1.1.Nermin Ta Üsküdar’da Selimiye’den, mahalleden, ilkokuldan, sonra Galatasaray’dan. Babam

1.1.Nermin               She studies history in university. After gets marry with Kenan, she was a teacher for a while. Then she left her job when she has a child. She is an ideal wife who is loyal to the house and her husband.

Kenan tells his wife Nermin in the following way:?deal zevce!..Konya Ö?retmen Okulu’nun Müdürü s?k s?k böyle derdi Nermin için.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bir y?l ö?retmenli?i vard? Nermin’in burada. Do?umdan sonra ayr?lm??t?… Asl?nda Nermin gerçekten de ideal zevceydi. Son kertede dürüst, evine, e?ine ba?l?, ba?ka da hiçbir ?eye ba?l? de?il! Annesiyle babas?n?n serüveni onda bir tür, kocas?na (Kenan’a) tap?nma içtepisi yaratm??t? (Türkali 112-113).               She pleases with her life and pleases the management. She does everything to make Kenan happy. Nermin has separated parents.

She does not want to have the same troubles.to her daughter. Therefore, she is determined not to divorce from Kenan.

Nermin does not want to divorce:Her?eyi yapmakta özgürsün Kenan. Belli ki h?çk?r???n? tutmaya çal???yordu Nermin.Bitkin bir ses, gittikçe azalan bir ses duyulmaya ba?lad?… -…Ak?amlar? evinegel… Yalvar?yorum sana… Gel ak?amlar?! Benim için gelme, Zeynep için… Sözveriyorum, odanda yaln?z b?rakaca??m seni… Gözüne batmayaca??m… Sonunutamamlayamam??t? belli ki… H?çk?r?klar?n? duyurmamak için a?z?n? kapatm??olmal?yd?… Yavruna dön (Türkali 256).

               Nermin is pregnant. Kenan’s mood gets worse and he starts to take revenge on Nermin and his daughter. One day, Kenan becomes insane and beats Nermin and his daughter. Nermin takes her daughter and go her mother’s house. Finally, Nermin decides to divorce. Kenan calls Nermin and apologize from her.

The next day, Nermin comes home and founds her husband’s lifeless body.1.2.Rasim            Rasim and Kenan’s friendships are based on very old:Kötüo?lan de?ildir, asl?nda. Kötü olsa ne bok yiyecekti, Allah bin belas?n? versin.Bunca y?ll?k arkada?l?k. Ta Üsküdar’da Selimiye’den, mahalleden, ilkokuldan,sonra Galatasaray’dan. Babam Tokattan Üsküdar Nüfus Memurlu?u’na atand???ndadokuzunda filand?m.

Otuz y?l geçti demek. “Ulan, ” derdi Rasim, “?hsaniye’dekibizim çürük evle sen kald?n eskilerden, senin gibi h?yar?n kahr? çekilir miyoksa?” Kim kimin kahr?n? çekiyor? A?a??l?k hergele. Paradan ba?ka de?ertan?d?n m?? Alt?nda son model araban, önüne geleni çi?nedikçe keyifleniyorsanak?ll?s?n. H?yarl??? b?rak o?lum çi?nenmeyeceksin, trafi?in kural? bu. Rasim’inö?üdü bu (Türkali 19).

            Rasimstarted playing gambling and drinking at very young ages. Rasim’s work is onits way. He is a cunning, job-like type. He is in mutual interest relationswith the upper management. Rasim and his wife Refia are living a full bourgeoislife. Their homes are arrangedto support their bourgeois lives (Koç 113).Salonageçtiler. Kenan bir koltu?a çöktü hemen.

Rasim kayboldu. Refi? de yoktugörünürlerde… Mutfaktad?r. Ayazpa?a’da bir apartman?n yan yana iki çat? kat?n?alm??, birle?tirip tam kata çevirmi?ti. Bütün Marmara’y?, Bo?az’? görürdü.D??arda ?hsaniye, Salacak, Üsküdar, K?zkulesi, gemiler. Beylik ?stanbulgörüntüsü. ?çerde kendine göre zevkli, ama daha çok pahal? dö?enmi? yeni,kocaman bir apartman kat?n?n a??rl???… Hal?lar, ?ömine, en modern oturma, yemekodas? tak?mlar?, kristal avizeler, vazolar, a??r sigara tablalar?, veyyözler,tül ve kadife perdeler, iki akvaryum, klasik tablolar… Bir burjuva evi içinakla gelen her ?ey, aman bu da eksik kalmas?n diye, yerli yerine konmu? gibiydi(Türkali 81).

