van de oudsteaandoeningen is dat de mensheid kent. Hoofdpijn is zo oud als de mensheid.Er zijn menselijke schedels gevonden die dateren uit het jaar 7000 v.C. metcirkelvormige gaten in. Meestal waren het er maar één tot vijf gaten. Volgensonderzoekers werd dit uitgevoerd om de hoofdpijn te verlichten.

Men maaktenschedelboringen of trepanaties. De manier van denken was in die tijd gebaseerdop mythes, de boringen moeten ervoor zorgen dat de demonen die de hoofdpijnveroorzaken kunnen ontsnappen. Dit werd in culturen over de hele wereldtoegepast. Het blijkt ook dat er al heel lang over hoofdpijn werd geschreven. Op eenBabylonisch kleitablet uit 2000 v.C. werd met spijkerschrift verschillendebezweringen geschreven.

Dit was vooral voor de priesters die deze moestenuitspreken tegen de hoofdpijn, deze hoofdpijn ging gepaard met misselijkheid enbraken. De beschrijving doet vermoeden dat het toen al over migraine ging.Migraine dateert ongeveer uit het jaar 1200 v.C., het werd geregistreerd doorde oude Egyptenaren. Rond 400 v.

C. heeft de filosoof Hippocrates, vader van degeneeskunde, de symptomen van migraine uitbundig beschreven. Een voorbeeld isde visuele aura (een zigzaglijntje door het gezichtsveld en ervoor zorgt dat jeeen wazig gezichtsveld krijgt).Aretaeus van Cappadocië wordt herkent als de echte ‘ontdekker’ van migraine.Hij heeft als eerste de indeling van hoofdpijn in verschillende types verdeelt.Deze herkennen we nu als migraine of als spanningshoofdpijn. De term migraineis ontstaan uit het Griekse woord Hemicrania, wat letterlijk pijn in de helftvan het hoofd betekent.

De term werd voor het eerst gebruikt door Galenus vanPergamon. (Griekse/Romeinse arts) Hij gebruikte deze term om de pijn tebeschrijven die hij voelt aan de andere kant van zijn hoofd tijdens eenmigraine. Hij werkte ook de theorie verder uit van de vier lichaamssappen. (Anaya, 2017) (Brabandere & Paemeleire, 2011)  1.2 Het begrip migraine Migraineis een bonzende hoofdpijn, die gekenmerkt wordt door pijn aan één kant van jehoofd. Het blijft echter niet alleen bij hoofdpijn, het gaat ook gepaard met:misselijkheid, braken of overgevoeligheid voor licht en geluid. Het heeft zoweleen fysisch als mentaal effect op de persoon.

Een aanval duurt meestal tussende 4 en 72 uur, maar meestal binnen één dag. Een aanval hangt af van persoontot persoon. Sommige patiënten hebben af en toe een aanval terwijl anderen erregelmatig last van hebben. Migraine bestaat ook uit verschillende fases enheeft ook veel verschillde symptomen, deze worden in dit eindwerk uitgebreidbesproken. (Dynamed Editorial Team, 2016)2. Soorten migraines2.1 Migraine zonder aura Migrainezonder aura wordt ook aanschouwd als de gewone migraine, het kom voor bij 60%tot 80% van de patiënten. Deze migraine komt meestal langzaam op gang en erworden geen waarschuwingen gegeven als je een aanval krijgt.

Het wordt vaakgeassocieerd met de menstruatiecyclus van de vrouw. De mensen met deze type migrainehebben vaker aanvallen. De pijn treedt meestal op aan de voorkant van het hoofdaan één van beide zijden. (Obrenovitch, Dreier & Abu-Arafeh, 2017)Symptomenvan migraine zonder aura:·        Vermoeidheid·        Pijn aan één hersenhelft·        Buikpijn (kans op diarree)·        Misselijkheid (met of zonder braken)·        Gevoeligheid voor licht·        Gevoeligheid voor geluid·        Gevoeligheid voor geur·        Pijn wordt erger bij fysieke activiteiten   2.2 Migraine met aura Migrainemet aura is een aanval waarbij je gezichtsveld wordt aangetast.

Het komt voorbij ongeveer een kwart van alle migraine patiënten. In het begin komt er eenvlek in uw gezichtsveld tevoorschijn. Het begint klein, maar het wordtgeleidelijk groter en groter.

Het gaat ook om flikkeringen of troebel in deogen. De vlek is niet gevaarlijk en verdwijnt na een bepaalde tijd. Desymptomen van deze migraine zijn hetzelfde als van de migraine zonder aura,alleen komen er visuele vervorming bij.

Een aanval duurt maximaal 60 minuten. (Obrenovitch,Dreier & Abu-Arafeh, 2017)Visuelestoornissen:·        Blinde vlekken·        Gekleurde vlekken·        Sterretjes·        Tunnelvisie·        Zig Zag lijnen·        Tijdelijke blindheidOokkunnen jouw zintuigen aangetast worden, neurologische symptomen treden hier op.Je kan het soms moeilijk hebben met praten of het vinden van de correctewoorden. Ook kan het zijn dat je gehoord minder scherp is. Deze neurologischesymptomen treden meestal op voor de hoofdpijn.

 2.3 Chronische migraine Wanneer er bij een patiënt de frequentie van demigraineaanvallen op loopt dan wordt er gesproken over een chronische migraine.Chronisch betekent langdurig of voor een lange tijd. Een patiënt heeft eenchronische migraine als iemand meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn heeft of 4dagen lang achter elkaar en waarvan er minsten 8 aanvallen voldoen aan decriteria migraine. In veel gevallen is de oorzaak dat de patiënt een overmaataan pijnstillers gebruikt. Een andere oorzaak kan zijn dat je lijdt aandepressie of als je somber bent, het risico om van migraine naar chronischemigraine te gaan zal hierdoor vergroten.

Er wordt wel aangenomen dat dezedepressie niet ontstaat uit de migraine, maar dat het een erfelijke factor zouzijn. Migraine wordt gezien als een genetische factor. (Obrenovitch,Dreier & Abu-Arafeh, 2017)Symptomen chronische migraine:·        15 dagen per maandhoofdpijn·        8 voldoen aanmigraine  2.

4 Abdominale migraine Abdominale migrainewordt ook wel gezien als een buikmigraine. Het is een aandoening waarbij eenpatiënt om onbekende redenen pijn in het midden van de buik heeft. Dit komtmeestal voor bij kinderen, maar je kan het op elke leeftijd hebben. Ongeveer 2%van de kinderen krijgen abdominale migraine, meisjes worden ook vaker getroffendan jongens. Dit kan uren tot dagen duren. Deze hoofdpijn wordt nietgeassocieerd met hoofdpijn, maar meer met buikpijn omdat het gepaard gaat metde pijn die men in de buik voelt.

Enkele factoren zijn al gekend voor debuikmigraine. Chocola, chinees eten en vlees met nitrieten worden als eenfactor gezien. Andere  zijn stress enangst.