              The mostbasic value for Rasim is his own interests, and there is nothing to do with it.He is sensualist. Money, sexual pleasure and living a prosperous life are themost important assets (Koç 114). 1.3.Refia               Rasim’s wife Refia represents the typical petite bourgeois woman in full. The name is abbreviated and referred to as Refü?.

Refü? is a jade. She is drawn as a charming and skilful person. She is associated with many men and this is reflected in her husband’s knowledge of Rasim (Koç 117).Ac?l?bir k?z bu… Aman ne ac?l? ya… Ac? da buna kalm??… Kenan pek sevmezdi Refia’y?.Daha do?rusu hiç sevmezdi. “Orospu” derdi içinden. Ama bu herife göre kar?i?te… Damdösyon, sonra kolejde okumu?. Daha okuldayken çocuk dü?ürmü?.

Biradamla kaçm??, bilmem nerde Rasim’le kar??la?m??lar, Bir süre nikahs?z oturupsonra evlenmi?lerdi. Çocuklar? olmuyordu, olmazm?? da…Dü?ükten, kürtajdanbilmem nesini yitirmi?. Çok u?ra?t?lar, birkaç kez Avrupa’ya, hekimlere götürdüRasim. Sonunda b?rakt?lar.

Orospular?n çocu?u olur mu?.. Göz çekecek kadargüzel kad?nd?.

Ye?il gözleri, gür, kapkara saçlar?, pürüzsüz mat teni, en iyiölçüler içindeki di?i yap?s? ile her girdi?i yerde ilgi çekerdi. Akla durgunlukveren bir beceriklili?i vard? üstelik. Ço?u giysilerini kendi diker, en ünlüterzilere bir ?ey diktirecek olsa, ak?l verir, yol gösterir, sayg?yladinletirdi. Rasim, Refi?’in bütün yapt?klar?n? bilir derlerdi. Bir tür ruhhastas? say?yordu kad?n? belli ki… Nymphomania… Erkek de?i?imi, giysi de?i?imigibi bir ?eydi Refia için.

Son günlerde Rasim’in orta?? Benbanaste’nin ye?eni,c?l?z bir o?lanla söyleniyordu. Tan??t?klar?n?n ilk günlerinde Kenan’a isteklidavranm??, yüz bulamam??t?. Kenan, Nermin’e açmam??t? bunu, kimseye de… Fakat ogünden sonra daha az gitmi?ler Rasimler’e, Nermin’in gidip gelmesini deengellemi?ti. Birinde Nermin dikelmi?, “Yoksa Refia’dan bana da huylarbula?aca??ndan m? korkuyorsun? Demi?ti.

Kim bilir, niye olmas?n (Türkali 87).               Re?it Ata?l?, who is known and loved in novel by the nickname “Baba”, is a representative of an intellectual type that is integrated with the working class, lived in prison for years and lived in exile and is dependent on socialist ideology. Vedat Türkali creates the “Baba” type inspired by Doctor Hikmet K?v?lc?ml? who lives in real life (Koç 98).                Baba is someone who guides with collecting books and with his considerations. In the novel, he  is not include with his individual problems.

He’s a type who dedicates himself to his case. He is the one who keeps his country’s interests above everything (Koç 98).Bembeyazsaçlar?, k?r???kl?klar? iyice artm?? aln?, fosforlu gibi par?lt?s? ileyüzündeki bütün ya?l?l?k anlam?n? siliveren ye?il gözleri, yuvarlak, güçlüçenesi, geni? omuzlu sa?lam yap?s? ile Baba (Türkali 117).Kimiiçin için, kimi alev alev, ama hiç sönmeden sürekli yanan bir ate? gibiydiihtiyar.

Biraz sokulman?z yetiyordu ?s?nman?z için. ?çindeki güvensizli?inyerini, daha pek tan?mlayamad??? güçlü bir direnç alm??t? Kenan’?n  (Türkali127).